Uchwała Nr XXXIII/212/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/170/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wólka na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmianę Planu Rozwoju Miejscowości Wólka na lata 2017-2023 wprowadzając następujące zmiany do załącznika do uchwały Nr XXVIII/170/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wólka na lata 2017-2023:

1) Tabela nr 14 w Rozdziale 12 pt. „Wieloletni plan inwestycyjny” otrzymuje brzmienie:

- Tab. 14. Wieloletni Plan Inwestycyjny (wartość inwestycji w PLN)

Nazwa zadania

Nakłady całkowite

Środki własne

Dofinansowanie

Lata realizacji

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka – działki.

1.500.000,00

min. 36,67% kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane

do 63,63% kosztów kwalifikowanych

2017-2019

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce.

1.895.000,00

min. 36,67% kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane

do 63,63% kosztów kwalifikowanych

2017-2019

Budowa wieży widokowej w Wólce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

60.000,00

min. 36,67% kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane

do 63,63% kosztów kwalifikowanych

2019

Utworzenie szlaków turystycznych w Wólce.

3.000,00

3.000,00

---

2021

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

500.000,00

500.000,00

---

2018-2021

Zagospodarowanie okolic jeziora Łąckiego przylegającego do granic miejscowości Wólka.

150.000,00

150.00,00

---

2021-2023

2) w Rozdziale 13 pt. „Opisy zadań przeznaczonych do finansowania” opis zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce” otrzymuje brzmienie:

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce.Kolejnym zadaniem przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce”. Inwestycja polega przede wszystkim na zwiększeniu pojemności zbiorników retencyjnych, usprawnieniu procesy technologicznego uzdatniania wody oraz modernizacji budynku> Wszystkie te działania przełoży się na zwiększenie wydajności stacji, co jest warunkiem koniecznym, a zarazem pozwalającym na budowę kolejnych odcinków sieci wodociągowej.Zbiorcze zestawienie kosztów zadania priorytetowego: Rozbudowa SUW Wólka: 1.845.000,00 PLN Nadzór inwestorski: 50.000,00 PLN Łączne nakłady: 1.895.000,00 PLN”

3) Tabela nr 15 w Rozdziale 14 pt. „Harmonogram rzeczowo-finansowy planu” otrzymuje brzmienie:

- Tab.15.  Harmonogram rzeczowo – finansowy planu

Zakres rzeczowy

Lata

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka – działki.

1.500.000,00

 

 

 

 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce.

1.895.000,00

 

 

 

 

Budowa wieży widokowej w Wólce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

 

 

60.000,00

 

 

 

 

Utworzenie szlaków turystycznych w Wólce.

 

 

 

 

3.000,00

 

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

500.000,00

 

 

Zagospodarowanie okolic jeziora Łąckiego przylegającego do granic miejscowości Wólka.

 

 

 

 

150,000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Zgodnie z zasadami aplikowania o środki zewnętrzne pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 każda operacja, która przeznaczona jest do objęcia wsparciem musi wynikać, a zarazem musi być spójna z dokumentem określającym obszary i cele lokalnej polityki rozwoju tzw. planem rozwoju miejscowości. W związku z faktem, iż w miejscowości Wólka planowana jest realizacja zadańzwiązanych z rozwojem gospodarki wodno - ściekowej koniecznym stało się opracowanie takiego dokumentu. Plan został przyjęty Uchwałą Nr 2/2016 Zebrania Wiejskiego w Wólce z dnia 16 grudnia 2016 r., a następnie zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/170/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r.  W związku z weryfikacją przez Samorząd Województwa dokumentu pod kątem jego zgodności z wnioskiem o przyznanie pomocy zaistniała konieczność jego zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych na zadanie pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce. Stosowane zmiany zostały przyjęte Uchwałą nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego w Wólce, a kolejnym krokiem jest ich zatwierdzenie rzez Radę Miejską w Skępem.