UCHWAŁA  Nr I /  1  /2006

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKĘPEM

z dnia 27 listopada 2006 roku

 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

 

            Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

 

uchwala się , co następuje

 

§ 1

 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady wybrana została Pani Anna Smużewska

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Przewodniczący Sesji

Stanisław Belczyński