Uchwała Nr XXXII/202/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz  art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, poz. 1583, poz. 1948 i poz. 2174)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/266/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r., poz. 979), zmieniona uchwałą Nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 2546).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/202/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 930, z późn. zm.).

§ 2. Nieodpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują świadczeniobiorcy, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej do ponoszenia odpłatności nie przekracza kwoty ustawowego kryterium dochodowego.

§ 3. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w wysokości 13,00 zł.

2. Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się  w wysokości 60,00 zł.

§ 4. Świadczeniobiorca ponosi odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub całości, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej oraz dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza kwotę kryterium dochodowego,  w wysokości określonej w poniższej tabeli :

%  dochodu osoby w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w %

 

Osoba samotna i osoba samotnie gospodarująca

 

Osoba w rodzinie

do 100

0

0

powyżej 100 - 150

10

20

powyżej 150 – 200

15

25

powyżej 200 – 250

20

35

powyżej 250 – 300

35

70

powyżej 300 -  400

55

85

powyżej 400 -  500

85

100

§ 5. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za dany miesiąc za wykonane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszą opłatę na rachunek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem.

§ 6. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, częściowo lub w całości od tej opłaty jeżeli:

1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny uwzględniając najniezbędniejsze potrzeby wynika, że  osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad;

2) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  


 

uzasadnienie

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 930, poz.753, poz. 1583, Dz. U. z 2015 r., poz. 1310, poz. 1359) Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

Przedłożony projekt uchwały w  sposób kompleksowy i przejrzysty dla świadczeniobiorców ustala zasady odpłatności, sposób wyliczania i pobierania opłaty, co ma istotne znaczenie z uwagi na adresatów uchwały, którymi są głównie osoby starsze i schorowane. Proponowany katalog przesłanek uprawniających do ubiegania się o zwolnienie całkowite lub częściowe z ponoszenia opłat doprecyzowany został w oparciu o doświadczenia wynikające ze stosowania dotychczas obowiązującej uchwały w postępowaniach administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących przyznawania usług i zwalniania z ponoszenia za nie odpłatności.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Pomocą tą są objęte przede wszystkim osoby samotne, samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie,  które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.