Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowę ulicy Modrzewiowej na odcinku

Numer sprawy: UMiG.271.2.4.2017.

W dniu 06.06.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 526359-N-2017.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Przebudowę ulicy Modrzewiowej na odcinku 159,6 m w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do km 0+220

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.4.2017 na Przebudowę ulicy Modrzewiowej na odcinku 159,6 km w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do km 0+220 została złożona 1 oferta:

I.        Lider konsorcjum:

Usługi Komunalne i Transportowe

Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50

87-630 Skępe

Członek konsorcjum:

Firma Inżynieryjno – Budowlana

Andrzej Cyta

Al. 1 Maja 95

87-630 Skępe

1.       Cena oferty: 142.776,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 10.08.2017 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury – 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 170.000,00 zł brutto.

Skępe, 20.06.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę ulicy Modrzewiowej na odcinku 159,6 m w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do km 0+220

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.4.2017 na Przebudowę ulicy Modrzewiowej na odcinku 159,6 m w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do km 0+220 została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Lider konsorcjum:

Usługi Komunalne i Transportowe

Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50

87-630 Skępe

Członek konsorcjum:

Firma Inżynieryjno – Budowlana

Andrzej Cyta

Al. 1 Maja 95

87-630 Skępe

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Lider konsorcjum:

Usługi Komunalne i Transportowe

Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50

87-630 Skępe

Członek konsorcjum:

Firma Inżynieryjno – Budowlana

Andrzej Cyta

Al. 1 Maja 95

87-630 Skępe

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60 pkt.

Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji (G)

20 pkt.

Liczba punktów w kryterium Doświadczenie kierownika budowy wskazanego do realizacji zadania (D)

20 pkt.

Razem

100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu odrzucono żadnej oferty.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust, 2 pkt. 1 lit. a ustawy.

 

Skępe, 22.06.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przebudowę ulicy Modrzewiowej na odcinku 159,6 m w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do km 0+220

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.4.2017 na Przebudowę ulicy Modrzewiowej na odcinku 159,6 m w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do km 0+220 zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Lider konsorcjum:

Usługi Komunalne i Transportowe

Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50

87-630 Skępe

Członek konsorcjum:

Firma Inżynieryjno – Budowlana

Andrzej Cyta

Al. 1 Maja 95

87-630 Skępe

 

Data udzielenia zamówienia: 27.06.2017 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 27.11.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 106328 – 2017.

 

Skępe, 11.07.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe