Skępe, dn. 14.06.2017r.

UMiG.6733.5.2016.2017

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 155 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 14.06.2017r. Starostwa Powiatowego w Lipnie  w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skępe nr UMIG.6733.5.2016 z dnia 02.09.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

- budowie pomostu do rekreacji i wypoczynku, cumowania sprzętu pływającego oraz uprawiania wędkarstwa na Jeziorze Wielkim w raz z zagospodarowaniem nabrzeża przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 219/2 położonej w mieście Skępe, obręb nr 6 oraz działce nr ew. 1528/1 położonej w mieście Skępe, obręb nr 8

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski