Skępe, dn. 28.06.2017r.

UMiG.6733.6.2017

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 91§ 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.778 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 28.06.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

- budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami  przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. :

·        508- Skępe, obręb nr 7,

·        40/8 - Skępe, obręb nr 1,

·        855, 852/2, 861, 898, 859, 845/1, 811, 881/2 - Skępe, obręb nr 8,

·        926, 928, 953, 985 - Skępe, obręb nr 5,

·        15/3, 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/5, 16, 15/1, 15/10, 23/2, 30/28 - Wioska, gmina Skępe

·        48/1, 42/3, 54, 259, 58 - Żagno, gmina Skępe

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

 

Otrzymują:

  1. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Skępe(www.bip.skepe.pl)
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe
  3. Tablica ogłoszeń Wioska, Żagno
  4. a/a

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski