UCHWAŁA Nr XXXII/ 233 /2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 25 października 2006

 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Lubówiec

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn.zm.)

 

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§1

 

Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Lubówiec oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 196 o pow.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Stanisław Ostrowski