Uchwała Nr XXXII/203/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021

Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948) oraz art. 18. ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XXX/180/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

Po konsultacji z Wydziałem Nadzoru Wojewody podjętą uchwałę przez Radę Miejską w Skępem w dniu 30 stycznia 2017 r. należy uchylić w całości ze względu na niektóre zapisy niezgodne z wymogami ustawowymi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.