UCHWAŁA Nr XXXII/ 235 /2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 25 października 2006 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. Nr 175, poz. 1459)

 

 

RADA MIEJSKA

uchwala , co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym w Skępem w wysokości 99 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 3.

 

            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Stanisław Ostrowski