Uchwała Nr XXXII/200/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.446 , poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.930, poz. 1583, poz. 1948 i poz. 2174) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie, zwany dalej „zasiłkiem”, może być przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez wnioskodawcę propozycje działań rokują, że pomoc będzie wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorcy.

§ 2. Wysokość zasiłku ustala się w kwocie 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Zasiłek nie podlega zwrotowi, jeżeli dochód świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy.

§ 4. Zasiłek podlega zwrotowi w przypadku ustalenia, że przyznana pomoc została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem bądź w przypadku zaniechań zmierzających do usamodzielnienia.

§ 5.  Zwrot udzielonej pomocy w sytuacji, o której mowa w § 4, następuje na zasadach określonych w ustawie, jak nienależnie pobrane świadczenie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 930, z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.Podjęcie powyższej uchwały wynika również z art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, który nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.Przygotowany projekt uchwały dostosowany został do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Określono w nim między innymi wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasady zwrotu, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza kryterium dochodowe, określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Jak dotąd w powyższej sprawie nie została podjęta uchwała i dlatego zasadnym jest jej podjęcie.