Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.5.2017.

 

W dniu 13.06.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 531423-N-2017.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.5.2017 na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem zostały złożone 2 oferty:

 

I.        REVBUD sp. j.

G. Cyganek, T. Wszelaki

ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń:

1.       Cena oferty: 3.003.544,37 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 15.11.2017 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury – 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

II.       PIONBUD sp. z o.o.

ul.  Prusa 22, 88-320 Strzelno:

1.       Cena oferty: 3.090.000,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 15.11.2017 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury – 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

III.     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.900.000,00 zł brutto.

 

 

Skępe, 27.06.2017 r.

 

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.5.2017 na Przebudowę Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

REVBUD sp. j.

G. Cyganek, T. Wszelaki

ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

REVBUD sp. j.

G. Cyganek, T. Wszelaki

ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji (G)

20,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium Doświadczenie kierownika budowy wskazanego do realizacji zadania (D)

20,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

PIONBUD sp. z o.o.

ul.  Prusa 22, 88-320 Strzelno

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

58,32 pkt.

Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji (G)

20,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium Doświadczenie kierownika budowy wskazanego do realizacji zadania (D)

20,00 pkt.

Razem

98,32 pkt.

 

W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Skępe, 20.07.2017 r.

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.5.2017 na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

REVBUD sp. j.

G. Cyganek, T. Wszelaki

ul. Gdańska 4a, 87-100 Toruń

 

Data udzielenia zamówienia: 02.08.2017 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 02.08.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500007461-N-2017.

 

Skępe, 02.08.2017 r.

Z up. Burmistrza

 

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe