Uchwała Nr XXXII/208/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r., poz. 446, poz. 1948 i poz. 1579) oraz § 50 ust.1 pkt 1 Statutu Miasta i Gminy Skępe uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2006 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz.4491, zmieniony Uchwałą Nr XXX/186/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 612), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem na 2017 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/208/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2017 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2017 ROK

1. Zapoznanie z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych gminy - po przeprowadzeniu kontroli.

2. Kontrole problemowe zlecone przez Radę Miejską, w tym procesów inwestycyjnych realizowanych przez gminę - na wniosek.

3. Kontrola problemowa wydatków i działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - II półrocze 2017 r.

4. Analiza sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, w tym świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i Programu Rodzina 500 plus.  w 2016 r.

5. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Bibliotek Publicznej w Skępem za 2016 r.

6. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2016 r. - do 31.03.2017 r.

7. Przedłożenie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia plan pracy komisji rewizyjnej - do 31 marca 2017 r.

8. Ocena realizacji budżetu gminy za 2016 rok - czerwiec 2017 r.

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. oraz wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe - do 15 czerwca 2017 r.

10. Rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie Burmistrza i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych - w ciągu całego roku 2017.


 

uzasadnienie

Zgodnie z art.18a ust.1  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) rada gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Dlatego też, w tym celu powołuje komisje rewizyjną. Zgodnie z§ 50 ust.1 pkt 1 Statutu Miasta i Gminy Skępe, Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy przyjętego przez radę.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.