Uchwała Nr XXXII/ 231 /2006

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 października 2006 roku  

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/196/2006 r. z dnia 11.04.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe

 

 

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14, 15 i 16 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Miejska

uchwala,  co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXVIII/196/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe zmienić § 1 mapę w skali 1:5000 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały .

 

                                                              § 2

 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do sporządzenia projektu planu miejscowego zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem,
 a także z przepisami art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587)

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Stanisław Ostrowski