Uchwała Nr XXXII/196/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)[1]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017, poz. 384)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 stycznia 2017 r,

- Uchwałą Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2017 r.                                          wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 31.913.264,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 31.537.336,12 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 375.928,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.475.410,72 zgodnie z Załącznikiem nr 3" niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 35.163.264,12 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.894.264,12 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.269.000,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.475.410,72 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały".

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.250.000,00 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 3.250.000,00 .

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.Okresla się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.291.018,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.041.018,00  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały".

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.250,000,00 ".

7) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.550,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.051,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.200,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii".

8) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały''.

9) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 ,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.250.000,00 ,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy)             

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/196/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/196/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/196/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/196/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/196/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/196/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik6.pdf

Ochrona środowiska


Uzasadnienie

 

Dochody zwiększa się o kwotę 12.280,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)  Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r.  Nr WFB.I.3120.3.6.2017/72 w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” § 2010 /+/ 107,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

2) Urealnienie planu dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” § 0630 /+/ 2.400,00 zł oraz § 0940 /+/ 152,00 zł,

?        dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  § 0920 /+/ 36,00 zł,

?        dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0640 /+/ 500,00 zł,

?        dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 0970 /-/ 500,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”  § 0360/+/ 70.000,00 zł oraz § 0500 /-/ 90.205,00 zł,

?        dział 854 rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” § 0900 /+/ 100,00 zł oraz § 2910 /+/ 2.000,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 0940 /+/ 4.688,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”  § 0640 /+/ 500,00 zł oraz § 0690 /-/ 500,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność”  § 0940 /+/ 6.900,00 zł,

?        dział 921 rozdział  92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami'' § 0950 /+/ 1.623,00 zł  z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu dzieła.

3) Urealnienie planu dochodów na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w następujący sposób:

?        rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” /+/ 2.100,00 zł,

?        rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”  /+/ 7.500,00 zł.

4) Urealnienie planu dochodów na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wiosce w dziale  801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 950,00 zł  z tytułu otrzymania odszkodowania za szkodę na sprzęcie elektrycznym zgodnie z decyzją TUW Nr ref. 0012017030114548137652 z dnia 01.03.2017 r.

5) Urealnienie planu dochodów na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w niżej  podanych jednostkach organizacyjnych:

a) Miejski Zespół Szkół w Skępem /±/ 160,00 zł, w tym:

?        rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /±/ 130,00 zł,

?        rozdział 80110 „Gimnazja” /±/ 30,00 zł,

b)  Szkoła Podstawowa w Wólce  rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /±/ 100,00 zł,

c) Publiczne Przedszkole im. E. Szelburg – Zarembiny w Skępem rozdział 80104 „Przedszkola”
/+/ 3.929,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 2.962.280,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)  Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2017/72 w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” § 4210 /+/ 107,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

2)  Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Skępem w następujący sposób:

?        rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”  /-/ 4.500,00 zł,

?        rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” /+/ 4.500 00 zł.

3) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wiosce w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 950,00 zł związane jest z dokonaniem zakupu telewizora niezbędnego dla placówki.

4) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach 
   i rozdziałach:

?        dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 8.857,00 zł,

?        dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” /+/ 1.500,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 550.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80110 „Gimnazja” /+/ 343.000,00 zł,

?        dział 852 rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”  /-/ 26.435,00 zł,

?        dział 855 rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” /+/ 2.100,00 zł,

?        dział 855 rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”  /+/ 7.500,00 zł.

5)  Urealnia się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

6)   Urealnia się załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”.

Ustala się:

?        przychody w kwocie 4.291.018,00 zł,

?        rozchody w kwocie 1.041.018,00 zł.

Rozchody sfinansowane zostaną z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

7)  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5  pn. „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” w następujący sposób:

a) zwiększenie planu finansowego na  zadanie pn.:

?        „Przebudowa ulicy Modrzewiowej w miejscowości Skępe od 0 + 000 do km 0 + 220” /+/ 120.000,00 zł. Droga będzie realizowana na pełnej podbudowie o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem.

?        „Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem” /+/ 500.000,00 zł. Zabezpieczenie środków w wysokości 1,48 mln zł stanowiło połowę kwoty kosztorysowej i było niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej, którego operatorem jest Miasto i Gmina Skępe. Założenia programu oparte są na działalności klubu sportowego i jego sukcesach tzn. im bardziej znaczące, tym większa szansa na otrzymanie dofinansowania. W  przypadku Miasta i Gminy Skępe wniosek oparty był o działalność Uczniowskiego Klubu „Skompensis”. Jednakże dalsze konsultacje min. z  pracownikami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego wykazały, iż szansa na uzyskanie dofinansowania jest nieznaczna w związku z brakiem sukcesów sportowych na arenie krajowej, a przede wszystkim międzynarodowej. Jednocześnie został ogłoszony kolejny konkurs w ramach programu Modernizacji Szkolnej Infrastruktury Sportowej z terminem naboru do 31.03.2017 r. Konsultacje wykazały, że możliwość uzyskania dofinansowania w tym programie jest nieporównywalnie większa, gdyż tu decydującym czynnikiem jest szkoła, a przede wszystkim ilość uczniów, a Miejski Zespół Szkół jest najliczniejszą szkołą w powiecie lipnowskim. W odróżnieniu do wcześniejszego programu są tu dwa progi dofinansowania: 50% dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych (wskaźnik G) nie przekracza 75% wskaźnika dla kraju (wskaźnik Gg) oraz 33%, które przewyższa ten próg. Wartość wskaźnika w przypadku Miasta i Gminy Skępe wynosi 1.202,20 zł, natomiast dla kraju 1.596,67 (75% = 1.197,50 zł), a zatem Miasto i Gmina Skępe może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 33%. Dofinansowanie jest mniejsze, natomiast możliwość jego pozyskania znacznie większa. W związku z faktem, iż zabrania się składania dwóch wniosków na tą samą inwestycję w ramach środków Rozwoju Kultury Fizycznej zaistniała konieczność wycofania poprzedniego wniosku i złożenia kolejnego co spowodowało zwiększenie zabezpieczenia do 1,98 mln zł.

?        „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne” /+/ 500.000,00 zł. W ramach zadania planowana jest gruntowna modernizacja budynku zlokalizowanego w miejscowości Wioska, w którym znajduje się Przedszkole pod Lipami oraz dostosowanie pozostałych pomieszczeń (byłe biura, łącznik i zabytkowa oficyna) do celów edukacyjnych. Działania te obejmują przebudowę wewnątrz budynku, wykonanie podłóg i tynków wewnętrznych, wymianę dachu, stolarki okiennej oraz wykonanie elewacji zewnętrznej. Ponadto zostaną wykonane nowe instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania. Zabezpieczona kwota 500 tys. zł pozwoli na rozpoczęcie działań modernizacyjnych, które będą kontynuowane w kolejnych latach. Efektem działań będzie zwiększenie pojemności obiektów i podwojenie ilości miejsc przedszkolnych do 100.

?        „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie” /+/ 600.000,00 zł. W ramach zadania planowana jest gruntowna modernizacja świetlicy wiejskiej polegająca na wymianie dachu, instalacji elektrycznej i wodociągowej, wykonanie podłóg, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, szamba, tynków wewnętrznych i elewacji zewnętrznej. Ponadto obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie sanitariatu oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Zostanie zakupione wyposażenie w postaci mebli i sprzętu RTV, AGD itp. Zabezpieczenie środków w budżecie pozwoli na ogłoszenie przetargu i wykonanie zadania jeszcze w 2017 roku. Jednocześnie w momencie uruchomienia konkursu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

b) zmniejszenie planu finansowego na  zadanie pn.:

?        „Przebudowa drogi gminnej Józefkowo – Huta na odcinku 1,050 km /-/ 50.000,00 zł. Przebudowywany odcinek posiadał będzie długość 1,050 km ( od Józefkowa w kierunku drogi tzw. „Klasztorki”). Planowana szerokość drogi wyniesie 4 - 5 m. Ponadto zostaną wykonane utwardzone pobocza oraz odwodnienie. Droga będzie realizowana na pełnej podbudowie z nawierzchnią bitumiczną realizowaną dwuwarstwowo, składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm. Zabezpieczenie środków pozwoli na uzyskanie potrzebnej dokumentacji projektowej oraz uregulowanie stanu prawnego.

?        „Zakup koparko-ładowarki” /-/ 72.000,00 zł,

c) wprowadzenie  nowego zadania inwestycyjnego pn.:

?        „Przebudowa drogi gminnej nr 170330 C Łąkie – Sarnowo” /+/ 300.000,00 zł. Przebudowywany odcinek posiadał będzie długość około 0,55 km (od OSP Łąkie w kierunku byłego SKRu). Planowana szerokość drogi wyniesie 5 m. Ponadto zostaną wykonane utwardzone pobocza oraz odwodnienie. Droga będzie realizowana na pełnej podbudowie z nawierzchnią bitumiczną realizowaną dwuwarstwowo, składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm. Kwota dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniesie około 70-80 tys. zł do całości zadania.

?        „Przebudowa drogi gminnej Czermno – Babie Ławy” /+/ 40.000,00 zł. Przebudowywany odcinek posiadał będzie długość około 2 km. Planowana szerokość drogi wyniesie 5 m. Ponadto zostaną wykonane utwardzone pobocza oraz odwodnienie. Droga będzie realizowana na pełnej podbudowie z nawierzchnią bitumiczną realizowaną dwuwarstwowo, składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm.

?              „Przebudowa ulicy Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe” /+/ 18.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na dokończenie nawierzchni ulicy Klonowej rozpoczętej w 2016 r.

?              „Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych niezabudowanych o nr 67/4, 67/5, 67/8, 791/3, 791/5, 571/3 z przeznaczeniem na drogi gminne” /+/ 10.000,00 zł. Kwota zostanie przeznaczona na opłatę aktu notarialnego związanego z nabyciem prawa wieczystego na nieruchomości położonej wzdłuż terenów kolejowych z przeznaczeniem na drogi gminne.

?              „Zakup 3 szt. wiat przystankowych” /+/ 12.000,00 zł. Zakupione zostaną do ustawienia w miejscowościach: Żuchowo – 2 szt. oraz Wólka 1 szt.

?              „Zakup centrali telefonicznej” /+/ 25.000,00 zł. Obsługiwana obecnie centrala telefoniczna jest przestarzała i wymaga wymiany ze względu na zbyt duże jej obciążenia.

?        „Budowa garażu na działce nr 294/17 w miejscowości Skępe”/+/ 6.000,00 zł. Projektowany   budynek zostanie przeznaczony na garażowanie sprzętu gospodarczego tj. koparko-ładowarki, ciągnika z przyczepą oraz pojazdu do wywozu odpadów komunalnych. Budynek będzie posiadał wymiary 11 x 12m o wysokości do 6,5 m w kalenicy.

8)   Urealnia się plan wydatków na wniosek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem w związku z włączeniem niewykorzystanych środków za rok 2016. W dziale 851 rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii" /+/ 7.000,00 zł i w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi” /+/ 58.701,00 zł.

9)  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok”.Włączenie niewykorzystanych środków za rok 2016 w wysokości 10.357,00 zł.

 

 

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów,

- przeciw uchwale oddano 1 głos,

- wstrzymujących się głosów oddano 1


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191.