UCHWAŁA Nr XXXII/ 234 /2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 25 października 2006

 

w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

 

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

§1

 

Wyraża zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Skępem, gm. Skępe zapisanej w ewidencji gruntów jako część działki nr 826/5 o powierzchni około

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Stanisław Ostrowski