Uchwała Nr XXXIII/214/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skępem

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.[1])) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 930, poz. 1583, poz. 1948 i poz. 2174), w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 1870, ze zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXII/206/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Uchwałę podejmuje się w celu dostosowania jej treści do obowiązującego orzecznictwa prawnego.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 730.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U. z 2017 r., poz. 191 i poz. 659.