Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowa drogi gminnej nr 170330 C Łąkie - Sarnowo

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.6.2017.

 

W dniu 06.07.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 545568-N-2017.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Przebudowę drogi gminnej nr 170330 C Łąkie - Sarnowo

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.6.2017 na Przebudowę drogi gminnej nr 170330 C Łąkie - Sarnowo zostały złożone 2 oferty:

 

I.        Firma Inżynieryjno - Drogowa sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek:

1.       Cena oferty: 387.774,30 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 15.09.2017 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury - 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

II.       Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o..

ul.  Wojska Polskiego 8, 87-600 Skępe:

1.       Cena oferty: 306.215,40 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 15.09.2017 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury - 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

III.     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 300.000,00 zł brutto.

Skępe, 21.07.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę drogi gminnej nr 170330 C Łąkie - Sarnowo

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.6.2017 na Przebudowę drogi gminnej nr 170330 C Łąkie - Sarnowo została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul.  Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma Inżynieryjno - Drogowa DROGTOM sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

47,38 pkt.

Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji (G)

20,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium Doświadczenie kierownika budowy wskazanego do realizacji zadania (D)

20,00 pkt.

Razem

87,38 pkt.

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

ul.  Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji (G)

20,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium Doświadczenie kierownika budowy wskazanego do realizacji zadania (D)

20,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

 

W postępowaniu ni ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Skępe, 31.07.2017 r.

Z up. Burmistrza

Zbigniew Małkiewicz

 

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej nr 170330 C Łąkie – Sarnowo

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.6.2017 na Przebudowę drogi gminnej nr 170330 C Łąkie – Sarnowo zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul.  Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

Data udzielenia zamówienia: 11.08.2017 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 21.08.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500015203-N-2017.

 

 

Skępe, 21.08.2017 r.

 

 

 

Piotr Wojciechowski

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe