Uchwała Nr XXXII/207/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz., poz. 1579 i poz. 1948) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 4491) zmienionej uchwałą Nr XXX/186/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 612) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 17.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

   Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) uchwalenie statutu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

   Mając na uwadze zgłoszoną przez Wydział Nadzoru i Kontroli Wojewody uwagę do § 17 przyjętego w dniu 29.11.2016 r. Statutu Miasta i Gminy Skępe (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 4491), stwierdza się zasadność podjęcia uchwały.

   Po wprowadzonych zmianach do statutu, zasadnym będzie podjęcie uchwały na kolejnej sesji rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w formie obwieszczenia rady.