Skępe, dnia 07.06.2017r.

UMIG.6733.1.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

o znaczeniu gminnym

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 1073)

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

że na wniosek  P4 Sp. z o.o. w imieniu i z pełnomocnictwa którego występuje Pan Marcin Bachórz (P.P.P. i U. R. Lambda Sp. z o.o.) wydano decyzję z dnia 07.06.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

- budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (projekt nr LPN1101A) przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 89/5 położonej w miejscowości Wólka, gmina Skępe

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski