Uchwała Nr XXXII/209/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948)  oraz art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Kandydatów do klasy I publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem tej szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia – 10 punktów;

2) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej – 5 punktów;

3) liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów – 5 punktów;

4) rodzice lub jeden z rodziców dziecka pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej – 5 punktów.

§ 2. Określa się odpowiednio – rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

1) spełnienie kryterium ustalonego w § 1 pkt 1, 2 i 3 – zaświadczenie Dyrektora szkoły;

2) spełnienie kryterium ustalonego w § 1 pkt 4 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

uzasadnienie

W związku z opublikowaniem w dniu 11 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 59 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a pod poz. 60 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i wejściem w życie przepisów art. 1 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zmienia się podstawa prawna dla określenia kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe. Zmiana podstawy prawnej powoduje konieczność podjęcia nowych przepisów w przedmiotowym zakresie, które obowiązywać będą przy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 i kolejnych latach. Projekt uchwały spełnia wymogi ustawowe, a w swoich postanowieniach potwierdza stosowane już w roku szkolnym 2016/2017 kryteria przyjęte w procesie rekrutacji.