Nr VII/XXXII/2017

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 31 marca 2017 roku

 

 Sesję rozpoczęto o godzinie 1400 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski                Burmistrz

O       Barbara Leśniewska                 Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz                Sekretarz

O       Piotr Rzepka                           – Radca Prawny    

O       Ewa Wojciechowska                Kierownik MGOPS

O       Magdalena Elwertowska          Kierownik ds. Oświaty

O       Krystyna Wiśniewska               – Przewodniczący MGKRPA

O       Krzysztof Małkiewicz               – Inspektor

O       Krzysztof Jaworski                  – Inspektor

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

(Przed rozpoczęciem sesji)Proszę Państwa ja mam taką uwagę – filmować każdy może, ale porządku pilnuje Przewodniczący i proszę bardzo Panie kamerzysto o ustawienie się z tyłu tam gdzie jest miejsce dla publiczności, reporterów i będzie Pan mógł nagrywać.

Odp. Reporter Pan Wojciech Rzadkiewicz

Panie Przewodniczący nie jest napisane, że jest miejsce gdzieś dla reporterów, więc pozwoli Pan, że to jest miejsce publiczne i sam będę decydował z którego miejsca nagrywam.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Nie bardzo proszę Pana – wskazałem Panu, gdzie jest miejsce dla reportera.

Odp. Reporter Pan Wojciech Rzadkiewicz

Dziękuję przyjąłem do wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Czy Pan się dostosuje do tego, czy nie? Dobrze, że Pan to nagrywa niech to idzie w eter.

Odp. Reporter Pan Wojciech Rzadkiewicz

Proszę Pana jeżeli będzie taka potrzeba żebym robić zdjęcia z tamtego miejsca to tam pójdę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Nie proszę Pana – Pan nie będzie Pan chodził podczas posiedzenia po całej sali, bo Pan rozprasza. Po raz drugi Pana proszę, żeby się Pan ustawił tam gdzie jest miejsce dla …(wypowiedź przerywa reporter)

Reporter Pan Wojciech Rzadkiewicz

Ja Panu po raz wtóry mówię, że jak będzie taka potrzeba, że z tamtego miejsca będą lepsze zdjęcia i będą lepiej widoczne to tam będę stał.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Mam pytanie do Radcy Prawnego – czy to co zaproponowałem jest prawidłowe, czy też nie – bo ja widzę, że każdy będzie rządził jak będzie chciał.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Oczywiście tak jak Pan (reporter) powiedział jesteśmy w miejscu publicznym w określonym celu. Porządku na tej sali pilnuje Pan Przewodniczący, w związku z tym nie może być tak, że Pan mówi, że prowadzi szczególne nagranie i z tego powodu jest Pan uprawniony, żeby przemieszczać się po sali. Proszę zauważyć obrady sejmu, czy innych posiedzeń, organów kolegialnych też są nagrywane z określonego miejsca. Trzeba chronić wizerunek osób biorących udział w posiedzeniu. Ja bym proponował, żeby Pan się zastosował do zarządzenia przewodniczącego.

Gwar na sali posiedzeń.

Reporter Pan Wojciech Rzadkiewicz

W sejmie obowiązuje regulamin, który jasno określa miejsce dla dziennikarzy.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Ja Panu proponuję żeby Pan się dostosował co mówi Pan Przewodniczący.

Reporter Pan Wojciech Rzadkiewicz

Przyjąłem do wiadomości i co Pan chce siły wobec mnie użyć – jestem reporterem?

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Jest Pan reporterem – ma Pan legitymację reportera?

 

Reporter Pan Wojciech Rzadkiewicz

Oczywiście, że mam.

(Pan Wojciech Rzadkiewicz przedstawił do wglądu dokumenty Panu Radcy)

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Jest Pan dziennikarzem i my nie kwestionujemy Pana uprawnień tylko jak Pan się zachowuje podczas sesji.

Reporter Pan Wojciech Rzadkiewicz

Proszę powiedzieć w czym ja przeszkadzam.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Przewodniczący wskazał Panu miejsce i Pan powinien przyjąć do wiadomości i zastosować się.

Reporter Pan Wojciech Rzadkiewicz

Dostosuję się jak sam uznam za słuszne, że filmowanie ze wskazanego miejsca będzie dobre.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Pan reporter nie przywołał się do wskazań Pana przewodniczącego – uważam, że w przyszłości rozwiążemy taką sytuację.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Jeżeli nie odpowiada Panu Przewodniczącemu w takim przypadku wzywa Policję, która odpowiada za porządek i przestrzeganie prawa – jeżeli Pan Przewodniczący tak zarządził to tak ma być. Takie jest moje zdanie.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Proszę Państwa jeżeli Pan reporter będzie się zachowywał tak że, rzeczywiście będzie utrudniał posiedzenie obrad wówczas podejmiemy kolejne kroki.

Reporter Pan Wojciech Rzadkiewicz

Uważam, że to wynika z antypatii Pana Przewodniczącego, a ja się na to nie godzę, bo wykonuję wolny zawód i mam prawo nagrywać.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Pan się myli z jakiej racji ja mam czuć do Pana antypatię tylko – dostosowują się do mojej prośby między innym gazeta CLI, czy Tygodnik Lipnowski itd. i ni ma problemu.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Ja mam taką uwagę, żeby Pan nie robił zbliżeń na osoby i nie wybierał wizerunek jednej osoby na tym nagraniu, bo mogą mieć pretensje do Pana.

Reporter Pan Wojciech Rzadkiewicz

Mogą mieć te osoby pretensje do siebie, że tutaj przyszły w tym momencie i w tym czasie akurat były.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Trudno mi coś powiedzieć bo faktycznie są osoby do których nic nie dociera. Ja uważam,
 że z mojej strony nie było nic złośliwego tylko prośba, żeby Pan się tam ustawił i nagrywał. Wiadomo na następną sesję rozwiążemy problem, żeby nie dochodziło do takich niepotrzebnych nikomu sytuacji. Jest to bardzo przykre, że Pan się nie dostosował do mojego polecenia, ale co zrobić wszystko wymaga osobistej kultury.

Serdecznie witam Pana Burmistrza z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Skępe, witam wszystkich kierowników jednostek, dyrektorów, sołtysów, witam zebraną publiczność Miasta i Gminy Skępe, witam Szanowną Radę. a następnie otworzył XXXII - Sesję słowami:

Otwieram XXXII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Następnie odczytał projekt porządku obrad:

1.      Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2017 roku;

c)     przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2017 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017dla Miasta i Gminy Skępe – druk nr 1.

3.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok - druk nr 2.

4.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 4.

6.      Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie – druk nr 5.

7.      Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie – druk nr 6.

8.      Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 7.

9.      Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 8.

10.   Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2017-2021
druk nr 9.

11.   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 druk nr 10.

12.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i gminy Skępe w 2017 roku – druk nr 11.

13.   Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem – druk nr 12.

14.   Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe – druk nr 13.

15.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok – druk nr 14.

16.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia druk nr 15.

17.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzeniadruk nr 16.

18.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3 – druk nr 17.

19.   Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

20.   Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i stałych komisji Rady Miejskiej na 2017 r.

21.   Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem za 2016 r.

22.   Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem za 2016 r.

23.   Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

24.   Wolne nioski i zapytania.

25.   Zakończenie.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 12 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu lista obecności) Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk stwierdził prawomocność obrad. (Nieobecny Pan Jan Bogdanowicz, Pan Mirosław Redecki, Pan Roman Targański).

Przyjęcie protokołu Nr XXXI z dnia 23 lutego 2017 roku

 

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag - protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych).

Przyjęcie porządku obrad

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (głosowało 12 radnych „za”)

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad została Pani Maria Krymka, który wyraziła zgodę.

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Miasta i Gminy Skępe – druk nr 1.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Krystyna Wiśniewska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu Uchwała Nr XXXII/195/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Miasta i Gminy Skępe
– druk nr 1 (w załączeniu) została przyjęta jednogłośnie – głosowało 12 radnych „za”.

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok - druk nr 2.

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewka. Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Janusz KozłowskiWysoka Rado, Panie Burmistrzu w dzisiejszej uchwale przeznaczamy kwotę 10 tyś. zł. jest to kwota z przeznaczeniem na opłatę aktu notarialnego związanego z nabyciem prawa wieczystego na nieruchomości położonej wzdłuż terenów kolejowych z przeznaczeniem na drogi gminne. Moim zdaniem czas przejść do następnego kroku – jest to centrum Skępego i nie ma tam lamp, a na tym terenie mieszkają starsze osoby więc w imieniu tych mieszkańców Panie Burmistrzu zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do założenia oświetlenia na ulicy Topolowej takie przymiarki były już prowadzone, ale w związku z tym, że nie byliśmy właścicielami, bo to były tereny PKP to nie mogliśmy nic robić. Obecnie mamy otwartą drogę więc możemy małymi krokami temat zrealizować.

Burmistrz

Ja chciałbym od razu odpowiedzieć Panu radnemu rzeczywiście bardzo słuszna uwaga, bo tak naprawdę nie mogliśmy nic robić dopóki nie mieliśmy aktu własności i 6 kwietnia br. będziemy mieli już akt własności. Z energetyką przygotujemy i ustalimy projekt całego oświetlenia wchodzi w to ulica Topolowa, Kolejowa i boisko. Mamy również przygotowany projekt na ulicę Leśną i do końca czerwca ma być zrobione. Przypomnę, że w grudniu przejęliśmy i podpisaliśmy akt własności na Przedszkole w Wiosce, obecnie już możemy inwestować.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni, Szanowni Państwo. Pierwsze moje pytanie – Pani Skarbnik obiecała, że pieniądze na oświatę wrócą do końca miesiąca, w całości jeszcze nie wróciły. Drugie pytanie mam do Pana Burmistrza czym było podyktowane zaciągnięcie kredytu na 3.250.000,- skoro Pan powtarza, że były Burmistrz Gminę zadłużył ogromnie. Proszę Pana gdybym nie miał odmiennego zdania, ale mam odmienne zdanie i gdyby były Burmistrz Gatyński zadłużył Gminę i nie myślał przyszłościowo to dziś na pewno by Pan pożyczki nie uzyskał, jednak było tak ustalone, że mógł Pan dostać pożyczkę od ręki. Kolejne moje pytanie – kiedy dowiemy się ile finansów przeznaczymy na halę sportową, dziś dokładamy kolejne 500 tyś. na ostatniej sesji dołożyliśmy 1.480.000,- na wniosek. Dziś dokładamy do kolejnego wniosku i mamy otrzymać 33% może to niewiele, ale wracając do poprzedniego wniosku z poprzedniej sesji dlatego nie głosowałem nad tą uchwałą „za”, bo wiedziałem z góry, że ten projekt upadnie. Nie można pisać projektu gdzie klub nie ma własnej hali, bo gdyby była hala własnością klubu to wówczas można pisać. Ja jako Prezes Polskiego Koła Niewidomych mamy siedzibę w Domu Kultury w Lipnie tam mam salę, tam mam biuro i nie przyszłoby mi do głowy napisać projekt żeby remontować cały Dom Kultury Panie Burmistrzu. Dziś kończy się termin składania wniosków – kiedy złożycie Państwo ten wniosek.

Burmistrz

Ja odpowiem na Pana pytania, bo Pan ma prawo do pewnych swoich interpretacji na posiedzeniu komisji było bardzo obszernie wyjaśniane i Pan odpowiedzi zna. Pierwsza kwestia ja nie mówiłem, że Burmistrz Andrzej Gatyński zadłużył Gminę ja po prostu podawałem jakie było zadłużenie, bo rzeczą normalną i logiczną jest i kolega Burmistrz Gatyński się ze mną zgodzi, że rozpoczynając kadencję trzeba podać jakie jest zadłużenie to jest rzecz normalna w samorządzie, niczym nie podyktowana i nie ma tu żadnego podtekstu złośliwości. Prawda jest taka, że przez ostatnie dwa lata dokonaliśmy bardzo dużych spłat i to nam otwiera możliwość pozyskiwania środków w chwili obecnej. Żeby dokładnie odpowiedzieć na Pana (Suchockiego) pytania i wątpliwości jeszcze raz przedstawię zadłużenie naszej Gminy;

w 2014 roku kiedy przejmowaliśmy wspólnie z Radą 8.293.303,- tyle wynosiło zadłużenie, zadłużenie w chwili obecnej na 2017 rok wynosi 5.701.099,0000,- sukcesywnie spłacamy i zmniejszamy zadłużenie. Mamy bezpośredni kontakt z Regionalną Izbą Obrachunkową, w tej chwili jest wskaźnik, który indywidualnie traktuje każdą gminę i to jest wyznacznikiem funkcjonowania. Wracając do Pana pytania ile będzie kosztował remont hali, w momencie przetargu będzie wiadomo na 100% ile będzie nas kosztował remont hali. Jeżeli będzie ogłoszony przetarg i zakres czynności, który będzie do wykonania to wówczas będziemy mieli odpowiedź ile będzie kosztował remont hali. Tak naprawdę przetarg zweryfikuje jaki będzie koszt modernizacji, naprawy dostosowania hali do potrzeb Miejskiego Zespołu Szkół.

Wracając do Pana (Suchockiego) pytania odnośnie złożenia wniosku, który został wysłany drogą elektroniczną w dniu 28 marca 2017 roku do Ministerstwa Sportu i Turystyki do Programu Modernizacja Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie kpiny sobie Pan z nas robi, bo my dzisiaj mamy głosować nad wkładem własnym, a Pan już wysłał wniosek, to co ja jestem maszynką do głosowania. Pan zadecydował za całą Radę to po co mamy głosować ja już na pewno nad tą uchwałą głosować nie będę.

Odp. Burmistrz

Musieliśmy do 31 marca złożyć wniosek.

Pracownik UMiG. Pan Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo do 31 marca należało złożyć wniosek o dofinansowanie, został on złożony 28 marca drogą elektroniczną. Na tym etapie jedynym załącznikiem jest oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. Następnie wniosek został wysłany drogą pocztową z szeregiem innych załączników, gdzie między innymi są dokumenty finansowe. Takimi dokumentami mogą być uchwały rady gminy bądź inne dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków z innych źródeł, ale również, w przypadku gdy odpowiednie środki nie są jeszcze zabezpieczone stosowne oświadczenie. My takie oświadczenie złożyliśmy mówiące o tym, iż 31 marca będzie mieć miejsce sesja Rady Miejskiej, podczas której zostaną dokonane odpowiednie zmiany w budżecie. Po przyjęciu tych zmian w przyszłym tygodniu uchwała Rady Miejskiej zostanie przekazana do Ministerstwa Sportu i Turystki celem uzupełnienia uprzednio złożonego wniosku. W przypadku nie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w wymaganej wysokości wniosek zostanie odrzucony.

W przypadku klubu UKS Skompensis nie istniały formalne przeszkody złożenia wniosku w związku z faktem, iż klub nie jest właścicielem obiektu. Jeżeli klub wykorzystuje obiekt do swojej działalności statutowej to wówczas samorząd będący właścicielem tego obiektu ma prawo złożyć wniosek o dofinansowanie w oparciu o działalność klubu.

Burmistrz

Złożenie wniosku to nie jest równoznaczne z decyzją otrzymania środków to musi Pan (Suchocki) o tym wiedzieć. Ja bardzo się cieszę, że jest kamera, bo Pan (Suchocki) zupełnie inaczej zachowuje się na komisjach, a w tej chwili Pan swoim zachowaniem i swoimi słowami pokazuje jaki ma Pan stosunek do remontu tej hali i do tego co dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe, dla nauczycieli, pracowników, dyrekcji Miejskiego Zespołu i Samorządu Skępskiego jest rzeczą najważniejszą i priorytetową, bo to jest odpowiedź w pewnym sensie na to o czym Pan myśli i co Pan chce przez swoje zachowanie i swoją wypowiedź przekazać opinii publicznej.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Proszę nie imputować Panie Burmistrzu, że ja cokolwiek powiedziałem na temat hali czy ja chcę, czy nie chcę owszem to zawsze podkreślałem, że nie za takie pieniądze. Jedna ekspertyza wykazała 30 tyś. a druga ekspertyza wykazała prawie 1.900.000,- jestem, będę i jeszcze raz podkreślam, ale nie za takie pieniądze budowanie hali, halę ale za remontem jestem jak najbardziej. Następna sprawa widać, że nie mamy fachowca do pisania projektów, bo tak jak ktoś kiedyś powiedział gmina nasza zaczyna się zwijać, co z tego, że będziemy pisać, a później zmieniamy i nasza praca ma polegać na tym. Ja pisałem wiele projektów, w tym roku napisałem siedem, ale nigdy by mi do głowy nie przyszło, że mogę jako organizacja pozarządowa korzystać z pomieszczeń, które gdybym miał biuro wydzierżawione na 10 lat, nawet na 3 lata to jak najbardziej wtedy bym dbał, remontował.

Burmistrz

Panie Krzysztofie (Suchocki) ja nie pozwolę na to żeby Pan oceniał pracowników i wydawał opinię o pracownikach uczciwie, rzetelnie pracujących, bo Pan do tego prawa nie ma i dopóki ja będę Burmistrzem nie pozwolę na takie krytyki pracowników i z taką opinią się nie zgadzam. Przytaczanie pewnych porównań, które nie są adekwatne do pewnych sytuacji to jest nie na miejscu. Zanim wniosek został złożony odbyliśmy szereg konsultacji i rozmów między innymi z Ministerstwem Sportu i Turystyki z Urzędem Marszałkowskim i na tej podstawie doszliśmy do wniosku, że mamy większe szanse na pozyskanie środków z tego Programy na który złożyliśmy, a to że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przewyższa próg i to nas wyklucza żeby uzyskać 50% i możemy ubiegać się o 33%. To też świadczy o tym, że mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe od 2017 roku żyje się po prostu lepiej. Dofinansowanie jest mniejsze, natomiast możliwość jego pozyskania znacznie większa. W związku z faktem, iż zabrania się składania dwóch wniosków na tą samą inwestycję taka jest moja uwaga. Natomiast o pracownikach bardzo proszę nie wypowiadać się w ten sposób.

Pracownik UMiG. Pan Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo - znalazłem się w niezręcznej sytuacji muszę odpowiedzieć na zarzuty Pana Krzysztofa (Suchockiego). Nie można powiedzieć, że nasz wniosek upadł, gdyż nie było tak, że złożyliśmy wniosek i został on odrzucony. To była nasza świadoma decyzja w myśl starej zasady „lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”. Szereg konsultacji wykazał, że szansa uzyskania dofinansowania w tym programie jest małe dlatego postanowiliśmy złożyć wniosek w innym programie. Można było powiedzieć, że należało złożyć wniosek do drugiego programu i zobaczyć gdzie dostaniemy dofinansowanie. Nie mogliśmy tego zrobić, gdyż obydwa programu finansowane są z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a zasady zabraniają składania wniosków w dwóch różnych programach ale finansowanych z tego samego funduszu. Dlatego taka została podjęta decyzja. Bo czy lepiej mieć małe szanse, albo wręcz żadne na pozyskanie 50% dofinansowania, czy mieć dużo większe szanse na pozyskanie 33%? W tym temacie to tyle. Natomiast tak jak Pan powiedział nie przygotowywał Pan dużo wniosków więc myślę, że nie powinien mnie Pan oceniać, tak jak ja nie powinienem oceniać Pana działalności społecznej, gdyż na tej niwie nie jestem doświadczony i nigdy tego nie robiłem i nie robię. Mogę tylko powiedzieć, że odkąd pracuję w urzędzie i odkąd zajmuję się pozyskiwaniem środków finansowych, to pozyskanych środków, które zostały wypłacone jest ok. 12 mln zł, natomiast pozyskanych środków, potwierdzonych zawartymi umowami kwota wynosi ok. 17 – 18 mln zł. Natomiast trzeba tutaj pamiętać o takiej sytuacji, że bardzo często w wyniku przeprowadzonych przetargów kwoty te ulegają obniżeniu, dlatego finalnie pozyskane dofinansowanie jest niższe w stosunku do zawartych umów. Ponadto, zresztą jak Panu wiadomo, była taka sytuacja, że zrezygnowaliśmy z pozyskanych już środków w kwocie 2,1 mln zł, które również do tej kwoty 12 mln zł nie są wliczane. Z tego co pamiętam żaden wniosek, który przygotowałem nie został odrzucony na etapie oceny formalnej. Oczywiście projekty mogą zdobywać mniej lub więcej punktów na ocenie merytorycznej w odniesieniu do kryteriów, które są stosowane podczas oceny i ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych wniosek może nie uzyskać dofinansowania., Natomiast nigdy nie miała miejsca sytuacja aby wniosek odpadł podczas oceny formalnej, natomiast nie uzyskanie dofinansowania to jest już zupełnie inna rzecz. Jednakże takich wniosków też nie było wiele. Myślę, że były to 2-3 wnioski na złożonych kilkadziesiąt, jeżeli nawet nie około setki wniosków.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Jak Państwo zauważyliście na złożony wniosek zabezpieczyliśmy środki na 1.480.000,- i tego wniosku bym się trzymał po pierwsze. Nie ma tego wniosku tak mam prawo sądzić jako radny, że nie ma tego wniosku mówicie Państwo, że się dogadaliście że będzie korzystniej nie wiem, czy za miesiąc znowu się dogadacie i będzie jeszcze korzystniej i jeśli dziś będzie przegłosowana ta uchwała to ja jestem niepotrzebny jako radny.

Pracownik UMiG. Pan Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo, Panie Krzysztofie (Suchocki) Panie Krzysztofie, zgadza się, w tej chwili uchwała nie została jeszcze podjęta, jednakże jeżeli z wytycznych wynika, że możemy złożyć wniosek w tej formie, a następnie go uzupełnić, zatem nie robimy nic niezgodnego z zasadami. Co tutaj więcej mogę powiedzieć? Natomiast trzeba pamiętać, że będziemy szukać jeszcze innych źródeł finansowania, niekoniecznie w ramach różnego rodzaju konkursów i gdyby to się udało to możliwe, że będzie sytuacja, iż w kolejnych miesiącach będziemy mieli możliwość zdejmowania tych środków. Tego nie możemy przewiedzieć. Tak jak teraz sytuacja przy podejmowania tej uchwały, inna od tej jaka była przy podejmowania uchwały z zeszłego miesiąca, a za miesiąc sytuacja może być znowu zupełnie inna, ale tym razem w drugą stronę. Sytuacja w tym przypadku jest bardzo dynamiczna i jeszcze wiele może się wydarzyć. Miejmy nadzieję, że na korzyść.

Burmistrz

Jak była rekultywacja wysypiska śmieci też trzeba było przełożyć pieniądze, bo było 95% dofinansowania i też tego typu były wątpliwości. Bardzo dobrze, że rada podeszła do tego w bardzo rozsądny sposób – pieniądze zostały przełożone i dokonaliśmy rekultywacji wysypiska, bo bez tego dofinansowania nigdy tego byśmy nie zrobili, a Pan (Suchocki) ma prawo do swoich opinii, które są czasem niezrozumiałe.

Skarbnik

Tak jak Pan Burmistrz nadmienił, że te środki są w naszym budżecie tylko na innym paragrafie. Jeżeli za zgodą Państwa ta uchwała zostanie przegłosowana i zaakceptowana czyli Państwo popieracie propozycje Pana Burmistrza. W celu uzyskania dofinansowania z zewnątrz musimy mieć zabezpieczone środki własne. W ten sposób za zgodą Rady, zostanie zrealizowany nasz wspólny cel którym jest pozyskiwanie jak najwięcej środków z zewnątrz, a tym bardziej na modernizację hali sportowej gdzie ponad 700 uczniów czeka, żeby mogło ćwiczyć.

Burmistrz

Tak jak wcześniej powiedziałem, że to przetarg zdecyduje ile hala będzie nas kosztować.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Szanowni Państwo – dlatego nie głosowałem nad budżetem 2017, bo widziałem, że to jest fikcyjny budżet, zaciągnęliśmy pożyczkę 3.250.000,- i rozproszyliśmy po troszku. Żebyśmy wzięli te 3.250.000,- i wybudowali halę to bym się zgodził, ale to zostało rozproszone i będziemy dług zwracać i na takiej zasadzie będziemy funkcjonować. Zrobiliśmy prezent na Wielkanoc, ja, aż się bardzo obawiam co będzie na Boże Narodzenie.

Burmistrz

Ale o jakim prezencie Pan mówi?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Zadłużyliśmy Gminę na 3.250.000,-

 

Burmistrz

My takiej pożyczki w ogóle nie braliśmy – Pan (Suchocki) nie szuka wsparcia po sali tylko patrzy w materiały jakie przed sobą ma.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak jest napisane pożyczka - kredyt 3.250.000 zł. proszę mi wytłumaczyć co mamy na stronie trzeciej może ja faktycznie nie rozumiem - proszę Pani Skarbnik,

Skarbnik

Szanowni Państwo – wracając do Pana wypowiedzi, fakt, faktem jest, że Pan rzeczywiście nie głosował nad budżetem 2017 i ma Pan takie prawo. Pan jest wybrany przez swoich wyborców i Pan będzie się przed nimi tłumaczył, czy Pan ich godnie reprezentuje czy źle.

Obecny budżet jest taki jak aktualnie sytuacja finansowa Gminy wskazuje. W celu finansowania tych środków do momentu ogłoszenia przetargu są one zapisane na poziomie 3.250.000,- jako kredyt tak jak tłumaczyłam Panu na komisji. Jednakże po wszystkich przetargach zarówno po przetargu modernizacji hali sportowej, po przetargu na rozbudowę Przedszkola w Wiosce, na rozbudowę remizy w Żuchowie dopiero ustalimy de facto jaka faktycznie kwota pożyczki bądź kredytu jest nam potrzebna.

Na pewno będzie taka uchwała w jakiej wysokości chcemy zadłużyć gminę i na jaki okres.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

To dlaczego jest zapis kredyt i te cyferki to są fikcyjne mamy poustawiane – na halę, na przedszkole, na drogi.

Głośno na sali posiedzeń.

Skarbnik

Chcąc uzyskać dofinansowanie musi być taki zapis w uchwale;

- 2.920.000 zł. na halę,

- 600.000 zł. na modernizację i wyposażenie w Żuchowie,

-    500.000 zł. na modernizację budynku w Wiosce,

- itd. czyli w pełnej wysokości kosztorysowej tych zadań.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Mam nadzieję, że już nie będziemy do tego wracać.

Burmistrz

Będziemy wracać.

Przewodniczący Rady

Kto z Państwa ma pytania w sprawie projektu podejmowanej uchwały?

Więcej uwag nie było.

Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok - druk nr 2.

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 12 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych,

– przeciw głosowało 1 radny,

– wstrzymało się od głosu 1 radnych.

Pkt 4

Projekt .uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 3.

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewka.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

W tym momencie chciałbym pogratulować Panie Burmistrzu pobicia rekordu mistrzostwa świata w przekładaniu inwestycji jest Pan mistrzem np. ulica Sportowa jest przerzucona na 2022 rok. Mieszkańcy tej ulicy po jednej stronie mają oczyszczalnie ścieków, a po drugiej przepompownie i cały czas jeżdżą i najbardziej niszczą samochody gminne i należy w jakiś sposób mieszkańcom ulżyć i ułatwić żeby tą drogę mieli lepszą.

Burmistrz

Bardzo serdecznie dziękuję za komplement w „mistrzostwach świata”, bo to jest wielkie wyróżnienie.

Musimy o jednej rzeczy pamiętać, że na ulicy Sportowej kończymy projektowanie kanalizacji i będzie przebiegać kanalizacja i ja nie widzę w tej chwili żadnego sensu inwestowania
i budowania drogi. Do remontu i budowy w naszej Gminie mamy bardzo dużo dróg i na miarę naszych możliwości posiadanych środków staramy się drogi remontować i robić.

Przewodniczący Rady Pan

Kto z Państwa ma pytania w sprawie projektu podejmowanej uchwały?

Więcej uwag nie było. Następnie odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu)

Uchwała Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 3.

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 12 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych,

– przeciw głosowało 1 radny,

– wstrzymało się od głosu 1 radny.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 4

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu).

Uchwała Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie –. głosowało 12 radnych „za”.

Pkt 6

Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie – druk nr 5.

     Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik MGOPA Pani Ewa Wojciechowska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu)

Uchwała Nr XXXII/199/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

W wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie –. głosowało 12 radnych „za”.

Pkt 7

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie – druk nr 6.

     Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik MGOPA Pani Ewa Wojciechowska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu)

Uchwała Nr XXXII/200/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

W wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie –. głosowało 12 radnych „za”.

Pkt 8

Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 7.

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik MGOPA Pani Ewa Wojciechowska.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Na dzisiejszej sesji jest to druga uchylona uchwała Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej proponował bym, żeby Pani Kierownik bardziej ustawy czytała i się lepiej przygotowała.

Odp. Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska.

Panie Radny Suchocki uchwały są i będą uchylane nie tylko u nas, ale w większości gmin. Nadzór Prawny

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu).

Uchwała Nr XXXII/201/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

W wyniku głosowania została przyjęta;

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 12 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,

– przeciw głosowało 0 radny,

– wstrzymało się od głosu 1 radny.

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 8

     Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik MGOPA Pani Ewa Wojciechowska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu).

Uchwała Nr XXXII/202/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

W wyniku głosowania została przyjęta;

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 12 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,

– przeciw głosowało 0 radny,

– wstrzymało się od głosu 1 radny.

Pkt 10

Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2017-2021
– druk nr 9.

     Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Pan Krzysztof Małkiewicz

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu).

Uchwała Nr XXXII/203/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku uchylający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta
i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021.

W wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie –. głosowało 12 radnych „za”.

Pkt 11

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 – druk nr 10.

     Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Pan Krzysztof Małkiewicz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu).

Uchwała Nr XXXII/204/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie uchwalenia
Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

W wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie –. głosowało 12 radnych „za”.

Pkt 12

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i gminy Skępe w 2017 roku – druk nr 11.

     Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Pan Krzysztof Małkiewicz.

Następnie nadmienił poza uzasadnieniem tej uchwały nt. przekładania środkówtrudno jest przewidzieć środki finansowe nie tylko dla Rady Miejskiej, ale również, ale również dla budżetu domowego, podam Państwu przykład. Pracuję mam wynagrodzenie i mam zaplanowane środki na remont kanalizacji i traf, że miałem zderzenie ze zwierzakiem musiałem remontować samochód tj. planowanie i przekładanie środków i to nie zawsze idzie z bieżącymi potrzebami i zaplanowanymi wydatkami.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja Panu Małkiewiczowi odpowiem i będę zadowolony jak ta pożyczka nie będzie wzięta – 3.250.000 zł. na razie wszystkie pieniądze wirtualne kumulowane są dla Miejskiego Zespołu Szkół i 1.480.000,00,- też wirtualnie i jak będzie pożyczka to te pieniądze wrócą, a jak nie będzie to nie można nic planować. Szanowni Państwo jeśli nie będzie pożyczki to praktycznie wisi wszystko wirtualnie.

Odp. Pani Skarbnik Barbara Leśniewska

Załącznik inwestycyjny wskazuje na kwotę 5.269.000 zł. , a pożyczka-kredyt planowane są na kwotę 3.250.000 zł. czyli pozostała część ani kredyt, ani pożyczka. Są to pieniądze tzw. własne (wpływy z podatków, wpływy za ścieki, wodę itd.)

Więcej pytań radni nie mieli.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu).

     Uchwała Nr XXXII/205/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i gminy Skępe w 2017 roku.

W wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie – głosowało 12 radnych „za”.

Pkt 13

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem – druk nr 12.

     Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik MGOPA Pani Ewa Wojciechowska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu).

     Uchwała Nr XXXII/206/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem.

W wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie – głosowało 12 radnych „za”.

Pkt 14

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe – druk nr 13.

     Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu).

     Uchwała Nr XXXII/207/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie nadania Statutu Miasta i Gminy Skępe.

W wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie – głosowało 12 radnych „za”.

Pkt 15

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok – druk nr 14.

     Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawia Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aleksandra Ruszkowska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu).

     Uchwała Nr XXXII/208/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017.

W wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie – głosowało 12 radnych „za”.

Pkt 16

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – druk nr 15.

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu).

Uchwała Nr XXXII/209/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

W wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie –. głosowało 12 radnych „za”.

 

Pkt 17

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia druk nr 16.

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu).

Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

W wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie –. głosowało 12 radnych „za”.

Pkt 18

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3
– druk nr 17.

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Pan Krzysztof Małkiewicz.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu).

Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do lat 3

W wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie –. głosowało 12 radnych „za”.

Pkt 19

Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok przedstawia Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aleksandra Ruszkowska (w załączeniu).

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Podziękował za złożone sprawozdanie i nadmienił, że w dniu 29 marca br. na wspólnym posiedzeniu komisji radni nie wnieśli żadnych uwag – więc przechodzimy do kolejnego tematu dzisiejszego posiedzenia.

Pkt 20

Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i stałych komisji Rady Miejskiej na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przedstawił plan pracy Rady Miejskiej w Skępem na 2017 rok (w załączeniu).

Następnie Przewodniczący Rady nadmienił, że w materiałach sesji każdy otrzymał plan pracy na 2017 rok komisji w której pracuje.

 Przewodniczący poszczególnych komisji odczytali plany pracy na 2017 rok w kolejności;

v      Przewodniczący Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług Rady Miejskiej Pan Mieczysław Weber (w załączeniu),

v      Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Pan Grzegorz Sekulski (w załączeniu),

v                                                                   Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego

i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej Pan Marcin Mierzejewski (w załączeniu)

v                                                                   Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej
Pan Zbigniew Walewski (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag, pytań do przedstawionych planów pracy, które również były tematem na posiedzeniu wspólnej komisji w dniu 29 marca 2017 roku i zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Pkt 21

Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skępem za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo, każdy z radnych otrzymał sprawozdanie, które jest dość obszerne jest Pani Kierownik i jak mają Państwo pytania, bądź uwagi to bardzo proszę.

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska

Omówiła najważniejsze problemy dot. działalności i przedstawiła potrzeby na 2017 rok MGOPS w Skępem (sprawozdanie w załączeniu).

Radni nie mieli pytań, uwag w sprawie przedstawionego sprawozdania.

 

Pkt 22

Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem za 2016 rok też każdy z radnych otrzymał i również było omawiane na wspólnej komisji w dniu 29 lutego.

Czy mają Państwo pytania dot. sprawozdania? Jeżeli nie ma ogłaszam 10 minutową przerwę.

Po przerwie.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Wznawiamy obrady sesji - przedstawianie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

 

Pkt 23

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Przedstawił informację o pracy w okresie między sesjami (w załączeniu)

O                                                                    Informacja w sprawie wydanych zarządzeń w okresie od 24.02.2017 do 31.03.2017r.

O                                                                    Informacja dot. realizacji Uchwał XXXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2017r.

O                                                                    Informacja dot. dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji.

O                                                                    Informacja z wykonanych prac na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 22.02.2017 r. do 28.03.2017 roku.

O       Sprawozdanie z uroczystości kulturalnych – 31.03.2017 r.

17 marca br. odbył się III Powiatowy Konkurs Piosenki Dowolnej zorganizowany przez Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjne w Wólce i w Skępem oraz Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie. Do udziału w konkursie zgłosiło się wielu uczestników z powiatu lipnowskiego. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim opiekunom, którzy przygotowali swoich podopiecznych do konkursu, gdyż rywalizacja była ogromna, a przed jury niełatwy wybór. Słowa wdzięczności kieruję również do osób zaangażowanych w organizację imprezy. Dziękuję p. Małgorzacie Matuszczak, p. Magdzie Krzywdzińskiej, p. Arkadiuszowi Świerskiemu – dyrektorowi Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie, p. Ilonie Gronkowskiej – dyrektorowi Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie oraz innym osobom dzięki, którym konkurs mógł się odbyć.

Chciałbym poinformować, że trwają rozmowy odnośnie podpisania porozumienia w sprawie wydzierżawienia boiska i myślę, że na kolejnej sesji podejmiemy uchwałę.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi w imieniu własnym oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skępe chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia:

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości …
Radosnego, wiosennego nastroju, a także
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
- wszystkim Mieszkańcom
Miasta i Gminy Skępe oraz Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych ma pytania odnośnie złożonej informacji przez Pana Burmistrza?

Jeżeli nie ma przechodzimy do pkt 24 wolne wnioski i zapytania.

Pkt 24

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Zbliżają się Święta Wielkanocne otrzymujemy już życzenia i pierwsze takie życzenia otrzymaliśmy, które odczytam – Dzieląc się radością Świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności niech radość Wielkanocnego Poranku Zmartwychwstania Pańskiego wraz z nadzieją na przyszłość i pokojem ducha pozostaną na każdy dzień, który jest przed nami – życzę aby wiara, nadzieja i miłość te trzy pod czasowe wartości tak pięknie i trwale łączące się z przesłaniem Świąt Wielkiejnocy były zawsze obecne w naszym życiu – życzy Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski.

Proszę bardzo, kto z Państwa radnych ma jakieś zapytania lub wnioski.

Radny Pan Zbigniew Walewski

Ja mam pytanie do Pana Sekretarza w sprawie podpisania porozumienia Pan Przewodniczący Ryszard Szewczyk, Pan Burmistrz Piotr Wojciechowski, Pan Roman Targański oraz ja byliśmy na spotkaniu u Pana Starosty. Na ostatniej komisji Pan Sekretarz mówił, że w porozumieniu nie ma zapisu nt. korzystania z szatni. Podczas rozmów w których ja uczestniczyłem była rozmowa o całym kompleksie sportowym i o wszystkich sanitariatach i całym zapleczu sali gimnastycznej między innymi i szatnia. Na dzisiejszej sesji gościmy Panią Wicestarostę Anię Smużewską i można by było tą kwestię poruszyć i wyjaśnić.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Tak jak Państwu powiedziałem na posiedzeniu wspólnej komisji, że pojechaliśmy z Panem Burmistrzem na spotkanie do Pana Starosty w którym uczestniczyła również Pani Wicestarosta. Poruszyliśmy kwestię zawarcia porozumienia, a konkretnie pewnych jego zapisów i jednym z takich wątpliwych zapisów było brak zapewnienia szatni dla uczniów dla sportowców, którzy będą rozgrywali mecze na boisku. Sugerowaliśmy z Panem Burmistrzem aby wprowadzić do porozumienia ten zapis, bo jest tylko zapis o udostępnianiu sanitariatów. Pozostawiliśmy nasze koncepcje Panu Staroście do rozważenia i mamy nadzieję z Panem Burmistrzem, że zapis dot. także i szatni znajdzie się w porozumieniu. Cieszę się, że Pan Walewski zapewnia że pod pojęciem sanitariatów jest także zapewnienie szatni. Jednak myślę że nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby taki zapis wprowadzić. Jak mówiłem na komisji nikt nie kwestionuje, że pierwszeństwo korzystania z kompleksu boisk sportowych ma Zespół Szkół w Skępem jednak w dalszej kolejności żeby miała możliwość korzystania Gmina.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa ma pytania odnośnie przedstawionej przez Pana Burmistrza informacji? nie ma pytań.

Pomimo, że nie przywitałem Panią Starostę (Anię Smużewską) więc w tej chwili serdecznie witam Panią i zawsze chętnie widzimy Panią na naszej sesji nie tylko jako Starostę, ale jako Panią Radną Powiatu - bardzo proszę i oddaję głos Pani Smużewskiej.

Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Jestem przede wszystkim Radną Powiatową z tego okręgu dlatego też moim obowiązkiem jest znać Państwa problemy i pomagać w miarę możliwości przekazywać bądź rozwiązywać. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo odniosę się do wypowiedzi odnośnie porozumienia. Tak prawdę mówiąc na poprzedniej sesji przysłuchiwałam się i dopytywałam się czy wprowadziliście Państwo uchwałę dot. podpisania porozumienia by młodzież mogła korzystać z tych boisk, bo mi to bardzo leży na sercu, żeby z boiska jak najwięcej osób korzystało. Widać, że społeczeństwo korzysta z boiska spacerują, chodzą, ale żeby młodzież mogła mieć zajęcia to jest zadanie gminy i musi być porozumienie pomiędzy organami. Ku mojemu zaskoczeniu na poprzedniej sesji, ani na dzisiejszej sesji takiej uchwały Państwo nie wywołaliście i dlatego zaczynam powątpiewać czy jesteście Państwo zainteresowani. Jeśli chodzi o samą treść porozumienia jak do tego doszło, w momencie kiedy radni przyjechali Pan Burmistrz złożył wniosek o przygotowanie porozumienia, które zostało zawarte. Ja staram się o to - by boisko służyło do wszelkiego rodzaju zajęć z wychowania fizycznego tak jak mowa o dofinansowanie brzmiało – czyli i lekcje i SKS-y, współzawodnictwo czyli zawody, treningi, kluby uczniowskie - wszyscy i takie zapisy w tym porozumieniu są. W tym porozumieniu również zależało mi na tym, żeby to dofinansowanie w utrzymaniu boiska było za korzystanie z niego czyli – cięcie, koszenie, zakup nawozów i inne rzeczy. Jak Państwo wiecie jeśli będzie więcej grup korzystających z boiska to musi się wydłużyć czas pracy. Starałam się aby pracownicy przygotowujący porozumienie konsultowali z wydziałem finansowym jak i prawnym, żeby umieścić jak najszersze określenia, nie szczegółowe tylko po prostu – porozumienie takie żeby młodzież zarówno mogła odbywać zajęcia lekcyjne jak również wszelkiego rodzaju zajęcia dodatkowe związane tak jak mówiłam – rozgrywki, treningi itd. i to jest zawarte. Ważna dla mnie była kwota, żeby była symboliczna, bo zapewne będzie musiało być więcej pracowników. Gdyby był wydłużony czas pracy tego boiska wówczas też współuczestnictwo Państwa w ponoszonych kosztach. Pierwsze przygotowane porozumienie skierowaliśmy żeby Pan Burmistrz i pracownicy nanieśli swoje uwagi. Ostateczna wersja została stworzona i podpisana przez Starostę i Wicestarostę, bo u nas w imieniu Zarządu działają dwie osoby. Podpisaliśmy cztery egzemplarze, które odesłaliśmy do Państwa do podpisu i my uważamy sprawę za zamkniętą. Jeśli Państwo uważacie, że chcecie korzystać ja mówię tu o tej młodzieży szkolnej to powinno być podpisane porozumienie i odesłane, a Państwo sugerujecie jakieś słowa, jakieś pierwszeństwa itd. Szanowni Państwo my między organami podpisujemy porozumienie, że wyrażamy zgodę żebyście Państwo mogli korzystać z boisk i ufamy Państwu, że zechcecie wykorzystać to miejsce oczywiście tylko dla sportu. Szanowni Państwo nie będę czytała umowy, bo tam jest wyraźnie napisane, że możemy wynajmować na cele tylko sportowe natomiast jeżeli na inne cele, czyli gdybyśmy sobie cyrk wpuścili, czy kiermasz i nie powiadomili Ministra to wtedy byśmy musieli płacić półtora procent kary taki mamy zapis. od kwoty trzydziestoprocentowej, którą refundował Minister. Natomiast dla celów sportowych to co było napisane we wniosku, czyli wszelkie zajęcia sportowe to nie ma żadnej obawy. My nie chcemy, żeby Państwo dofinansowywali, oddawali jakieś pieniądze to nie o to chodzi tylko chcemy na bieżące utrzymanie tego obiektu. Natomiast jesteśmy otwarci i dowodem tego jest podpisanie porozumienia z naszej strony i odesłanie po naniesieniu niektórych uwag, mówimy tu o sanitariatach. Gospodarzem tego obiektu chciałam zaznaczyć jest Dyrektor, ale on oczywiście musi mieć zgodę właściciela, a później to już według harmonogram. To jest niepoważne gdybyśmy my jako Rady zawierali takie zapisy od tej do tej, a może w sobotę z rana, a może popołudniu w niedzielę, przecież to byłby bezsens. W takiej sytuacji te porozumienie mogli byśmy wyrzucić do śmieci bo by było nierealne. Harmonogram na dany okres czasu czy miesiąc, czy tydzień, czy semestr w przypadku zajęć to ułoży dyrektor, który ma zarządzanie na okres swojej kadencji, więc nie rozumiem dlaczego jeszcze jakieś wątpliwości . Sanitariaty rozumiemy ta pierwsza część przy hali ona będzie musiała być otwarta i nikt nie zamknie przed nami drzwi, ani nie zakręci wody – ja uważam temat za zamknięty. Jeśli chodzi o jakieś dodatkowe kluby o których słyszę Szanowni Państwo w pierwszej wersji wpisane były gminne kluby sportowe, ale pracownicy sprawdzili i nie ma wcale takiego klubu jest tylko uczniowski, a skoro ma to być uczestnictwo w ponoszonych kosztach to jak można sobie wpisać – może za dwa lata, może za pół roku. Jeśli powstanie jakiś klub to wtedy wystąpicie i my aneksem wprowadzimy by był również gminny klub z naszej strony temat jest wyczerpany. Sprawa jest po Państwa stronie – ja powtórzę te zdania które powiedziałam do Panów, że gdybym ja była na Państwa miejscu podpisała bym szybko oburącz jak najszybciej, żeby z dniem pierwszego kwietnia dzieci mogły ćwiczyć. Jeśli chodzi o kluby to one maja swój status one są stowarzyszeniami i mogą nawet same wystąpić o wynajem, podpisywanie umów. Natomiast dzieci, szkoła tego nie może jeśli Państwo na to nie pozwolicie to tyle w tym temacie.

Szanowni Państwo chciałam powiedzieć jeszcze kilka zdań na temat prac w tej chwili jest wiosna bardzo dużo zaplanowaliśmy. Mamy zaplanowane

 

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję bardzo za takie prognozy, że te inwestycje będą – najbardziej cieszy nas radnych i mieszkańców, bo faktycznie o ten chodnik to już walczymy kilka lat. Natomiast co chodzi o porozumienie Pani Starosto – byliśmy u Państwa i moje słowa były takie, że skierujemy to porozumienie do odpowiednich osób, którzy się zapoznają i nad tym zastanowią, bo niestety nie jesteśmy radcami prawnymi. Takie poprawki zostały naniesione i odesłane do Was. Reprezentuje Pan Burmistrz i Pan Sekretarz, którzy byli u Państwa i jakieś działania zostały podjęte – prawda? Także mam nadzieję, że temat sfinalizuje się i będą dzieciaki mogły ćwiczyć.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja jeszcze jedną rzecz tu chciałem do Pani Starosty – powiem tak tu Pani Starosta nie ma co mieć wątpliwości co do tego, że my nie chcemy tego obiektu użytkować czy podpisać porozumienia .Proszę nas zrozumieć i proszę zrozumieć też samorząd, bo patrzycie Państwo z jednej strony my patrzymy z drugiej. To nie jest tak żeby się nie spotkać po środku wypracować kompromisu korzystnego dla obydwu stron. Nie wiem czy Pan Mecenas chciałby tu jeszcze coś uzupełnić, ale na pewno tak jak powiedziałem będziemy chcieć na przyszłej sesji sfinalizować.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Chciałbym tylko dodać jedno słowo dotyczące tego porozumienia, że zaangażowanie tutaj ze strony Pana Burmistrza jest duże w kształtowanie i wypracowania pewnej treści zawarcia tego porozumienia. Pani Starosta mówiła, że miała dobre intencje, które były zgodne z umową - my tej umowy nie znamy, domyślamy się, że tu chodzi wyłącznie o cele sportowe. Pani mówi o intencjach w związku z tym w praktyce nie zawsze intencje wychodzą, bo Pani ma odpowiednie służby i wspólnie formułowała treść porozumienia, więc Pani wie jak się spotyka dwóch prawników to każdy ma dwa zdania. W związku z tym trzeba wypracować pewien kompromis to już jest pewna technika pewne szczegóły. W związku z tym nasze uwagi były czysto techniczne, a jeszcze dodatkowo co podkreślał Pan Sekretarz i Pan Burmistrz chodziło o to by wypracować model również jak najlepszy dla społeczności gminnej. A więc zapewnienia korzystania z tego kompleksu boisk sportowych zarówno przez uczniów, uczniowskie kluby sportowe, ale nie wykluczając także klubów sportowych, bo chyba takie kluby działają na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Właśnie nie ma.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Jest w Łąkiem

Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Ale nie jest wpisany klub.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Nie wiem jakie tu jest stanowisko Pana Burmistrza, bo jeżeli mamy podpisywać za chwilę jakieś aneksy i procedować te kwestie to po co? Jeżeli dopiszemy kluby sportowe to będzie sprawa kwestionowana od razu, bo procedura utworzenia klubu sportowego to nie jest trudne. Taki klub może powstać w ciągu 2 tygodni KRS ma terminy siedmiodniowe, formularz dobrze wypełniony i można go utworzyć bardzo, bardzo szybko nie zamykając drogi do takiej możliwości stąd taka propozycja. Harmonogram święte słowa jak najbardziej, przecież nikt nie kwestionuje, że ten harmonogram musi powstać wcześniej, żeby te zasady korzystania z boisk były doprecyzowanie pewnej kwestii związanych z tym, że np. proszę Państwa zawieramy porozumienie z powiatem, ale w kwestiach spornych miał decydować Pan Dyrektor Szkoły. a jeżeli są jakieś dalsze to w gestii Pana Starosty - prawda? Tylko żeby decydować w kwestiach spornych trzeba mieć jakieś kryteria, które będą określały w jaki sposób te rozstrzygnięcie będzie można rozwiązać. Także wprowadzenie zasad dot. pierwszeństwa korzystania uczniów Zespołu Szkół, zasada pierwszeństwa zajęć sportowych nad zajęciami kubów sportowych. To są rzeczy, które były zaproponowane tutaj z tej strony. Powiem, jeżeli Pani Starosta wyraża zgodę z jednej strony na to co mówcie, a z drugiej strony, że sprawa jest zamknięta to powiem szczerze, że jest trochę sprzeczne z sobą. Przy okazji jedna rzecz jest warta podkreślenia, bo nasze uwagi został w części uwzględnione to prawda, ale naprawdę w niewielkiej części, a poza tym zostały do nowego porozumienia dodane nowe rzeczy i to dosyć istotne chociaż by, w kwestii tego obowiązywania porządku. To nie było określone w wersji pierwotnej, a w wersji podpisanej był wprowadzony zapis na 3 lata, a więc z góry określony. W ogóle o tym na samym początku nie było mowy - ujawniła się po prostu ta kwestia w późniejszym porozumieniu. Na początku była też mowa o dotacji, a później o finansowaniu , wiec powiem te różnice związane z terminologią to też są oczywiście dość ważne. bo jeśli w tej umowie nazwiemy coś dotacją to nie znaczy jeszcze, że ta dotacja rzeczywiście jest, bo to zależy od rzeczywistej treści umowy. Wydaje mi się że musimy wspólnie wypracować jakiś kompromis jeżeli oczywiście jest wola powiatu. Na pewne rzeczy się nie zgadzacie i twardo bronicie swojego stanowiska, a Burmistrz musi się zapytać Radnych czy te kilka wprowadzonych zmian w porozumieniu tej treści może podpisać.

Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Z całym szacunkiem Panie Mecenasie w ten sposób gdybyśmy zaczęli myśl rozwijać to byśmy mogli przez następne dwa lata, a rozmawiamy już pół roku. Przedłożyliście Państwo swoje uwagi, my przedłożyliśmy swoje i uwzględnione zostały w części tak jak powiedziałam. My chcemy Państwu udostępnić czy Państwo chcecie sięgnąć po to, to już jest sprawa po stronie Rady Miejskiej w Skępem. Uważam, że tutaj w żadne takie szczegóły nie będziemy wchodzić jak Państwo słyszeliście wywód Pana Mecenasa to można sobie dyskutować następne pół roku, a w kwietniu dzieci mogłyby już ćwiczyć, ale to już jest Państwa sprawa. Dla mnie jest ważna kwota i to czy my nazwiemy to takim słowem czy innym można dyskutować i będziemy tylko przeciągać. Dlatego też daliśmy propozycję Państwo się ustosunkowali, my w oparciu o to napisaliśmy porozumienie, chcemy udostępnić dzieciom, żeby ćwiczyły. Jeśli chodzi o harmonogram będzie wykonany, jeśli będą uwagi albo powstaną kluby napiszemy aneks. Przecież to jest zwrot kosztów więc za co mamy zwracać jak tego nie ma - bądźmy poważni i zacznijmy normalnie myśleć jeśli chcemy żeby te dzieci ćwiczyły .

Wiceprzewodniczący Pan Mariusz Elwertowski

Szanowni Państwo my jako Radni powiem tak już w imieniu Rady wielokrotnie dyskutowaliśmy nad tym problemem, bo wiemy jaka jest potrzeba. Mamy teraz problemy z halą sportową wiemy jest teraz okres wiosenny - kwiecień, maj, czerwiec i młodzież szkolna mogłaby jeszcze korzystać w ramach zajęć wychowania fizycznego. Poza tym w ramach uczniowskiego klubo sportowego, mamy też grupy wiekowe, które niestety nie mogą ograniczać się tylko do treningów na naszym boisku przy Miejskim Zespole Szkół, muszą trenować już na murawie na większym boisku. My jak najbardziej jesteśmy za tym, żebyśmy mogli korzystać z mienia, którego gospodarzem jest Starostwo Powiatowe w Lipnie. My tak naprawdę Radni czekamy na to, żeby zakończyło się to podpisaniem porozumienia, bo nie można w nieskończoność czekać i odbijać piłeczki. Teraz tak albo się decydujemy na to i czekamy, że te porozumienie wkrótce nastąpi i zostanie już porozumienie w ostatecznej wersji przedstawione nam, albo się nie decydujemy i nie ma po prostu już wtedy nad czym rozmawiać. Potrzeba jest taka, że powinniśmy naprawdę nad tym głęboko się zastanowić i przyspieszyć pracę co do tego porozumienia tak żeby młodzież szkolna, młodzież uczniowskiego klubu sportowego mogła korzystać z tego kompleksu.Dziękuję bardzo.

Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Panie Wiceprzewodniczący my przedłożyliśmy, podpisaną przez Starostę i Wicestarostę treść porozumienia tak jak to Statut Powiatu mówi i my Państwu to daliśmy do podpisu. Chcecie po to sięgnąć proszę bardzo, a my już dalej nie mamy czasu nad tym się rozwodzić.

Wiceprzewodniczący Pan Mariusz Elwertowski

Ja jeszcze chciałem tutaj dodać to, iż my jako Rada cały czas myślimy o tym i widzimy te potrzeby chociażby ostatnie posiedzeniu Komisji Oświaty, na którym zostało nam przedstawione to porozumienie jak również zostały nam przedstawione poprawki jakie miałyby się pojawić oczywiście za zgodą obu stron po konsultacjach Pana Sekretarza , Pana Burmistrza z Panem Radcą Prawnym. Także potrzeba jest i mam nadzieję, że wkrótce pełna treść tego porozumienie będzie dopracowana i zamknięta. Naprawdę ta nasza młodzież, dzieci będą mogli uczestniczyć i brać udział w zajęciach na tym kompleksie sportowym. Dziękuję bardzo.

Mieszkaniec Pan Krzysztof Barczewski

Szanowni Państwo z jednej kwestii przeskakuje na inne pole - padły tutaj dalsze plany przeciwdziałania problemowi alkoholowemu. Szanowni Państwo Radni nie chcę być mentorem, ale w sąsiedzkiej pomocy przebrnąłem przez tą trudną ścieżkę i chcę zwrócić uwagę, że nie odróżnia się w problemach alkoholowych chorego psychicznie uzależniającego się czy zalewającego psychotropy alkoholem od tego niby alkoholika, którego też trzeba leczyć.
Z tego tytułu pół roku nas to kosztowało, że pacjent jest już wyleczony czekając za decyzją sądu, że wyrok jest prawomocny. Chwała Pani Prezes Sądu Dorocie Aleksińskiej, że od końca października do dzisiaj ten człowiek jest już leczony. Dziwi się temu mój kolega z Lipna którego brat też jest uzależniony i rok nie mogli się doczekać. Chwała też Pani szefowej wydziału rodzinnego bo tam się składa przy chorym psychicznie leczonym na schizofrenie paranoiczną. Tymczasem ja liczyłem i zawsze liczę na pomoc Pana Aspiranta obecnego Pana Kierownika Komisariatu Andrzeja Muszyńskiego. Poprzednio Policja „ścigała” tego chłopaka, wysłała pismo na niego do prokuratury i myśmy zadziałali od października przez Sąd Rodzinny. Z tego tytułu ten chłopak dwa razy był wzywany na oddział psychiatryczny na przesłuchanie gdzie samotnie, bo brat tylko z nim jest, a to człowiek który stracił nogę i już od dziesięciu lat się leczy i tu obowiązkowość, terminowość itd. Warto to wiedzieć, żeby te kwestie odróżniać bo merytorycznie naprawdę różniące się, Pani Ewo naprawdę Pani mocno odciążyła MOPS. Do estetyki słowa z sympatii do Pana Przewodniczącego do Pana Burmistrza i urzędniczego personelu. Proszę Państwa ujęcie w dokumencie słowa elegancko buduje autorytet tegoż samorządu, zarządu, władzy, a przyjrzyjmy się dziesiątemu punktowi dzisiejszego programu sesji. Słowo powiedziane uleci ale napisane posłuchajcie „Pkt.10 Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021”to jest absurd słowny niestety ignotum per ignotum to samo przez to samo. Pani kierownik użyła słowo podjęcie uchwały nie uchwalenie to mi się spodobało. Tyle w języku polskim mamy zamienników i można było projekt uchwały uchylające poprzednią w sprawie przejęcia czy podjęcia itd.. rozbudowuję to estetycznie, bo później to się na Panu Burmistrza skupia jak oni piszą i tak dalej, a ja z sympatii to mówię dziękuję .

Pan Andrzej Gatyński były Burmistrz

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja w innej sprawie, ponieważ od pewnego czasu pełnię funkcje Asystenta Starosty mamy nawet taki zakaz od Starosty, żeby nie mieszać się w te sprawy, ale chciałbym jedno słowo powiedzieć związane z tym boiskiem. Ponieważ tak się złożyło w życiu, że teraz reprezentuje Starostwo. Korzystając z tego, że jest Wicestarosta więc myślę, że nie dostane mocnego łupa za to co powiem pamiętajcie Państwo jak poprzednia Rada bez mojej wiedzy i zgody zrobiła spotkanie ze Starostą nt. dofinansowania budowy boisk sportowych, które wyniosło 200 czy 300 tyś. zł. Ja rzeczywiście wtedy to zablokowałem, ale nie dlatego że nie lubiłem Starosty chodziło mi o finanse Gminy o to tylko chodziło. Wtedy ja pamiętam co mówił Starosta prosił żeby Gmina dofinansowała i przypomnę, że Starosta mówił wyraźnie, że oprócz tego że wpłacimy 200-300 tyś. zł to i tak za media gmina będzie płaciła. On to mówił wyraźnie dlatego nie wiem czemu tu teraz jest taka dyskusja. Pan Starosta mówił o tym, że za każde korzystanie z boisk, on to tak fajnie ujął nie umiem tego powtórzyć, ale więcej już nie będę mówił na ten temat, żeby się nie narażać. Przyszedłem tutaj w innej sprawie, zresztą po raz trzeci już w tej samej sprawie w związku z tym co w gazecie się ukazało co Pan Burmistrz powiedział, że przegrane sprawy to pozostałości po poprzedniej władzyponad 430 tyś. zł to procesy poprzedniego Burmistrza. Mówię to po raz trzeci i już ostatni proszę Państwa z firmą „Hydropol” z Gostynina wygraliśmy w Sądzie Okręgowym we Włocławku jaki i w drugiej instancji. Następnie sprawa trafiła do Warszawy i tam tą sprawę Pan Burmistrz przegrał. Więc mam prośbę Panie Burmistrzu niech Pan to przyjmie na klatę. Mało tego przewidywaliśmy, że tak może być i zablokowaliśmy wadium firmy, która była wykonawczą 500 tyś. chyba tak. Także de fakto nie było żadnej straty więc na ten temat proponował bym, żeby już nie dyskutować.

Jak już jestem przy głosie to jeszcze parę spraw związanych z inwestycjami, bo siłą rzeczy to też mnie interesuje zwłaszcza jak patrzyłem na budżety. Co prawda złamałem słowo, bo wcześniej powiedziałem, że nie będę się tym interesował, bo chciałem odpocząć, ale troszkę zostałem sprowokowany dyskusjami. Co mnie zaniepokoiło w tych inwestycjach, a z drugiej strony bardzo ucieszyło i tu będę kierował słowa do Radnego Pana Webera który żółte kartki mi dawał i Pana Przewodniczącego. Cieszę się, że robicie te same błędy co ja - kupiłem samochód, teraz zrobiliście tak samo, bo kupiliście piękną nową koparkę, a dopiero zbieracie pieniądze na garaż. Identycznie ten sam błąd. Pan mi wytykał, że obniżyłem chodnik tylko nie traktujcie tego jako uszczypliwość tylko jak to się wszystko zmienia. Także to nie jest uszczypliwość tylko potraktujcie to może jako żart. Na Kościelnej zrobiliśmy chodnik i krawężniki były wysokie, te krawężniki wymieniliście na nowsze i obniżyliście do zera, tak samo jak ja zrobiłem. Także czasami mówię to jako samorządowiec z 23 letnim doświadczeniem i jako Burmistrz. Nie przyszedłem tu żeby was krytykować ponieważ już jestem za stary samorządowiec żeby tutaj się wyżywać na kimś. Tak samo nie podoba mi się jak krytykujecie Pana Radnego Suchockiego. Nie chcę go tutaj bronić chociaż powinienem go bronić bo startował na Radnego z mojego ugrupowania, facet po prostu o wszystko docieka, o wszystko się dopomina, też robi błędy jak każdy z nas. Przecież on nie jest doświadczonym samorządowcem, nie zna się na budżetach itd., ale to, że się dopytuje to należy mu się za to szacunek. Co mnie tu jeszcze zaniepokoiło, denerwujecie się, że jest kamera. Przecież na wasz wniosek ta kamera została zlikwidowana przecież za poprzedniej kadencji też byłem atakowany i mnie ta kamera w ogóle nie przeszkadzała - nie wiem wstydzicie się kamery? Nie ma czego się wstydzić, tak samo nie potrzebny zarzut, że Pan Radny przy kamerach mówi co innego. My na komisjach ustalaliśmy co innego, a na sesji poszło całkiem w drugą stronę i to mi nie przeszkadzało. Taka była wasza wola - Burmistrz, Wójt czy nawet Starosta musi po prostu te poprawki nanieść, bo taka jest wola radnych. Tak samo z tymi drogami widzę, że wprowadzacie remont dróg, a nie kontynuujecie poprzednich. Ja to rozumiem że jest ta droga w Łąkiem, ale ja bym zrobił prędzej drogę tam gdzie jeździ autobus szkolny. To samo Józefkowo, Huta skoro Pan Soborski zrobił to w ramach porozumienia nie wiem przynajmniej mogę się tak domyślać. Nie było by wtedy tych nieporozumień itd. O hali nie będę mówił, ja na sesji powiedziałem, że ja bym zrobił to inaczej, ale demokracja, demokracją natomiast każdy ma prawo do wypowiedzenia się. Co do przedszkola to nie jest realne realizowanie tej inwestycji w ciągu pięciu lat tylko w roku albo dwóch maksymalnie. Zostało to zapisane w budżecie tak ze względu na procedury to co Pan Burmistrz i Pani Skarbnik mówiła - zmiana ustawy o finansach publicznych. Proszę tylko Was żebyście pilnowali, że to co rozpoczęliśmy w 2013 czy 2014. Mówimy o stacja uzdatniania wody w Skępem 1.600000,00 zł i myślę że to jest za mało tych pieniążków co najmniej dwa razy tyle , przypomnę, że 1.300000,00 zł otrzymaliśmy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i musieliśmy zrezygnować ze względu na brak środków własnych. Proszę żebyście tego Państwo pilnowali bo jeżeli nie dokonamy tego to może być klops ze stacją uzdatniania wody w Skępem. Jeszcze na koniec ponieważ inwestycje w 2013 roku sięgały 13 % budżetu, w 2015 tylko 5%, w 2016 jak sobie wyliczyłem tylko 2,4 %. Wiecie że w ciągu roku budżet się zmienia ileś tam razy. W 2017 roku inwestycje to niecałe 2 % ale dzisiaj dołożyliście pieniądze wiec szybko wyliczyłem jest koło 9 % także starajcie się żeby tych pieniędzy jeśli chodzi o inwestycje było co najmniej tyle co w poprzedniej kadencji. Dziękuję bardzo. Nie krytykujcie Pana Suchockiego bo to Radny który nie boi się swoich wypowiedzi, a reszta albo rękę w górę albo w dół. Ja nigdy nie miałem pretensji, że w tej poprzedniej kadencji krytykowaliście owszem denerwowałem się itd. bo jestem tylko człowiekiem.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Muszę się odnieść Panie Andrzeju do tych garaży - faktycznie był samochód nie było garaży, a można było pobudować. Natomiast co chodzi, że popełniamy takie same błędy – nie, a więc na tej bazie w ogóle nie było garaży więc trzeba pobudować garaże, żeby ten sprzęt stał w garażach. Także przez tyle lat o tą bazę Panie Andrzeju z ręką na sercu mało się dbało odbiłem Panu piłeczkę - taka jest prawda, bo teraz trzeba pobudować garaże, żeby sprzęt mógł być garażowany Dziękuję za przypomnienie.

Pan Andrzej Gatyński były Burmistrz

Panie Przewodniczący najpierw powinien stać garaż, a dopiero należało kupić maszynę.- dajmy spokój.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Nie dajmy spokój, bo faktycznie za Pana kadencji na bazie nie było garaży, a pojazdów było dosyć dużo Panie Andrzeju. Tak samo wuko (pogotowie kanalizacyjne) czy nie było by lepiej i taniej jak by było razem w rozbudowie następnego etapu oczyszczalni? Na pewno by było taniej.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja chciałem się tutaj odnieść do słów byłego Burmistrza - powiem tak ja sobie wysłuchałem i dorady, albo taka też refleksja samokrytyczna po pewnym okresie czasu bo rzeczywiście to prawda, że później człowiek z perspektywy czasu inaczej widzi, inaczej patrzy. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i teraz łatwo jest mówić. Wracając do pewnych rzeczy - ja nigdy nie będę mówił o pieniądzach i o sprawach, tylko trzeba się trzymać pewnych faktów, bo przecież Sąd Najwyższy skasował obydwa wyroki i taka jest prawda. Przecież były jakieś uchybienia, zaniedbania z poprzednich okresów i Sąd Najwyższy dopatrzył się czegoś takiego. Ja do tego bym nie wracał - dlaczego o tym mówimy ? Mówimy dlatego, bo ktoś
z jakąś siłą maniaka próbuje mi wmówić, że tu ktoś w samorządzie trwoni pieniądze. Nie będę złośliwy i nie chcę wymieniać pewnych rzeczy, bo to do niczego nie prowadzi. Tylko mam prośbę, że nie można mówić o pewnych rzeczach, kiedy jest się nie do końca samemu w porządku wobec pewnych spraw, które były prowadzone. Trudno potem nawet z takiego czysto moralnego punktu krytykować druga osobę. Dlatego powiem, że rzeczywiście pieniądze o których się tutaj mówi to nie jest sprawa Burmistrza do końca. To nie jest sprawa Burmistrza zresztą myślę, że Pan Mecenas to uzupełni. Powiem jeszcze jedną rzecz, że koparko -ładowarka w tej chwili stoi na zewnątrz na powietrzu. Ja sobie myślę tak, że tyle co zapłaciliśmy za wynajem koparko-ładowarki ja to dokładnie analizowałem. Jest to kluczowy sprzęt i tyle co my zapłaciliśmy to w poprzedniej kadencji taką koparkę dawno byśmy kupili. Ta koparka była wynajmowana i na godzinę płaciliśmy 100 zł. Ona była kluczowym sprzętem wynajmowanym i dlatego chcemy pobudować garaże i zabezpieczyć, żeby nie stała na dworze. Trzeba pomyśleć o pewnej rzeczy - czy płacić za wynajem koparki czy garaż budować? Trzeba się nad pewnymi sprawami zastanowić w sposób taki gospodarczy. Dlatego proszę nie używać określeń, że Gmina marnotrawi pieniądze, że przegrywa sprawy, bo to nie jest tak do końca. Teraz wracając jeszcze to co było powiedziane, że człowiek analizuje i na pewno nie będzie chciał popełniać błędów które, wcześniej popełniano. Wracając do porozumienia Pani Aniu powiem Pani tak to nie jest, że ktoś nie chce podpisać porozumienia tylko proszę zrozumieć jedna rzecz do pewnych spraw potrzeba jak ja to określam woli jednej i drugiej strony. Do tego jest potrzebna dobra wola, bo to co robimy to nie odejdziemy tak bez załatwienia tej sprawy. Chodzi o wypracowanie jak najlepszej współpracy. Nikt nie mówi o tym, że za media, za to płacimy i to jest dla mnie normalne, bo nawet nad tym nie dyskutujemy tylko ja chciałbym, żeby zrozumieć też drugą stronę, która nie szuka dziury w całym tylko chce wypracować porozumienie, które będzie satysfakcjonowało obydwie strony i tak bym chciał zakończyć.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Ja chciał bym się odnieść do wystąpienia Pana Gatyńskiego otóż Pan wmawia nam tu coś, że my nie chcemy płacić za media - tak zrozumiałem pańską wypowiedź. Jest to oczywiście nieprawda ponieważ o żadnych pieniądzach się nie dyskutuje, że my mamy płacić to jest dla wszystkich oczywiste. My tylko chcemy sobie zagwarantować dwie sprawy;

O                   Dzieci będą miały dostęp do szatni to sugeruje Kolega Radny Walewski, że jak mają dostęp do sanitariatów i samo przez się rozumie, że też i dostęp do szatni. Szatnia, a sanitariat to nie jest to samo.

O  Druga sprawa, że wnosimy o to co do kolejności, że jesteśmy pierwsi w kolejności co do dostępu tego obiektu po Zespołu Szkół Powiatowych i tylko te dwa zapisy. Rozumiem jeszcze ewentualnie co do kwestii długości obowiązywania tej umowy ale to myślę ,że są niezbędne. Taki jest nasz interes, interes Gminy i my musimy tego interesu pilnować. Panie Andrzeju sprawa, że nam kamera przeszkadza - nie przeszkadza jest to jest, nie ma to nie ma. Jak sobie tu ktoś kamerę życzy to proszę tylko chodzi o uregulowanie statusu tj. miejsca gdzie ona ma być. W niczym nam nie przeszkadza niech Pan nam tu nie wmawia takich rzeczy, których żeśmy ani nie mówili, ani nie robili.

Pan Andrzej Gatyński były Burmistrz

Ja nie wmawiam tylko po prostu jak się tak na to patrzy to można takie wnioski wyciągnąć. Tak samo jak Pan powiedział wezwać policję, przecież policja tu była i widziała to, a wezwanie karetki, policji , straży pożarnej bez przyczyny też jest karalne.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Panie Andrzeju - nikt nikomu nie zabrania filmować tylko uważam, że jeżeli ktoś chodzi za plecami w jedną i drugą stronę ja uważam, że to rozprasza. Czy to zmieniłoby coś gdyby kamera stanęła gdzieś z boku? Ja uważam, że nie - tylko to jest taki po prostu upór, że ja jestem dziennikarzem i ja mam prawo.

Odp. Reporter Pan Wojciech Rzadkiewicz

Panie Przewodniczący, czy nie sądzi Pan, że kamera musi widzieć twarze? Czy do Pana nie dociera?

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Proszę Pana, a więc była tu kamera i jakoś sobie dawała radę bez problemu.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo - minęło półtora roku od kiedy miał zostać powołany likwidator klubu, który ciągle istnieje, kto rozliczy klub, bo skoro istnieje to dlaczego jego osiągnięć nie wykorzystano aplikując te środki na modernizację hali sportowej? Drugie pytanie może już od razu powiem chodzi mi o osiedle za torami. Jest taka sprawa, że tu dziś było powiedziane, że w tym roku będzie na te osiedle dane 18 tyś. i pytam co za te 18 tyś. będzie zrobione? Bo zaczęliśmy ulicę Jarzębinową, nie dokończyliśmy tej ulicy, przenieśliśmy się na ulicę Modrzewiową, ulica Klonowa nie dokończona i tak zaczynamy i nie kończymy. Moim zdaniem te 18 tysięcy, które jest przeznaczone na te osiedle w tym roku tj. łza w morzu więcej wydajemy na składki i swawole bo jeżeli przeznaczamy osiemdziesiąt pięć tysięcy na „Dni Skępego” to Panowie to czym my tu rozmawiamy. To te drogi jeszcze przez dwadzieścia pięć lat nie powstaną. Moje zdanie jest takie tzn. jeśli zaczęliśmy Jarzębinową to było skończyć tą Jarzębinową do końca, a nie tak skaczemy razu tu raz tu .jeszcze niedługo nie wiem gdzie skoczymy. Dziękuję Panu Kozłowskiemu, że powiedział dziś o tej sprawie, że od kolei będziemy mieli te tereny. Bardzo mnie to cieszy tylko będzie mnie jeszcze bardziej cieszyło, żeby w tym roku będą wykonywane prace, bo naprawdę tamtędy dzieci chodzą do szkoły. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Ja mam pytanie do Pani Starosty - kto faktycznie pilotuje ten klub sportowy „Błękitni”? może Pani odpowiedzieć?

Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Nad Stowarzyszeniami tymi, które są wpisane w rejestr ma Starosta, lecz nie wie czy to ten klub jest, czy nie. Natomiast nie mam w tej chwili więcej informacji, czy ten klub jest w wykazie, wiem, że istnieje ale to jest gminny klub.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Panie Burmistrzu to jest gminny klub?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ten klub jest zarejestrowany w Starostwie. Tam jest bezpośredni nadzór nad klubami.

Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Jeśli jest problem, natomiast jeśli to są gminne kluby zawierane przez gminę to są tylko do nas do nadzoru. Wiem że byli „Błękitni” zajmował się tym Starosta „Mieniem” lipnowskim itd., ale wówczas gdy wpłynie wniosek o zajęcie się sprawą. Szanowni Państwo ja jeszcze tu tylko chciałam zwrócić uwagę na wypowiedź kolegi Pana Janusza Kozłowskiego. Zdarza się tak czasami, że w sąsiedztwie np. zalało dom, zerwało dach, a drugi sąsiad mówi ja mam dużo mieszkań ja Ciebie zapraszam i ten który przychodzi do tego domu mówi - ale ja mam pierwszeństwo do łazienki w tej godzinie i w tej itd. i tak mniej więcej sprowadza się to porozumienie. Boisko jest pobudowane dla Zespołu Szkół w Skępem im. Waleriana Łukasińskiego. Kluby, Stowarzyszenia, które się zwróciły z prośbą o podpisanie porozumień takie są, ponieważ wniosek wpłynął z Gminy, że proces dydaktyczny również dla szkoły dla której jesteście organem prowadzącym jako Rada i chcecie korzystać z boisk. Daliśmy jedną propozycję, Państwo się odnieśli, my do propozycji się odnieśliśmy, podpisaliśmy proszę bardzo. Jeśli nie zadziała harmonogram, bądź będzie źle zrobiony, lub będą problemy, albo powstaną tak jak Państwo mówicie jakieś kluby to wrócimy wówczas do rozmowy. Zacznijmy od czegoś i tak jak powiedziałam, żeby te dzieci mogły ćwiczyć. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo ponieważ najważniejsze zbliżają się Święta życzę Państwu wszelkiej pomyślności, dobrej współpracy ze wszystkimi, jak najlepszej współpracy dla mieszkańców i radości w gronie rodzinnym . dziękuję .

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Odpowiem Panu (Zdzisławowi Małkiewiczowi) na temat inwestycji te które są zaczęte, będą zakończone i cały czas ten proces inwestycyjny na tym osiedlu trwa także i uważam, że będzie zakończone. Także co chodzi o klub to powiedziałem, że de facto do Starostwa.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Przewodniczący półtora roku temu właśnie Pan powiedział na sesji przed mieszkańcami Skępego wyraźnie, że do końca roku 2015 ten klub będzie rozliczny, a mamy 2017 rok i nie został rozliczony. Wiadomo dlaczego nie został rozliczony, bo gdybyście chcieli ten klub rozliczyć to tak byście zrobili tak zrobiliście ze mną. Rozliczyliście mnie, ja rozliczyłem się z klubem przekazałem ponad 100 pozycji, niektóry jeszcze sprzęt widnieje na hali, który pozyskałem z kultury z Warszawy, a tu mi chodzi tylko o jedno jeżeli trzeba było kogoś rozliczyć to się rozliczy, a nie rozlicza się jednostki które są niewygodne, a nie rozlicza się jednostek takich, które są Państwu wygodne. Zadałem pytanie konkretne odnośnie tego osiedla co w tym roku będzie zrobione ?

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Drodzy Państwo jeśli chodzi o ulicę Klonową i Jarzębinową jak wiecie Państwo ulica Jarzębinowa jest skończona natomiast ulica Klonowa chyba doskonale Państwo wiecie dlaczego ta ulica nie została zakończona. Już dawno byśmy zapomnieli o tej ulicy, po prostu jeden z mieszkańców cały czas odwołuje od pewnych decyzji administracyjnych. Budowa tej ulicy została wstrzymana i dopóki nie zostanie zakończona sprawa z tym jednym mieszkańcem to nie możemy tam wejść i tej ulicy skończyć, dawno byśmy już o tej ulicy klonowej zapomnieli. Nie jest prawdą że my przeskakujemy z jednej ulicy na drugą - ulica Modrzewiowa jak wiecie już zrobiony pewien odcinek najbardziej newralgiczny gdzie tam woda się zatrzymywała i teraz będziemy kończyć dalej tą ulicę Modrzewiową - tak ta sprawa wygląda.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Ja mam jeszcze jedno pytanie może pomógłby mi Pan Gatyński, bo tu słyszał od Pana Zdzisława Małkiewicza, że ten klub został rozliczony - przez kogo przez Gminę?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Znaczy został powołany Kurator ze Starostwa i ten Kurator rozliczył klub i tak trzeba powiedzieć i proszę mówić uczciwie bo Stowarzyszenie jest zarejestrowane i zgodnie z pismem powoływany jest kurator przez Starostwo Powiatowe i pamiętam wtedy była Pani Pączkowska ona była Kuratorem i to ona rozliczyła. Proszę mówić uczciwie Panie Zdzisławie Małkiewicz bo chodzi o to, że nie Gmina.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Pod względem finansowym pod względem tego wszystkiego Gmina mnie rozliczała, a po drugie jest taka sprawa, że każdy klub powinien być rozliczony. Środki finansowe szły
z pieniędzy podatników - gdzie dziś jest ten sprzęt? Dlaczego ten sprzęt nie jest przekazany tak jak ja mówiłem - przekazać na szkołę, żeby cos z tego miała, a teraz Panowie umywacie ręce. Odnośnie odpowiedzi Pana Sekretarza to powiem tak.- jaka ulica Jarzębinowa jest skończona - jest tylko kawałek ulicy Jarzębinowej skończone. Po co mieszkańców wprowadzacie w błąd.

 

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Panie Zdzisławie względy formalno-prawne nie pozwalają dokończyć tej inwestycji. tak bym to określił żeby już nie przedłużać. Jeszcze chciałem powiedzieć o inwestycjach, że zostały wymienione tam kwoty czy procenty. Proszę zobaczyć ile przez dwa lata zostało spłaconego kredytu. 2,5 mln. proszę o tym pamiętać i warto powiedzieć że np. nie zrobiliśmy tego, czy tamtego bo Gmina Skępe spłaciła 2,5 mln kredytu, żeby w roku 2017 kiedy jest nowa perspektywa, kiedy Gmina z najróżniejszych zaniedbań i przyczyn, musi remontować czy modernizować halę może skorzystać z kredytu, bo na to zapracowała przez te wiele lat. Proszę tak mówić, a nie zamazywać obraz rzeczywistości.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu postaram się powiedzieć teraz prawdę i tylko prawdę. Zbudował Pan dwie drogi u nas - jedną na Kościelnej drugą na Kujawskiej i zrobił Pan jeden wielki bubel na Kujawskiej.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Na ulicy Kujawskiej to nie był remont drogi tylko było zabezpieczenie drogi przed rozpadnięciem się całkowitym. Mało tego tam jest chyba na to 4 lata gwarancji i co przegląd jest uzupełniane i tak będzie uzupełniane w tym roku.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Proszę Pana nie było tam żadnego przeglądu od czerwca proszę Pana, zrobiliście spad jeszcze bardziej na chodnik i dziś jak ktoś przechodzi jest kałuża to jest zalany cały wodą i błotem. Ostatnio wracałem z komisji to byłem ubrudzony cały, a gdyby był spad po przeciwnej stronie to by tego nie było. Natomiast owszem wybudował Pan Kościelną, ale jej nie dokończył u Pana jest coś takiego, że Pan zacznie, a nie dokończy, albo Pan wybuduje i jest wielka masakra.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Proszę dać czasu jeszcze.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Czasu no ale proszę Pana to już jest od jesieni i ludzie tutaj zęby wybijają na tym chodniku.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

A wie Pan, że dzieci nie ćwiczą na hali?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja mówię o chodniku, bo Pan zawsze powtarza, że trzeba zrobić raz, a dobrze. Kujawską jak Pan zrobił to widzi Pan, a powinien Pan powiedzieć - Panie Suchocki zrobiłem raz, a dobrze. Zrobił Pan ogromny bubel.

 

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja z Panem nie rozmawiałem na ten tymat.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Rozmawiał Pan ze mną - wstydzi się Pan przyznać, że wyremontował Pan jeden wielki bubel. Tak samo nie przyzna się Pan, że położył chodniki na którym ludzie zęby wybijają. Ja sobie nie wyobrażam jak bym był Burmistrzem, żebym mógł patrzeć przez okno jak ludzie się potykają o ten chodnik, który Pańscy ludzie ułożyli. Dziękuję bardzo.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Mam jeszcze takie jedno małe pytanie o ulicę Rypińską. Nie wiem kto to taki bystry jest, kto prosto w te otwory nasypał żwiru, tego żwiru to mógł sobie nasypać w kieszenie może by równiej szedł - jest Pani Wicestarosta to się zapytam?

Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Ja mówiłam już o tym, nie słuchał mnie Pan. Jeśli chodzi o ulicę Rypińską dziury zasypane są faktycznie cementem i mówię kombajn przyjdzie poniedziałek, wtorek, który przykryje.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

To dziękuję.

Gwar na sali.

Radny Pan Zbigniew Walewski

Ja chciałbym tylko doprecyzować to co Pan Janusz zarzucił że sanitariaty. Ja mówiłem sanitariaty i całe zaplecze sali gimnastycznej, a całe zaplecze to są również i szatnie. Pytanie do Pana Burmistrza czy składany był wniosek do PEFRON-u do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Tak - Pan Krzysztof zaraz tu odpowie.

Radny Pan Zbigniew Walewski

Przeglądałem ostatnio BIP Marszałkowski z emisji wpływów i wpadło mi w oko dlatego zaczynam bardzo byłem zdziwiony, bo tam wpłynęło 98 wniosków z naszego powiatu jest chyba 5 gmin, .4 gminy załapały się w pierwszej czterdziestce natomiast nasza gmina jest na 88 miejscu.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

A to jest bardzo dobre miejsce. Panie Krzysztofie proszę odpowiedzieć.

Pracownik UMiG. Pan Krzysztof Jaworski

Tak jak Pan Burmistrz powiedział w informacji złożyliśmy wniosek w ramach gospodarki wodno – ściekowej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wólce. Jeżeli chodzi o punktację to aby wiedzieć skąd te punkty się wzięły trzeba by spojrzeć do rozporządzenia dotyczące tego właśnie działania. Punkty przyznawane są m.in. za takie elementy jak wskaźnik skanalizowania, wskaźnik zwodociągowania. Innymi słowy, im gorsza sytuacja tym punktów otrzymuje się więcej. Myśmy przykładowo za te kryteria nie dostali żadnych punktów, gdyż przekraczamy w naszej gminie wskaźnik zwodociągowania – powyżej 90%, a powyżej 40% wskaźnik skanalizowania.. Brane są również pod ocenę takie elementy jak wskaźnik bezrobocia w powiecie. Tutaj wszystkie gminy z naszego terenu są tak samo premiowane. Ponadto brany jest pod uwagę wskaźnik dochodów podatkowych, przy czym im jest on wyższy tym mniej przyznawanych jest punktów. Dla nas korzystnym elementem oceny, za który dostaliśmy dużo punktów jest fakt, że ponad połowa terenu naszej gminy objęta jest formami ochrony przyrody wskazanymi w ustawie, w tym przypadku Obszarem Chronionego Krajobrazu Jezior Skępskich. Minimalna punktacja jaka była potrzebna aby znaleźć się na liście to 12 punktów, a my otrzymaliśmy 14 punktów. Niestety takie mamy warunki gminne, które nie pozwoliły na zdobycie większej ilości punktów. Natomiast trzeba pamiętać, że na konkurs przeznaczona jest pewna kwota środków finansowych, natomiast wszystkie wnioski, które znalazły się na liście zostały skierowane do oceny, gdyż do oceny kieruje się wnioski o łącznej kwocie dofinansowania do 150% przewidzianej alokacji. Nie ma natomiast możliwości aby z tych środków w czasie przetargów 5 mln zł nie zostało „urwane”. W momencie gdy pojawia się kolejne oszczędności finansowe przechodzą one w dół listy . Proszę też zwrócić uwagę, że na liście znalazło się 98 wniosków, a 106 zostało złożonych, co oznacza że 8 wniosków nie zdobyło minimalnej liczby punktów. Jednakże nie można tutaj komuś robić zarzutów. Niestety takie są warunki oceny, niezależne od przygotowania wniosku, tylko są sztywne uzależnione od sytuacji ekonomicznej gminy.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Przedstawię Państwu petycja w obronie łowiectwa i polskiego modelu łowiectwa (w załączeniu).

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Ja mam pytanie do Pani Starosty, ostatnio mam dosyć dużo klientów z pytaniem czy PKS puści autobusy dalekobieżne przykładowo - żeby ze Skępego można było dostać się do Płocka, Sierpca, bezpośrednio do Włocławka czy Torunia? W tej chwili takich połączeń nie ma. Jest autobus powiatowy gdzie można dojechać do Lipna i stamtąd wtedy trzeba kombinować gdzie się dostanie. Natomiast były połączenia bezpośrednie i mieszkańcy pytają się dlaczego takie połączenia zostały zlikwidowane? Chyba będziemy musieli wystąpić Panie Burmistrzu do PKS-ów z prośbą, bo naprawdę nie wszyscy mają samochody, a chcą dojechać do Płocka, Sierpca, Włocławka, Torunia, a takich połączeń nie ma. Czy cos Pani może powiedzieć na ten temat?

Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Ja Drodzy Państwo mogę powtórzyć to co wcześniej mówiłam, że za przewóz między powiatami odpowiada Marszałek Kujawsko- Pomorski jako PKS-u to już w ogóle nie ma. Są prywatni arriva i jest marszałkowski, który odpowiada za przewóz. Możecie się Państwo zwrócić i ewentualnie poprosić o uruchomienie jakiegoś kursu. Natomiast do nas to takie uwagi jeśli chodzi pomiędzy gminami. Staramy się również jak już powiedziałam na wniosek mieszkańców uruchamiać również takie kursy pojedyncze w gminach. Natomiast słyszę że znowu jest odsunięta ustawa nakładająca obowiązek na gminy. Na chwilę obecną bierzemy odpowiedzialność za to co się dzieje w powiecie bo to jest Powiatowe Przedsiębiorstwo Transportu Publicznego natomiast miedzy powiatami to już Szanowni Państwo zwracajcie się do Urzędu Marszałkowskiego.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Mam jeszcze takie małe pytanko do Pana Burmistrza - słucham radia czasami stacji radia hit w którym Pan tak ładnie mówi. Zastanawia mnie jedno miało być oczyszczanie naszych jezior i w tym kierunku nie jest nic robione, a tak daleko były już te sprawy posunięte. Chciałbym się zapytać gdzie jest te urokliwe Skępe, urokliwe jeziora, które są brudne. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka była rewitalizacja tej dróżki nad jeziorem, miała być w tym roku ciągnięta dalsza część. Tak było mówione kiedyś na sesji i się chciałem zapytać czy to dalej będzie robione czy nie? No i jeszcze jedna sprawa o tych autobusach też była sprawa poruszana Pan Burmistrz miał załatwić żeby autobus co idzie Warszawa-Kołobrzeg żeby zatrzymywał się tu w Skępem. Do dziś ta sprawa nie jest ruszona.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Zatrzymuje się prywatny przewoźnik bus na terenie Skępego to jest przewoźnik prywatny i to co powiedziała Pani Starosta idzie to zupełnie w innym kierunku, Idzie w kierunku komercjalizacji. Żeby była jasność tzn. ściąga się wszystkie obowiązki tego typu kierując w komercję i dlatego jest przewoźnikiem mogę podać numer telefonu. Ja z tym panem jestem w kontakcie, ustalamy miejsca gdzie się zatrzymać bo tak na prawdę zainteresowanie dot. 3-4 osób na terenie Skępego, które dojeżdżają i ja z tym Panem bezpośrednio umawiam się i po prostu zatrzymuje się koło restauracji „Novej” i wsiadają mieszkańcy. Ustalamy jeszcze inne miejsca bardziej bezpieczne, ale to kwestia czasu. Odnośnie jezior to z Panem Krzysztofem dzwonimy i jesteśmy w programie. Program funkcjonuje jak funkcjonuje w tej chwili. Kontaktowaliśmy się z osoba odpowiedzialną za ten program. Oczywiście my mamy spełnione warunki, staramy się te warunki spełniać, ale to też zależy od innych urzędów marszałkowskich, czy od innych samorządów, żeby to wspólnie zrobić. Muszę Pana pocieszyć, że rzeczywiście jeziora Skępskie są coraz czystsze – następuje samooczyszczanie jezior i o tym proszę wiedzieć i dlatego to co mówimy to myślę, że Pan dalej będziemy twierdził, że Skępe to bardzo atrakcyjna i urokliwa miejscowość na terenie Powiatu lipnowskiego.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja mam prośbę do Pana Mecenasa, żeby Pan się nie wstawił w imieniu moim jako Radnego Suchockiego, te zaangażowanie Pana tutaj do kamery. Ja jako radny Suchocki byłem świadom tego, że jak zostanę radnym to mogę być nagrywany, pytany i na te wszystkie pytania muszę odpowiadać. Również mam prawo jako Radny przychodząc tu na komisję czy na sesję nagrywać tylko przed rozpoczęciem posiedzenia muszę poinformować Pana Przewodniczącego i tak samo ma prawo każdy mnie nagrywać i komentować Panie Mecenasie. Także prosiłbym Pana, żeby Pan się w moim imieniu nie wypowiadał.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Zapewniam Pana, że w imieniu Pana się nie wypowiadałem ….

(wypowiedź przerywa Radny pan Krzysztof Suchocki).

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Powiedział Pan ogólnie o radnych.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Oczywiście radni są filmowani przez Pana dziennikarza, który pełni swoją funkcję nagrywania, a jeżeli chodzi o osoby nagrywane na widowni to proszę Państwa, tutaj są też niektórzy z obowiązku wynikającego z przepisów gminnych i oni również mogą być tutaj nagrywani ze względu na pełnienie tej funkcji, ale są też osoby postronne, osoby prywatne i tutaj uwaga dot. w jaki sposób można je przedstawiać. To była właśnie uwaga tego typu, że ich wizerunek oczywiście w większej zbiorowości w takim miejscu publicznym gdzie nie jest chroniona bo uczestniczą w takim zgromadzeniu o takim charakterze, ale gdyby Pan filmujący zechciał skupić się zbyt długo i filmować jednej osoby twarz jakiś szczegół i uporczywie filmował ,która tutaj jest zupełnie prywatnie i później publikował. Tak jak mówię nagrywać można ,ale później tego nie wykorzystywać w niewłaściwy sposób. W związku z tym moja uwaga dot. w jaki sposób i tego rodzaju wykorzystania tego nagrania, bo to już może powodować roszczenia tych osób nagranych i w niewłaściwy sposób wykorzystany. Dla mnie to jest taki plan gdzie wszyscy się tu zbieramy przynajmniej 3 osoby są filmowane to nie ma wątpliwości, ale Pana Suchockiego jako Radnego w ogóle nie brałem i nie zamierzałem wypowiadania się.

 

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Zadałem pytanie o tym radiu hit i chciał bym się dowiedzieć Panie Burmistrzu ile kosztuje gminę po prostu taka reklama na radiu hit?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

To nie jest reklama to jest podpisana umowa z radiem i nie pamiętam, ale to nie są wcale duże pieniądze. Tu chodzi o promocję Skępego. Mam podpisane jako w Powiecie lipnowskim większość Gmin, Starostwo również ma takową umowę. To są względy promocyjne dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Ile takie cos kosztuje?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja nie pamiętam, ale to nie o to chodzi, żebym ja tu jakąś tajemnicę miał.- nie pamiętam.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Mi się wydaję, że mieszkańcy złożyli podpisy na to żeby była sesja nagrywana, puszczana na BIP to też mi się wydaje, że Rada powinna się do tego jakoś przychylić, a nie to tylko zamieść pod stół. To mi się wydaję, że to tez są niewielkie pieniądze. Rada nie poszła w tym kierunku żeby po prostu udostępnić to wszystkim mieszkańcom. Wiecie Państwo, że idzie teraz wiosna, lato i ten rolnik nawet nie będzie miał czasu przyjść i dowiedzieć się co tu się w Gminie dzieje. Wy Panowie odeszliście od tego całkowicie.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Jeszcze ma kontakt z sołtysem.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Wie Pan co ciekawe czy tak rolnik będzie miał czas jak się zaczną prace w polu iść do sołtysa.

Sołtys Żuchowa Pan Wiesław Witkowski

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni Państwo ja odpowiem Panu Małkiewiczowi. Co z tej sesji tu wynika dla rolnika, czy dla kogoś kto obejrzy tą sesję – to, że niektórzy się ze sobą pokłócą i powiedzą coś niestosownego lub zapytają tak jak Pan Suchocki dopytuje, drąży pewne tematy, gdzie na sesjach są omawiane czy na komisjach czy to dotrze do rolnika co było omawiane na tych sesjach. Jest odczytana uchwała czego dotyczy i jest podjęta i będzie ukazana w internecie uchwała dot. danej rzeczy to ja rozumiem, ale ta kamera na sesja nic w tym momencie nie wnosi. Każdy ma prawo dążyć do czegoś i ja dążę też do tego, że jak jest potrzeba to występuję i dbam o swoja wieś o swoje sołectwo. Dziękuję.

 

 

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Ja odpowiem Panu na te pytanie. Chodzi o to żeby mieszkańcy wsi, osiedli żeby wiedzieli jak Radni z jego terenu działają i jak po prostu dbają o wieś o ich drogi itd.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Prace każdego Radnego to co powiedział Pan Sołtys z Żuchowa -to jest jego praca i uczestnictwo w spotkaniach, przekazywanie mieszkańcom w zebraniach sołeckich, ale również to co jest w danym sołectwie robione. Każdy Radny jak i każdy sołtys zabiega o pewne sprawy dla swojego środowiska. Przykładem dziś jest Pan Kozłowski , który mówi o pewnych sprawach i tak każdego z tych Radnych bym tutaj wymienił, ale to nie o to chodzi. To jest efekt pracy każdego radnego. To nie jest sztuką krytykowanie, czy mówienie o pewnych rzeczach, które nie maja pokrycia w prawdzie czy w rzeczywistości. Praca to jest to co tu było powiedziane odbywa się na komisjach, na sesjach to są efekty wypracowanych uchwał i wiele innych rzeczy, które na prawdę widać w środowisku prace poszczególnych radnych i sołtysów.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Jeśli można - Panie Sołtysie zarówno Pan jak i zainteresowane osoby mogą się zapoznać, bo protokoły z sesji są umieszczone w internecie i każdy może się z nimi zapoznać. Natomiast dzisiejsza sesja pokazuje jak widok kamery na niektórych ludzi bardzo źle działa.

Pkt 25

Z a k o ń c z e n i e

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Ryszard Szewczyk słowami

ZAMYKAM XXXI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk