Uchwała nr XXXII/ 232 /2006

Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 października 2006 r.

 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z póź.zm.) oraz art.167 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104
z późn. zm.)

 

 

RADA MIEJSKA

uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Rada Miejska w Skępem wyraża zgodę na zawarcie porozumienia komunalnego między Miastem i Gminą Skępe a Gminą Mochowo w sprawie zaopatrzenia w wodę przez  Miasto
i Gminę Skępe miejscowość Rokicie gm. Mochowo.

 

§ 2

 

Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  Skępe

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Stanisław Ostrowski