Uchwała Nr XXXIII/217/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 18 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)[2]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017, poz. 384)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 stycznia 2017 r,

- Uchwałą Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2017 r.                                          wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 32.718.332,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 32.337.404,21 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 380.928,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.725.901,61 zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 35.968.332,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30.659.332,21 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.309.000,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.725.901,61 zgodnie z Załącznikiem Nr 3".

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.250.000,00 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 3.250.000,00 .

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.291.018,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.041.018,00  zgodnie z załącznikiem Nr 4".

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.250.000,00 ".

7) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 , 

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.250.000,00 ,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy)             

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/217/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 maja 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/217/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 maja 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/217/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 18 maja 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Uzasadnienie

 

Dochody zwiększa się o kwotę 150.887,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)  Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 21 kwietnia 2017 r. nr DUK.4302.256.17 L.dz. 2076/17 w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 2460 /+/ 80.602,20 zł  na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe”.

2) Urealnienie planu dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” § 0630 /+/ 200,00 zł, § 0870 /+/ 5.000,00 zł, § 0920 /+/ 2.000,00 zł, § 0940 /+/ 25,00 zł,

?        dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody”  § 0950 /+/ 10.485,00 zł,

?        dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  § 0920 /+/ 20,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”  § 0360/+/ 42.000,00 zł,

?        dział 854 rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”  § 0900 /+/ 800,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” § 0830 /+/ 2.700,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność”  § 0950 /+/ 7.055,00 zł,

3) Urealnienie planu dochodów na wniosek Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w tym:

?        rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” /±/ 10,00 zł,

Wydatki zwiększa się o kwotę 150.887,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)  Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 21 kwietnia 2017 r. nr DUK.4302.256.17 L.dz. 2076/17 w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 4300 /+/ 80.602,20 zł  na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe”.

2)  Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Skępem w następujący sposób:

?        rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe”  /-/ 2.000,00 zł,

?        rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” /+/ 2.000 00 zł.

3) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach   i rozdziałach:

?        dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 160,00 zł,

?        dział 710 rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” /+/ 9.500,00 zł,

?        dział 854 rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” /+/ 800,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”  /+/ 600,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność”  /+/ 19.225,00 zł.

4)  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3  pn. „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” w następujący sposób:

?        Zabezpiecza się środki w budżecie na zadanie pn. „Zakup używanego samochodu dostawczego z przeznaczeniem dla służb wodno-kanalizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Skępe” /+/ 40.000,00 zł.

Dotychczas używany przez służby samochód uległ kasacji w związku z kolizją drogową z drugim pojazdem, którego kierujący był sprawcą zdarzenia.

?        Dokonuje się urealnienia pomiędzy paragrafami w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Żagno – Pokrzywnik” § 6050 /+/ 57.915,00 zł, § 6057 /+/ 1,00 zł oraz § 6059 /-/ 57.916,00 zł dostosowując do istniejącego montażu finansowego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 12 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głos,

- wstrzymujących się głosów oddano 1.

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659.