Uchwała Nr XXXII/206/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 930, poz. 1583, poz. 1948 i poz. 2174), w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 1870, ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skępem Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Skępem NR XIV/135/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, zmieniona uchwałą Nr XXXII/261/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014 r.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/206/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.

Statut
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką budżetową utworzoną przez Miasto i Gminę Skępe, działającą na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów prawa.

2. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest  Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.

Rozdział 2.
Siedziba i obszar działania

§ 2. 1.  Siedzibą Ośrodka jest Miasto i Gmina Skępe.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Miasta i Gminy Skępe.

Rozdział 3.
Przedmiot działalności

§ 3. 1.  Przedmiotem działalności Ośrodka są ustawowe zadania mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. W zakresie pomocy społecznej Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone Miasta i Gminy Skępe oraz zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej i samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Ośrodek realizuje zadania przekazane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz Karty Dużej Rodziny.

§ 4. Do działalności podstawowej Ośrodka należy w szczególności wykonywanie ustawowych zadań w zakresie:

1) udzielanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz realizacja programów aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

3) rozwijanie nowych form pomocy społecznej;

4) aktywizacja i integracja lokalna;

5) tworzenie warunków dla rozwoju systemu pomocy społecznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi,

6) organizacja pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w celu przywróceniu rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji;

7) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

8) przyznawanie i wydawanie Karty Dużej Rodziny;

10) przyznawanie i wypłacanie świadczenia wychowawczego;

11) przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i   nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

12) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów;

14) ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich realizacja, prowadzenie postępowania  wobec dłużników alimentacyjnych;

15) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

16) przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych.

§ 5.  Ośrodek realizując zadania statutowe, współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział 4.
Organizacja i zarządzanie

§ 6.  Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, zwanego dalej Kierownikiem, i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

§ 7. 1.  Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik zatrudniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

2. Kierownik działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe oraz odpowiada za realizację działalności statutowej.

4. Kierownik wydaje w ramach zwykłego zarządu lub w granicach pełnomocnictw: zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

5. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

§ 8. 1. Kierownik odpowiada za organizację i należyte funkcjonowanie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

2. Kierownik sprawuje nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 9. 1.  Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem finansowym Ośrodka.

3. Plan finansowy Ośrodka opracowuje Kierownik w oparciu o ustalone w budżecie kwoty dochodów i wydatków i przedstawia do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

4. Majątek Ośrodka jest mieniem Miasta i Gminy Skępe i może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową Ośrodka.

Rozdział 6.
Pełnomocnictwa

§ 10. 1.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest Kierownik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

2. Udzielone pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 11.  Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


 

uzasadnienie

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Skępem NR XIV/135/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem z późniejszymi zmianami. Zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka PomocySpołecznej w Skępem zostały spowodowane koniecznością dostosowania ich do aktualnie obowiązującychprzepisów prawnych i podyktowane są wyznaczeniem przez organy gminy Miejsko-Gminnego Ośrodka PomocySpołecznej w Skępem do realizacji zadań będących w kompetencji gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017 r., poz. 191.