Uchwała Nr XXXII/205/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2017 roku

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje :

§ 1.   Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/205/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2017 roku

§ 1.  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mieście i Gminie Skępe na rok 2017 zwany dalej „Programem” ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych oraz zapewnienia właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach gminy Skępe.

§ 2.  Bezdomne zwierzęta domowe z terenu Miasta i Gminy Skępe mają zapewnione miejsce w schronisku - Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź, mieszczące się w miejscowości Wojtyszki, gmina Brąszewice, Powiat Sieradzki.

§ 3. 1.  Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Miasta i Gminy Skępe.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają;

2) zapewnienie dokarmiania przy udziale pracowników;

3) sterylizację lub kastrację;

4) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

§ 4. 1.  Dokarmianie kotów, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 będzie odbywało się w miejscach ich skupisk.

2. Dokarmianie kotów będzie obejmowało zakup suchej karmy i urządzeń służących dokarmianiu.

3. Organizowanie dokarmiania kotów będzie odbywało się po interwencji mieszkańców gminy oraz doraźnie, szczególnie w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych.

4. Sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 będzie wykonywana przez lekarzy weterynarii prowadzących przychodnie weterynaryjne w Skępem:

1) Przychodnia Weterynaryjna Matarewicz Krzysztof – Skępe, ul. Sierpecka 78, tel. 54 2877023 i 605 588 701;

2) Przychodnia Weterynaryjna Łańcucki Sławomir – Skępe, ul. Al. 1 Maja 79, tel. 54 2877149 i 608 637 247;

§ 5. 1.  Bezdomne zwierzęta na terenie Miasta i Gminy Skępe podlegają okresowemu odławianiu.

2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

3. Akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt organizuje Burmistrz Miasta i Gminy Skępe w porozumieniu ze schroniskiem, o którym mowa w § 2.

4. Zgłoszenia od mieszkańców gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe.

5. Informacja o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt będzie podawana do publicznej wiadomości, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem podjęcia działań poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na tablicach ogłoszeń sołectw gminy.

6. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt.

7. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

8. Do czasu transportu bezdomnych zwierząt do schroniska mają one zapewnione miejsce w Domu Tymczasowym dla Zwierząt Bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Skępe „TIM - CZAS” prowadzonym w m. Ławiczek Gmina Skępe, przez Fundację dla Zwierząt „TIM - TROSKA I MIŁOŚĆ” z/s w Toruniu, ul. Św. Józefa 2/6.

§ 6. 1.  Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska, o którym mowa w § 2.

2. Zwierzęta, o których mowa w ust.1 będą umieszczone w pojedynczych boksach i będą miały zapewnione:

1) wyżywienie;

2) opiekuna - wyznaczony pracownik schroniska;

3) opiekę weterynaryjną.

§ 7. 1.  Gmina Skępe realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z Regulaminem schroniska.

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1 mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 8.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt Miasto i Gmina Skępe realizuje przy współdziałaniu ze schroniskiem, o którym mowa w § 2.

§ 9.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:

1) organizowanie wspólnie ze schroniskiem akcji adopcji zwierząt;

2) prowadzenie na stronie internetowej urzędu ogłoszeń o znalezionych bezdomnych zwierzętach domowych i gospodarskich oraz możliwości ich adopcji – opis ze zdjęciem zwierzaka.

§ 10. 1.  Gmina finansuje zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt przebywających w schronisku.

2. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku dla bezdomnych zwierząt przez lekarzy weterynarii, z którymi schronisko ma zawartą umowę.

§ 11.  Odebrane czasowo zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa rolnego.

§ 12. Wskazuje się gospodarstwa rolne przy ul. Kwiatowej 36 w Skępem oraz Boguchwała 21 Gmina Skępe, które przyjmują i zapewniają opiekę odebranym czasowo zwierzętom gospodarskim z terenu Miasta i Gminy Skępe.

§ 13. 1.  Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną, która realizowana jest poprzez:

1) dyżur lekarzy weterynarii w schronisku Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź;

2) zawarte umowy z przychodniami weterynaryjnymi, o których mowa w § 4 ust 4, świadczącymi usługi całodobowo.


§ 14. 1.  Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie ponosi gmina Skępe.

2. Szczegółowy harmonogram kosztów realizacji Programu przedstawia tabela.

 TABELA

Lp.

 

  Nazwa zadania

 

  Sposób realizacji

  Planowany koszt zadania

1.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku

umowa ze schroniskiem

 

160.000 

 

1a.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

zawarty w pkt. 1

1b.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku

zawarty w pkt. 1 

2.

Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów

umowy z przychodniami weterynaryjnymi

 800,00 

3.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

porozumienia zawarte z właścicielami 2 wskazanych gospodarstw

 1.200 

4.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

umowy z przychodniami weterynaryjnymi

 800,00 

 

5.

 Opieka nad kotami wolno żyjącymi

zakup karmy dla kotów,

zabiegi sterylizacji/kastracji,

zakup materiałów do budowy kocich domków

1.000 

1.200 

1.000 


 

uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.), zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie w terminie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i ograniczanie populacji zwierząt. Powyższe stanowi wypełnienie obowiązku zapewnienia kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 w/w ustawy o ochronie zwierząt.

W związku z przedstawionym powyżej stanem prawnym, w oparciu o art. 11a ust. 2 ustawy
o ochronie zwierząt, przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2017 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Podejmując uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Rada Miejska w Skępem wzięła pod uwagę formy wskazane przez ustawę o ochronie zwierząt oraz dotychczasowe regulacje prawne w tej materii.

Podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe dla Miasta i Gminy Skępe. W przygotowanym Programie wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, które zostały ujęte w planie finansowym budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok oraz sposób ich wydatkowania.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, Projekt Programu przekazano do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lipnie, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,  oraz zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie gminy.

 

Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Miejskiej w Skępem projektu niniejszej uchwały, podyktowane obowiązkiem prawnym wynikającym z przytaczanych powyżej przepisów, jest uzasadnione.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 266; z 2016 r., poz. 1605 i poz. 2102