Uchwała Nr XXXII/197/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)[1])oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 – 2030 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2017 r.                                                        wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/197/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/197/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsięwzięcia


Uzasadnienie

 

W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2017 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu po stronie  wydatków.

  1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 31.913.264,12 zł i kwotę wydatków budżetu w wysokości 35.163.264,12 zł. Deficyt budżetu ustala się na poziomie 3.250.000,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Natomiast rozchody budżetu w wysokości 1.041.018,00 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
  2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2030" poprzez:

a) zwiększenie planu finansowego na  zadanie pn.:

?        „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne” /+/ 500.000,00 zł oraz ich urealnienie w latach następnych tj.: 2018 rok /+/ 200.000,00 zł, 2019 rok /+/ 200.000.00 zł, 2020 rok /-/ 85.166,57 oraz 2021 rok /-/ 400.000,00.  W ramach zadania planowana jest gruntowna modernizacja budynku zlokalizowanego w miejscowości Wioska, w którym znajduje się Przedszkole pod Lipami oraz dostosowanie pozostałych pomieszczeń (byłe biura, łącznik i zabytkowa oficyna) do celów edukacyjnych. Działania te obejmują przebudowę wewnątrz budynku, wykonanie podłóg i tynków wewnętrznych, wymianę dachu, stolarki okiennej oraz wykonanie elewacji zewnętrznej. Ponadto zostaną wykonane nowe instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania. Zabezpieczona kwota 500 tys. zł pozwoli na rozpoczęcie działań modernizacyjnych, które będą kontynuowane w kolejnych latach. Efektem działań będzie zwiększenie pojemności obiektów i podwojenie ilości miejsc przedszkolnych do 100.

?        „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie” /+/ 600.000,00 zł i zmniejszeniu środków w roku 2019 /-/ 200.000,00 zł. W ramach zadania planowana jest gruntowna modernizacja świetlicy wiejskiej polegająca na wymianie dachu, instalacji elektrycznej i wodociągowej, wykonanie podłóg, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, szamba, tynków wewnętrznych i elewacji zewnętrznej. Ponadto obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie sanitariatu oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Zostanie zakupione wyposażenie w postaci mebli i sprzętu RTV, AGD itp. Zabezpieczenie środków w budżecie pozwoli na ogłoszenie przetargu i wykonanie zadania jeszcze w 2017 roku. Jednocześnie w momencie uruchomienia konkursu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

?        „Przebudowa ulicy Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe” /+/ 18.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na dokończenie nawierzchni ulicy Klonowej rozpoczętej w 2016 r.

  b) zmniejszenie planu finansowego na  zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Józefkowo –    Huta na odcinku 1,050 km /-/ 50.000,00 zł. Przebudowywany odcinek posiadał będzie długość 1,050 km (od Józefkowa w kierunku drogi tzw. „Klasztorki”). Planowana szerokość drogi wyniesie 4 - 5 m. Ponadto zostaną wykonane utwardzone pobocza oraz odwodnienie. Droga będzie realizowana na pełnej podbudowie z nawierzchnią bitumiczną realizowaną dwuwarstwowo, składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm. Zabezpieczenie środków pozwoli na uzyskanie potrzebnej dokumentacji projektowej oraz uregulowanie stanu prawnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów,

- przeciw uchwale oddano 1 głos,

- wstrzymujących się głosów oddano 1.

 

 

 

 

 

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191.