Uchwała Nr XXXIII/213/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 i poz. 1579) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r., poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 4491), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXX/186/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 612);

2) uchwałą Nr XXXII/207/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 1741).

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Skępem, zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

§ 3.  Obwieszczenie, o którym mowa w § 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/213/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 i poz. 1579) ogłasza się, w załączniku do niniejszego obwieszczenia, jednolity tekst uchwały Nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 4491), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXX/186/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 612);

2) uchwałą Nr XXXII/207/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 1741).

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/213/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 maja 2017 r.
Zalacznik2.pdf


 

uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych organy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów prawa miejscowego.

Dlatego też, wywołanie uchwały jest uzasadnione.