PROTOKÓŁ Nr/XXXIII/VII 2017

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 18 maja 2017 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1330 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski           Burmistrz

O       Barbara Leśniewska            Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz           Sekretarz

O       Piotr Rzepka                      – Radca Prawny          

O       Ewa Wojciechowska           Kierownik MGOPS

O       Magdalena Elwertowska      Kierownik ds. oświaty

O       Agnieszka Skowrońska       – Inspektor

O       Krzysztof Jaworski             – Inspektor      

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – serdecznie witam Pana Burmistrza z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy, witam sołtysów, witam mieszkańców Miasta i Gminy, witam Pana Radnego Powiatu (Mariusza Linkowskiego), witam redakcje oraz serdecznie witam Szanownych Radnych.

Otwieram XXXIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM.

Pkt 1

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

Odczytał projekt porządku obrad jak niżej;

1.       Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad,

b)    przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2017 r.,

c)     przyjęcie porządku obrad,

d)    wybór sekretarza obrad.

2.       Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/170/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wólka na lata 2017-2023 druk nr 1.

3.       Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe – druk nr 2.

4.       Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skępem druk nr 3.

5.       Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem – druk nr 4.

6.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Skępe – druk nr 5.

7.       Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rokdruk nr 6 .

8.       Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 7.

9.       Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.

10.   Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

11.   Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie.

 

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu lista obecności) Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr XXXII z dnia 31 marca 2017 roku

 

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag i protokół przyjęto j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 13 radnych).

Przyjęcie porządku obrad

Porządek obrad został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 13 radnych).

Wybór sekretarza obrad

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Pana Marcina Mierzejewskiego, który wyraziła zgodę.

Pkt 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/170/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wólka na lata 2017-2023 druk nr 1.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Inspektor ds. Funduszy U.E. Zamówień Publicznych, Gminy Pan Krzysztof Jaworski.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja chciałbym zaproponować, żeby część środków finansowych z działek przeznaczyć na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Wólce, a pomniejszyć środki finansowe na budowę sieci wodociągowej do działek. Z działkowiczami może być różnie bo nawet śmieci wolą zabrać, aniżeli płacić i tu Szanowni Państwo może być tak samo zrobimy przyłącza jeden się przyłączy, a drugi powie, że jest mu niepotrzebne. Natomiast przydomowe oczyszczalnie ścieków będą służyć naszym mieszkańcom na lata nawet jak będą w dwóch domostwach, czy w trzy to będą służyły na lata. Uważam, że tych przydomowych oczyszczalni ścieków jest zbyt mało, ale to jest tylko moja drobna uwaga, a rozbudowa stacji uzdatniania wody jak najbardziej jest wskazana.

Odp. Pan Krzysztof Jaworski

Panie Krzysztofie (Suchocki) myślę, że zmiany planu są jak najbardziej możliwe, natomiast trzeba pamiętać, że autorami tego planu są mieszkańcy miejscowości Wólka. Myślę, że takie rozmowy należy przeprowadzić z mieszkańcami miejscowości Wólka. Jeżeli wyrażą taką wolę to w przyszłości będzie taka możliwość i stosowne zmiany zostaną przyjęte uchwałą na zebraniu wiejskim, a kolejnym krokiem jest ich zatwierdzenie przez Radę Miejską.

Radna Pani Maria Krymka

Mieszkańcy Wólki są za tym, żeby była możliwość i jak najwięcej zostało pobudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, a działkowicze oczekują na wodociąg.

 Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu uchwały Nr XXXIII/212/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/170/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wólka na lata 2017-2023.

 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 13 radnych;

– za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,

– przeciw głosowało 0 radnych,

– wstrzymało się od głosu 1 radny.

Pkt 3

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępedruk nr 2.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu Uchwała Nr XXXIII/213/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe

W wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie –. głosowało 13 radnych „za”.

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skępem druk nr 3.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Kolejny raz uchylamy uchwałę przygotowywaną przez Panią Wojciechowską – przypominam, że na ostatniej sesji były dwie uchylane uchwały przygotowane przez Panią Wojciechowską – co na to Pan Sekretarz i Pan Radca Prawny?

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska.

Ja odniosę się do słów Pana Radnego Suchockiego – powiem tylko tak, bo nie wiem czy Pan jest prawnikiem.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nie jestem, ale uchylamy kolejny raz Pani uchwałę, a mamy zatrudnionego prawnika.

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska

Skoro nie jest Pan prawnikiem ja też nie jestem i jak by się Pan zagłębił w literaturę orzecznictwa są naprawdę różne dokumenty i różne wykładnie. Dla jednego prawnika statut dłuższy, obszerniejszy jest bardziej czytelny i lepszy, a dla drugiego prawnika dokument skrócony jest lepszy - tak jest w naszym przypadku. Ja na poprzedniej sesji wyjaśniałam, że dla jednego nadzoru ta sama treść uchwały była dobra, a dla tego samego nadzoru, ale inny prawnik uważa inaczej i to wynika ze spojrzenia prawnika.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja powiedziałem, że zbyt często są uchylane Pani uchwały, a mamy prawnika i powinien się przyjrzeć.

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska

Pan Mecenas się przyglądał.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Ja powiem w ten sposób jeżeli chodzi o Status MGOP to przygotowując ten projekt czerpaliśmy z dobrych wzorców z wzorców świeżych dopiero co publikowanych. W przygotowaniu projektu uchwały brałem udział więc zmiany, które zostały wprowadzone najnowsze akty prawne. Oczywiście można polemizować z zastrzeżeniami co do tego projektu i mogę powiedzieć, że taki sam akt prawny który obowiązuje i nie było zastrzeżeń. Wiadomym jest, że korzysta się z wzorców, które już są opublikowane. Można pójść w polemikę i upierać się przy swoim jednak myślę, że lepiej iść na kompromis, ugodę. W związku z tym przyjęliśmy taką strategię. Mamy tego rodzaju sytuacje i będziemy uważali na każdy przecinek itp. i musimy z tego wyciągać wnioski.

Burmistrz

Jeszcze powiem jedno zdanie – tak jak są podejmowane uchwały tak i uchwały były uchylane to nowością wielką nie jest. Po to jest nadzór, żeby te uchwały przeglądał ktoś i analizował. Oczywiście istotne jest żeby każda uchwała była zgodna z prawem. Uchylenie uchwały nie ma nic wspólnego z merytoryką pracownika z jego wykonywanymi obowiązkami.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Dobrze że jest małżonek to trochę uzupełni, ale do rzeczy. Ja nie powiedziałem i nie neguję tylko zadałem pytanie, że zbyt często są uchylane – tak powiedziałem. Dziękuję

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska

W pracy jestem urzędnikiem, tu nie jestem żoną.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu Uchwała Nr XXXIII/214/2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skępem.

W wyniku głosowania została przyjęta;

– za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych,

– przeciw głosowało – 0 radnych,

– wstrzymało się od głosu – 1 radny.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem – druk nr 4

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem – druk nr 4

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu Uchwała Nr XXXIII/215/2017 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

W wyniku głosowania została przyjęta;

– za przyjęciem głosowało – 12 radnych,

– przeciw głosowało – 0 radnych,

– wstrzymało się od głosu – 1 radny.

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Skępe – druk nr 5.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła inspektor ds. Pani Agnieszka Skowrońska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu Uchwała Nr XXXIII/216/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Skępe

W wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie głosowało 13 radnych „za”

Pkt 7

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok – druk nr 6 .

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewka.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Mam takie pytanie – po co było brać na początku roku 700 tyś. kredytu skoro najwyższy wpływ podatku wpływa do 15 marca br. Drugie pytanie co oznacza przejściowy deficyt budżetowy, który trzeba aż tak duży kredyt zaciągnąć 700 tyś.

Odp. Skarbnik Pani Barbara Leśniewka

Szanowni Państwo – kwota 700 tyś.zł. o której mówi Pan Radny Suchocki jest to kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w rachunku bieżącym. Wynika z upoważnienia Państwa w uchwale budżetowej gdzie upoważnienie do tego kredytu opiewa kwota do miliona złotych. My tutaj tak jak Pan mówi korzystaliśmy z tej formy realizacji budżetu tylko i wyłącznie dlatego abyśmy mogli realizować swoje płatności zarówno wynikające z inwestycji jak i z wydatków bieżących. Takim dużym zakupem inwestycyjnym, który wcześniej dokonaliśmy jest zakup koparko-ładowarki, a także spłaciliśmy kredyt w kwocie 700 tyś. zł. do Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz dwie raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niestety tych środków, tych wpływów było za mało, a dla nas bardzo ważne jest dochowanie płynności gdyż jak Państwo się orientujecie Gmina nie może płacić jakichkolwiek odsetek, bo nawet najmniejszą kwotę wykazaną odsetek Burmistrz i Skarbnik idą na dyscyplinę finansów publicznych. Druga bardzo ważna przyczyna to jest taka, że gdy dotrzymamy terminowości spłaty pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami wówczas wystąpimy o ich umorzenie, a na pewno umorzenie jest bardziej korzystne niż odsetki, które płacimy do banku. Chciałam powiedzieć, że za miesiąc kwiecień jest to kwota 150 złotych polskich odprowadzonych odsetek do naszego banku w ramach zaciągnięcia tego kredytu do 700 tyś.zł. Kredyt w rachunku bieżącym to jest inaczej tzw. debet, który zaciągamy w rachunkach bieżących własnych i w razie potrzeby korzystamy z tego kredytu. Jeżeli nie ma takiej potrzeby mamy środki na plusie wówczas żadne odsetki nie są naliczane – dziękuję.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja powiem może tak – Pani Skarbnik niepotrzebna byłaby ta pożyczka, bo ja sobie pozwoliłem złożyć do Państwa wniosek w sprawie Miejskiego Zespołu Szkół. Otrzymałem za lata 2014-2015 to jest 240 tyś ponad, a miało przynieść oszczędności ponad 500 tyś. tj. 740 tyś. to by akurat zabezpieczyło. Po pierwsze nie ma już Dyrektora i Wicedyrektora to powinny być jeszcze większe oszczędności i przy zespole miało być tak ładnie i kolorowo, a te 700 tyś. właśnie nam brakuje – dlaczego Pani Skarbnik?

Odp. Skarbnik Pani Barbara Leśniewka

Szanowni Państwo –faktycznie Pan złożył wniosek. Koleżanka, która odpowiada za oświatę Pani Kierownik Magda Elwertowska wyjaśni Państwu z czego wynika ta różnica pomiędzy rokiem 2014-2016 w zabezpieczeniu i wykonawstwie środków finansowych Miejskiego Zespołu Szkół.

Burmistrz

Odpowiadając w sprawie kredytu i środków finansowych to tak wygląda buchalteria finansowa i tak wygląda mechanizm finansowy, wielkich rewelacji nie ma, bo Pani Skarbnik jednoznacznie wyjaśniła. Pan zadał pytanie o Miejskim Zespole i Pan powiedział o pewnych faktach – ja powiem publicznie jeżeli miałbym jeszcze raz podjąć decyzję o utworzeniu Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem na pewno zdecydowanie podjąłbym taką samą decyzję pomimo wielu trudnych i utrudniających sytuacji. Ta decyzja była decyzją trafną, która nie przyniosła strat finansowych, bo to wynika zupełnie z czegoś innego. Ta decyzja przyniosła jedną bardzo ważną rzecz teraz przy zmianach oświatowych przy przejściu na system ośmioklasowy dało to bardzo ważny aspekt społeczny i to jest dla mnie najistotniejsza rzecz, że żaden z nauczycieli na terenie Miasta i Gminy Skępe nie straci pracy. Proszę sobie przeanalizować jakie są w innych gminach problemy z nauczycielami gimnazjum my tego problemu nie mamy. Pan mówi o środkach finansowych Pani Kierownik z Panią Dyrektor zrobiły bardzo skrupulatnie i dokładnie analizę i nie ma czegoś takiego, żeby po przekształceniu diametralnie wzrosły koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Szkół. Dla mnie to było dziwactwem w jednym budynku trzymanie po dwóch dyrektorów i całe szczęście, że to się udało już wcześniej zrobić i z tej decyzji nigdy bym się nie wycofał.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

No i udało się ja byłem jako radny jedyny przeciwny i nigdy bym tego nie zrobił, bo i tak wiedziałem, że za chwilę i tak będzie tylko podstawówka. Pozbył się Pan dwóch dyrektorów i dołożył Pan 740 tysięcy do interesu – może to i dobrze.

Burmistrz

Ja powiem jedną rzecz nikt nikogo się nie pozbył to jest rzecz najistotniejsza, każdy otrzymał miejsca pracy, każdy otrzymał zatrudnienie i proszę o tym pamiętać i nie wprowadzać opinii publicznej w błąd.

Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado dokładnie przeanalizowałam wszystkie rozdziały i paragrafy, które funkcjonowały zarówno w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w roku 2014 i Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem w roku 2014. W porównaniu z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w roku 2016 i tak jak Pan Radny powiedział różnica między rokiem

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja mam pytanie do Pani Skarbnik, bo w dokumentach nie mogę się dopatrzeć, a w miesiącu marcu 2017 miały wrócić pożyczone pieniądze na konto szkoły.

Skarbnik

Część tych pieniędzy wróciła, a pozostała część wróci wtedy gdy będzie rozstrzygnięty konkurs na zadanie „Modernizacja Hali Sportowej” póki co jeszcze nie jest rozstrzygnięty konkurs.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu Uchwała Nr XXXIII/217/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok.

W wyniku głosowania została przyjęta;

– za przyjęciem głosowało – 12 radnych,

– przeciw głosowało – 0 radnych,

– wstrzymało się od głosu – 1 radny.

Pkt 8

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 7.

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewka.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Na stronie 18 widnieje rata kredytu na lata 20182020 są to duże kwoty powyżej 1mln.zł. wzrost wskaźnika bardzo wysoki z 2,49% 2016, do prawie 4,5% w latach 20182020 strona 8 i to mnie niepokoi czy to oznacza, że zamierza Pan Burmistrz zadłużyć Gminę na przyszłą kadencję, czy to nie za dużo Panie Burmistrzu?

Burmistrz

Pan Burmistrz nie zamierza zadłużać Gminy na przyszłą kadencję. Pan Burmistrz oddłużył Gminę i doprowadził do stanu takiego żeby Gmina mogła normalnie funkcjonować…

(wypowiedź przerywa Radny Pan Krzysztof Suchocki)

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Na ostatniej sesji powiedział Pan, że Gmina nie była zadłużona.

Burmistrz

Jak nie była zadłużona poinformowałem, że przejmując Gminę było ponad 8 mln. długu, to nie jest żadną tajemnicą i obojętnie kto po mnie przyjdzie, kto będzie tutaj Burmistrzem to zawsze powie jaki jest stan zadłużenia.

 

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Mnie niepokoi ta sytuacja.

Skarbnik

Znaczna część tych rat w latach 2018-2020 czyli zgodnie z wykazem do budżetu na stronie 5 uchwały tj. rubryka nr 5 wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaciągnięcie naszego kredytu krótkoterminowego wynika również między innymi z tego abyśmy mogli dokonać spłaty terminowej raty przypadającej na pożyczki i żebyśmy mogli w 2018 roku, a najpóźniej w 2019 roku wystąpić o umorzenie. Dlatego też powtarzam duża część kwot rat dotyczy zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Natomiast w roku 2017 macie Państwo zapisany w budżecie deficyt na kwotę 3.250.000,00 zł. który będzie pokryty pożyczkami i kredytami jest jeszcze ustalony dopiero w fazie planów. Nie jest ustalona ostateczna kwota zaciągnięcia kredytu czy jakichkolwiek pożyczek te kwestie uzgodnimy wspólnie, po rozstrzygnięciu` przetargu, czy konkursu na remont hali sportowej przy naszym Miejskim Zespole Szkół w Skępem – dziękuję.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał treść projektu Uchwała Nr XXXIII/218/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030.

W wyniku głosowania została przyjęta;

– za przyjęciem głosowało – 12 radnych,

– przeciw głosowało – 1 radnych,

– wstrzymało się od głosu – 0 radny.

Pkt 9

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Wyczerpaliśmy projekty uchwał przechodzimy do pkt. 9 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. Każdy z Państwa Radnych otrzymał na piśmie ocenę i myślę, że każdy się zapoznał, a na posiedzeniu Wspólnej Komisji był temat omawiany. Mam pytanie czy Pani Kierownik MGOPS ma jeszcze raz przedstawić ten temat?

Radni stwierdzili żeby przejść do kolejnego tematu dzisiejszej sesji.

Pan Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w posiedzeniu.

Pkt 10

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Przedstawił informację o pracy w okresie między sesjami (w załączeniu)

O       Informacja dot. realizacji Uchwał XXXII Sesji Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2017r.

O       Informacja w sprawie wydanych zarządzeń w okresie od 01.04.2017 do 18.05.2017r.

O       Informacja na sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 18.05.2017 roku dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji.

O       Informacja z wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 29.03.2017 r. do 16.05.2017 roku.

O       Informacja robót z zakresu rolnictwa, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe w okresie od 31.03.2017 roku do 16.05.2017 roku.

O       Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych ma terenie Gminy Skępe.

Sprawozdanie z uroczystości kulturalnych

2 kwietnia br. w naszym mieście odbył się I Papieski Rajd Rowerowy. Rajd został zorganizowany przez Miasto i Gminę Skępe przy współpracy z Parafią Miłosierdzia Bożego w Skępem oraz Miejsko – Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem. Na starcie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem stanęło ponad 100 uczestników rajdu. Jako organizatorzy rajdu dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie. Słowa podziękowania kierujemy w stronę p. Aleksandry Ruszkowskiej – Radnej Rady Miejskiej w Skępem, p. Krystyny Wiśniewskiej – Przewodniczącej Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Księży z Parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem. Dziękujemy także służbom porządkowym, a w szczególności funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, Posterunku Policji w Skępem, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Skępem, służbom medycznym z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „WIMED” w Lipnie – Filia w Skępem.

8 kwietnia br. odbył się II Jarmark Wielkanocny zorganizowany przez nasze miasto. Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców, jak i zwiedzających. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację tej imprezy. W szczególności dziękuję p. Magdzie Krzywdzińskiej, p. Małgorzacie Matuszczak, paniom z Kół Gospodyń i z Sołectw aktywnie działającym na terenie miasta i gminy a także paniom z Kół Emerytów i Seniorów z terenu miasta.

29 kwietnia br. odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Rodziców Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem, 1 maja br. odbył się Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o puchar UKS Skompensis, 12 maja br. odbyły się Zawody biegowe z okazji „Polska Biega”, a 13 maja br. rozpoczęła się Sołecka Liga Orlika. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację imprez sportowych, a w szczególności p. Cezaremu Jaks, p. Piotrowi Wiśniewskiemu, p. Michałowi Rowickiemu, nauczycielom wychowania fizycznego z Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem, sołtysom z gminy Skępe a także p. Luizie Stankiewicz za włączenie się w organizację Ligi Orlika.

3 maja br. w Klasztorze Ojców Bernardynów odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z Mszą Św. za Ojczyznę. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, a w szczególności strażakom za zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości.

7 maja br. odbył się III Przegląd Orkiestr Dętych. W tym roku usłyszeliśmy 4 znakomite orkiestry, które zagrały ku chwale Królowej Mazowsza i Kujaw w Klasztorze OO. Bernardynów w Skępem. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się w organizację tej imprezy. Dziękuję O. Gwardianowi Dobromiłowi Godzik, p. Magdzie Krzywdzińskiej, p. Lechowi Nowatkowskiemu, p. Robertowi Błaszczyk i pracownikom porządkowym, p. Aldonie Grzędzickiej i p. Annie Górskiej oraz Dyrekcji i paniom kucharkom z Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem za pomoc podczas organizacji przeglądu orkiestr.

Ponadto odbyło się wiele innych imprez, konkursów, w których naszą gminę reprezentowali aktywnie działający mieszkańcy, m.in. panie z kół gospodyń, koła emerytów, dzieci i młodzież z placówek oświatowych oraz indywidualnie inni mieszkańcy. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkich osiągnięć i dziękuję za pracę na rzecz Miasta i Gminy Skępe, za jego promocję na tle innych miejscowości. Informacje o wszystkich tego typu imprezach staramy się zamieszczać na stronie miasta oraz na stronie radia HIT Włocławek.

Chciałbym poinformować o jednej bardzo ważnej rzeczy odbyły się w Sierpcu z okazji Świąt Wielkanocnych spotkania, pokazy, konkursy itp. Dajemy mieszkańcom możliwość samorealizacji w rozwijaniu swoich zainteresowań i muszę powiedzieć nt. KOŁA ŁĘCZANKI, które powstało nie tak dawno odnosi wspaniałe sukcesy zajmują pierwsze miejsca nie tylko na terenie Miasta i Gminy, ale na dużych regionalnych imprezach. Bardzo serdecznie dziękuję zarówno wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy i Paniom działającym nie tylko z Łąkiego, ale z Wioski, Józefkowa, Jarczewa. Jak również chciałbym podziękować Kołom Emerytów i Rencistów – wszystkie sukcesy, nagrody, które Państwo zdobywają, zdobywają dla Miasta i Gminy Skępe jednocześnie promując naszą społeczność i naszą Gminę.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.

Podczas przedstawiania informacji przez Pana Burmistrza na salę posiedzeń wszedł Pan Wicewojewoda Józef Ramlau.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Zaczym przejdziemy do dyskusji nt. przedstawionej informacji Pana Burmistrza chciałbym powitać Panią Wicestarostę Annę Smużewską i Pana Wicewojewodę Józefa Ramlau.

Następnie Pan Przewodniczący zaprosił Panią Wicestarostę i Pana Wicewojewodę do stołu prezydialnego.

Pana Wicewojewodę Józefa Ramlau

Korzystając z okazji, bo byłem dzisiaj na bardzo interesującym sympozjum w Klasztorze Ojców Bernardynów w Skępem pozwoliłem sobie odwiedzić Państwa.

Słuchając sprawozdania Pana Burmistrza bardzo się cieszę wynika, że w Skępem dzieje się bardzo wiele ważkich, ciekawych rzeczy. Gmina Skępe jest położona na krańcach naszego województwa jest praktycznie w centrum jeżeli chodzi o jakość i ilość ciekawych i miłych wydarzeń, których ma samorząd Państwa swój udział. Ja chciałbym podziękować, bo z tą salą mam bardzo miłe wspomnienia, ponieważ byłem rok temu, a dokładnie 1 kwietnia 2016 roku i tutaj właśnie została zainagurowana akcja promująca - Program 500 plus. Po roku wyszliśmy z bardzo prostego założenia skoro Skępe Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej to jeżeli akcję rozpoczniemy od Skępego z taką właśnie intencją to ona powinna zakończyć się sukcesem. Statystyki pokazują, że program zaczyna działać nie tylko w zakresie usunięcia skutków ubóstwa w rodzinach, ale zaczyna przybywać urodzeń. Chciałem Państwu podziękować za tamten dzień, za obecność, a Panu Burmistrzowi i Panu Przewodniczącemu za podjęcie trudu zorganizowania tej inauguracji, a przy okazji była możliwość za promowania Waszego pięknego miasteczka. W swojej pracy staram się wprowadzić żeby to było tradycją jeżeli jest nawet przejazdem i wiem, że jest sesja samorządu to chociaż na chwilę staram się wstąpić, pokłonić się chociaż na chwilę. Może nawet tak jest ze względów osobistych, bo swoją działalność rozpoczynałem w samorządzie i tęsknię do samorządu, bo samorząd to jest najbardziej efektywna forma funkcjonowania czynników publicznych. Czasami musicie się komuś narazić, bo wiadomym jest, że jeszcze się taki nie narodził, żeby wszystkim dogodził, ale rzeczywiście ten postęp przez te ćwierćwiecze został dokonany to on się dokonał przede wszystkim dzięki samorządom. Cieszę się, że samorządność kwitnie, a przy okazji jeszcze mam jedną sprawę, którą chciałbym załatwić dot. dawnego posterunku policji i chciałbym zobaczyć tą nieruchomość. Nie przedłużając i nie burząc założonego i uchwalonego porządku obrad – chciałem podziękować za już i prosić o jeszcze. Jeżeli administracja rządowa będzie miała jakieś pomysły i potrzeby to wiem, że poprzemy również wiem, że możemy liczyć na Państwa. Tak i my staramy się rozwiązywać wszystkie sprawy dla wzoru czy przez inny ster, żeby prowadzić sprawy w należyty sposób. Życzę Państwu żeby samorząd spełniał oczekiwania mieszkańców i żeby Wasza Gmina mogła się rozwijać dzięki Waszej pracy – dziękuję bardzo.

Z sali rozległy się gromkie oklaski.

Pan Przewodniczący ogłosił krótką przerwę w posiedzeniu.

Po przerwie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa ma pytania do przedstawionej informacji przez Pana Burmistrza?

Radny Pan Roman Targański

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu – ja chciałem zapytać Pana Burmistrza o SUW (Stacja Uzdatniania Wody)w Skępem, bo teraz zaczną się upały, a ciśnienie coraz bardziej spada – jakie są plany w tym temacie.

Burmistrz

Na SUW jest projekt, a dokładnie zapozna Pan Krzysztof (Jaworski pracownik UMiG).

Inspektor Pan Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo – jeżeli chodzi o Stację Uzdatniania Wody w Skępem mamy przygotowany projekt na budowę nowej stacji. Jednakże będziemy zgłaszać na dofinansowanie jest to projekt tzw. indywidualny gdyż jego częścią podstawową będzie również budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Skępego. Jest ogłoszony przez Urząd Marszałkowskiego w ramach polityki regionalnej konkurs i jak tylko będzie gotowa pozostała część wniosku czyli projekt dot. budowy sieci kanalizacyjnej jak będą już wszystkie dokumenty z załącznikami wówczas złożymy o dofinansowanie bo w tej chwili jeszcze nie jesteśmy gotowi, a musimy to połączyć o ile pamiętam jest to ujęte w planach na lata 2019–2020.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja mam pytanie do Pana Burmistrza w sprawie przetargu na halę. Panie Burmistrzu dzień wcześniej mieliśmy posiedzenie komisji i Pan nic nie wspomniał o przetargu. Mam pytanie jaka kwota, o której godz. było otwarcie kopert, skład komisji przetargowej itd. bo ja jako radny byłbym zainteresowany przebiegiem tego przetargu i chciałbym być obserwatorem.

Burmistrz

Koperta została otwarta w dniu przetargu po złożeniu ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami

Inspektor Pan Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo – jak każde postępowanie o zamówienie publiczne w tym przypadku przetarg nieograniczony upubliczniany jest poprzez zamieszczenie ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli jest to przetarg tzw. procedury krajowej czyli poniżej określonej wartości art. 11 ust. 8 (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.z.2016 r., poz.2260) oraz zamieszczona jest informacja w biuletynie informacji publicznej. W dniu 2 maja taka informacja została zamieszczona na stronie internetowej gdzie również był podany termin otwarcia ofert. Składanie ofert trwało do 17 maja do godz. 10-tej. otwarcie kopert nastąpiło o godz. 1015 w komisji przetargowej brały udział;

– Inspektor Krzysztof Jaworski

– Inspektor Agnieszka Skowrońska

– Inspektor Adam Godlewski

Czynności komisji polegają na – otwarciu kopert, odczytaniu cen oraz innych dokumentów potrzebnych w postępowaniu i nic więcej na otwarciu ofert się nie robi. Otwarcie ofert jest jawne każdy może przyjść, usiąść, posłuchać i było wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Na tym przetargu byłem ja i Pani Anna Sobocińska (radna).

Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania odnośnie przedstawionej informacji przez Pana Burmistrza? Jeżeli nie ma przechodzimy do wolnych wniosków i zapytań.

Pkt 11

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Panie Burmistrzu w imieniu mieszkańców chciałbym skierować pytanie na jakim etapie są przygotowania do zakończenia prac na ulicy Klonowej?

Odp.Burmistrz

Zostały przerwane prace na ulicy Klonowej ponieważ wnoszone były wątpliwości przez Pana Staniszewskiego, ale już w tej chwili mamy pozwolenie na budowę. Będziemy się starać żeby, koniec maja, początek czerwca rozpocząć prace w ogóle tj. na ulicy Kościelnej przy chodnikach i zakończyć Klonową.

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Panie Burmistrzu na jakim etapie są prace związane z modernizacją świetlicy wiejskiej
w Żuchowie?

Odp.Burmistrz

Może Pan Krzysztof (Jaworski) dokładnie odpowie, bo my mamy wszystko przygotowane tylko czekamy na hasło i wtedy ogłaszamy przetarg to nie jest od nas zależne.

 

Inspektor Pan Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo tak jak wspomniał Pan Burmistrz moment ogłoszenia przetargu
i rozpoczęcia prac jest uzależnione od kwestii finansowej, a w zasadzie od złożenia wniosku
o dofinansowanie. Wniosek ten składamy odpowiednio na otwarty konkurs, który ogłosiła lokalna grupa działania gmin dobrzyńskich region południe z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą.

Termin ogłoszenia to najnowsze informacje wskazują, że będzie to miesiąc czerwiec mamy zapewnienie, że najkrótszy termin składania wniosku to dwa tygodnie tak przewidują procedury, wówczas po złożeniu wniosku przystąpimy do ogłoszenia przetargu.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Korzystając dziś z okazji chciałbym Szanowni Państwo złożyć podziękowanie na ręce Starosty na ręce Radnych Powiatowych ze względu na to, że została wyremontowana ulica Rypińska, dwa wybudowane chodniki we Wiosce, buduje się również chodnik ulicy 1 Maja oraz dziękuję za obniżenie przejść przy Zespole Szkół w Skępem. Dziękuję za to, że dba o niepełnosprawnych, że pomaga niepełnosprawnym ludziom i za to, że osoby niepełnosprawne zawsze mogą liczyć na pomoc to by było podziękowanie dla Starostwa z całego serca dziękuję jako radny i jako mieszkaniec.

Mam pytanie do Pana Burmistrza i do Pana Przewodniczącego – Panowie nie wiem czy wy się w ogóle już nie wstydzicie i na to nie patrzycie – jak można coś takiego na drogi wysypać
i cofnąć się 30-40 lat wstecz, żeby gliną i błotem dziury łatać. To jest XXI wiek gdzie tłuczeń, co dziś to już i tłuczeń powoli zaczyna być przeżytek, ale żeby gliną łatać, jakąś cegłą Panie Przewodniczący błotem to ja myślałem, że jako Pan fachowiec nie pozwoli na coś takiego – dziękuję.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję za takie uwagi, ale nie wiem gdzie to tak było robione?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Przy ulicy Sportowej można sprawdzić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Nie jestem pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy jestem Przewodniczącym Rady jest Komisja Budownictwa, która zwraca uwagę i jeżeli było źle zrobione to na pewno będzie poprawione.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Źle - to jest glina, piach i cegła mielona.

Burmistrz

Dysponujemy takim materiałem, który otrzymaliśmy za darmo z rozbiórki kina i materiał został rozdrobniony i przeznaczony na drogę. Myślę, że Pan przekoloryzuje te swoje informacje, ja byłem na ulicy Sportowej był pracownik od dróg Adam Godlewski trochę mnie dziwi jedna

sytuacja ja wczoraj z Panem rozmawiałem i wczoraj miał Pan zupełnie inne poglądy na ten temat, a dziś diametralnie zmienił zdanie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Na pewno na ten temat nie rozmawialiśmy, tłuczeń w XXI wieku to już coraz mniej jest używany do remontu dróg. My cofamy się 30-40 lat wstecz tak jak kiedyś podłogi sypane były piaskiem. Ja jako radny wstydzę się tego, ale co mam zrobić.

Sołtys Pan Tomasz Wiśniewski

Kamieniem zasypywać dziury to też jest niedobrze…

Gwar na sali posiedzeń.

Przewodniczący Rady prosi o spokój. Następnie nadmienił, że każdy ma prawo się wypowiedzieć, ale po kolei.

Burmistrz

Problem z drogami jest i będzie staramy się i w miarę posiadanych środków finansowych naprawiamy, a gdzie jest możliwe to kładziemy nowy asfalt. Proszę sobie zauważyć ile mamy dróg gruntowych na terenie Gminy Skępe i proszę mieć świadomość, że wszystkich dróg nie zrobimy, bo to jest nie do osiągnięcia.

Ja Pana Krzysztofa (Suchockiego) zapraszam żeby pojechał np. do Żuchowa, Łąkiego i tam powinien Pan te drogi zobaczyć, bo te drogi należy budować od nowa

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Radni jeżeli droga była budowana parę lat temu i już wymaga kapitalnego remontu to sami możemy sobie odpowiedzieć – jak ona była robiona, a dróg gruntowych w naszej Gminie mamy 130 km. i łata się tym co się ma te drogi gruntowe. Nie opowiadajmy, że może jest źle zrobiona i z ciekawości pojadę. Na pewno pracownik merytoryczny, który odpowiada za drogi …wypowiedź przerywa radny Pan Krzysztof Suchocki

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Przepraszam bardzo ale ja nie powiedziałem, że jest źle zrobiona tylko czym jest robiona.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

To jest droga gruntowa.

Radny Pan Roman Targański

Szanowni Państwo trochę Pan Krzysztof (Suchocki) mnie wyprzedził, ale muszę powiedzieć i podziękować naszym Radnym Powiatowym czyli Pani Ani Smużewskiej i Panu Mariuszowi Linkowskiemu za to, że będzie budowany chodnik na ulicy Al. 1 Maja i przekonali Starostę, Radnych Powiatowych i przekazali pieniążki. Będzie robione 520 m. plus odwodnienie od Pani XXXXXXXXX naprzeciwko Miejskiego Zespołu Szkół tam zawsze zalega wielka kałuża i to ma być dodatkowo zrobione.

Radna Pani Anna Sobocińska

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo ja swoje pytanie chciałam skierować do Pani Wicestarosty – czy to prawda, że Powiatowy Zakład Transportu Publicznego ma ograniczyć w okresie wakacji kursy autobusów. Jeżeli tak to prosimy o informację wcześniej, żeby mieszkańcy byli poinformowani żeby nie było zaskoczenia. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na pobocza, które zarastają i należałoby pobocza wykosić – dziękuje bardzo.

Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo – jak zawsze bardzo mi miło jest gościć u Państwa, przepraszam za spóźnienie, ale dzisiaj jest taki dzień pełen wydarzeń, wydarzeń, które są dla mnie bardzo budujące i satysfakcjonujące. Między innymi odbyło się spotkanie podsumowujące happeningu poświęconego na rzecz rejestracji dawcy szpiku kostnego. Zgłosiło się 280 osób jako dawcy, czy oni akurat wszyscy będą mieli bliźniaczy szpik to się okaże po badaniach, ale jest to bardzo budujące, że społeczeństwo nie jest obojętne na takie akcje, otrzymałam również podziękowanie z czego jestem bardzo dumna.

Wrócę do pytań, bo to są rzeczy o których chciałam mówić – bardzo się cieszę, że doceniacie Państwo Radni, że próbuje się w Gminie Skępe również inwestować jak wiecie Państwo jest osiem gmin. Jest zaplanowane budowa chodników ponad 4 km. u nas zaplanowane było 220m. w Wiosce. Ponieważ zostały zaoszczędzono pieniądze i nasze działania Radnych Zarządu były żeby te pieniążki skierować do nasze Gminy Skępe. Jeszcze Radni Pan Roman i Zbigniew byli i również się wstawiali za tym, aby ten chodnik na 1-go Maja rozpocząć chociaż przy planowaniu budżetu on był planowany na następny rok, ale zostały pieniążki i udało się skierować do gminy Skępe. Dlatego z kolegą Linkowskim cieszymy się, że tak się udało to jest na wniosek Państwa Radnych, którzy wielokrotnie zabiegali, pisali o ten chodnik. To jedna rzecz druga Szanowni Państwo powrócę do transportu. Transport cieszy się dużym powodzeniem sami Państwo widzą jak jeżdżą „Busiki” i coraz więcej korzysta ludzi z tego transportu. W tym momencie dokupiliśmy jeszcze dwa autokary, które jutro odbieramy, bo jest taka potrzeba. Chciałam jeszcze przy okazji zaznaczyć, że na wniosek Radnego Pana Linkowskiego, bo do niego zwrócili się mieszkańcy Łąkiego, tak jak wcześniej do mnie mieszkańcy Czermna i udało się uruchomić już od tygodnia kursują „Busiki” do Łąkiego. Mieszkańcy złożyli petycje i udało się jedna trasę dołożyć do Łąkiego. Wiecie Państwo, że co 3 miesiące są możliwe zmiany, a jeśli chodzi o wakacje to trochę będą zmienione, w ilość kursów nie trasy tylko liczby autobusów nie kierunki i nie trasy np. 4 są tu ze Skępego prawie w jednym czasie, bo taka jest potrzeba w tej chwili. Ponad 100 dzieci jeżdżą w tej chwili więc to jest konieczne nawet jeden duży autobus musi jeździć. Natomiast nie będzie takiej potrzeby w okresie wakacji i ja Państwa uprzedzam, że taka będzie sytuacja. Podjęliśmy decyzję na zarządzie, żeby skierować na radę, bo to rada jest władna by podjąć uchwałę na okres wakacji wychodząc na przeciw uczniom, studentom sprzedawać bilet tzw. bilet po powiecie. Jeżeli nabędzie uczeń bilet np. z Łąkiego do Lipna to będzie na ten bilet mógł jeździć po naszym powiecie np. z Lipna do Bobrownik, czy do Dobrzynia itd. Dokładne rozkłady jazdy są na naszej stronie jak również na stronie Powiatowy Zakład Transportu Publicznego i na tablicach. Chciałam poinformować, że oprócz tych dwóch autobusów został zakupiony ciągnik z wysięgnikiem. Na następny tydzień mamy podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim wniosku skierowanego do szkół technicznych tj. Zespół Szkół w Dobrzyniu, Zespół Szkół w Skępem i w Lipnie na doposażenie w sprzęt techniczny jest to kwota 2.900.000,- i na tą kwotę 2.500.000,- dotacji, a 400 tyś. z naszego budżetu. Dzisiaj przekazaliśmy plac pod budowę kolejnego obiektu sportowego i ma być zakończony do 15 września br. - dzień bogaty w wydarzenia od samego rana. Proszę Państwa nie będę wchodzić w szczegóły, ani mówić o innych działaniach, które nie dot. Miasta i Gminy Skępe. Chciałam Państwa serdecznie zaprosić i proszę o przekazanie w społeczeństwie, bo ruszył ten program zdrowotny tym razem w kierunku kardiologicznym i już się można rejestrować – holter, próba wysiłkowa i już kolejne badania w zależności od wyników następne. Badanie w całości finansowane są przez Starostwo Powiatowe. Przypomnę, iż pierwsze badania były w kierunku nowotworu tj. płuca i jelita, a w tej chwili badanie kardiologiczne – serdecznie zapraszam.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Kto może z Państwa sołtysów, kierowników, mieszkańców ma pytania.

Radny Powiatowy Pan Mariusz Linkowski

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – jeśli chodzi o ulicę Rypińską to zrobiliśmy ją tak „delikatnie” żeby można z niej korzystać, a za rok będzie robiona i będzie położony nowy dywanik oraz pobudowany będzie chodnik.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni – Panie Burmistrzu wydaje Pan na imprezy od 50-70 tyś. złotych, oszczędza Pan na osobach niepełnosprawnych, którzy muszą dojechać do lekarza, bo to ratuje im życie, a te osoby nie korzystają z imprez, często utrzymują się z renty socjalnej, a Gmina na takie cele nie ma pieniędzy. Czy nie dręczy Pana sumienie każdy z nas przecież może być osobą niepełnosprawną, bo nie wiadomo co nas jeszcze w życiu czeka. Rozmawiamy o drogach i powiedziano, że robimy tym czym mamy, owszem robimy tym czym mamy, ale tym czym robimy to się nie nadaje do niczego. Ja ostatnio jechałem tą drogą na Jarczewo to tylko prosi o pomstę do nieba ta droga to tylko patrzeć kiedy tam ktoś się „przejedzie” i to dokładnie, a jak się robi to można zrobić tak jak w tej chwili zrobiło się ulicę Rypińską już to daje jakiś efekt na jakiś czas, a nie w taki sposób jak Państwo sypiecie ten biały gryz, który po jednym przejeździe samochodu robi następną dziurę – nie wiem Pan, Panie Ryszardzie jest budowlańcem i mi się wydaje, że Pan powinien wiedzieć jak to należy zrobić na imprezy wydajemy bardzo dużo pieniędzy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Odpowiadam Panu na pytanie, że białego wapniaka w gminie się nie sypie.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Nie sypie - to zapraszam Pana na drogę do Jarczewa.

Burmistrz

Drogę na Jarczewo podobnie będziemy robić jak ulica Rypińska, a Pan jedzie na Żuchowo na Łąkie i też biały tłuczeń się pojawił i to jest z podbudowy drogi z pod tego asfaltu, który trzeba od nowa zalać i tam jest biały tłuczeń. Odpowiadając Panu o braniu pieniążków za osoby niepełnosprawne – tu nikt nie bierze pieniążków za osoby niepełnosprawne i to było wyjaśniane. Samochód nie jest samochodem PEFRONU przez 5 lat był okres karencji, a obecnie jest samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych i to jest zdecydowana różnica. Każda sytuacja, każda sprawa która dot. osoby niepełnosprawnej jest wnikliwie i dogłębnie analizowana Sekretarz uzupełni moją wypowiedź.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Burmistrzu ja nie spotkałem się z takim czymś, żeby gmina brała pieniądze od osoby niepełnosprawnej za przewóz do lekarza.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Pan (Zdzisław) Małkiewicz wprowadza opinię publiczną w błąd i mówi nieprawdę ja mam dowody na to, że są gminy gdzie pobierane są opłaty są także gminy gdzie w ogóle nie wożą osób niepełnosprawnych, a wożą tylko dzieci upośledzone. Pan Burmistrz chciał uregulować tą kwestię i wprowadził zarządzenie, gdyż było tak dużo chętnych do przewozu samochodem, że nie dawaliśmy sobie rady i można to sprawdzić. Temat dokładnie przedstawiałem na komisji i myślę, że nie ma sensu powielania, a jeżeli jeszcze chcą Państwo wnieść coś nowego w tej sprawie to proszę.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Mi się wydaje, że nawet ta kwota która jest pobierana za przewóz do lekarza osoby niepełnosprawnej to jest wyższa jak zużycie paliwa i mi się wydaje, że ktoś kto robił kalkulację to nawet się nad tym nie zastanowił. Odnośnie dróg – Pan mówił, że ten biały kruszec wychodzi na wierzch tam są zasypane dziury białym kruszcem, a to jest różnica.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Powtarzam Panu, że Gmina nie posiada białego wapniaka do zasypywania dziur.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Szewczyk to ja zapraszam i zobaczymy czy to wychodzi, czy są dziury zasypane białym kruszcem.

Gwar na sali.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Na ostatniej sesji poruszałem sprawę dot. klubu „Błękitni” Skępe i chciałbym się dowiedzieć czy ta sprawa ruszyła z miejsca, czy jest powołany likwidator czy nie jest i kiedy znikną te fałszywe wiadomości ze strony internetowej, które są w KRS?

Odp. Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Szanowni Państwo są dwie rejestracje stowarzyszenia jedno to jest w Starostwie i tu mamy pełną wiedzę i te które są zarejestrowane w KRS. Dlaczego tak jest w KRS to nie nasze kompetencje i nie nasz zakres. Natomiast jeśli np. Burmistrz, władze gminy którejkolwiek zwracają się o zbadanie jakiegoś stowarzyszenia, które jest właśnie zarejestrowane w KRS, a nie funkcjonuje, nie odbywa co roku walnych zebrań, nie realizuje swoich zadań to wtedy włodarze danej gminy zwracają się do Starosty o zbadanie sprawy. Ja nie przypominam sobie żeby coś takiego wpłynęło jeśli chodzi o Klub „Błękitni”, ja nie mam takiej wiedzy, musiałabym to sprawdzić czy wpłynęło zażalenie, czy prośba o sprawdzenie takiego stowarzyszenia, wówczas Starosta powołuje komisje i bada sprawę.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem Pani Ewa Jastrzębska

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni Goście – ja nie mam pytań chciałam tylko poinformować nt. wydatkowania środków i dziękuję Pani Kierownik za analizę i porównanie wydatków poniesionych a latach 2014 a 2016. Ja rozumnie też byłam radną poprzedniej kadencji i też analizowałam wydatkowanie. Ja się nie dziwię, że radni chcą wiedzieć. Zapewniam Państwa, że Miejski Zespół Szkół na wydatkowaniem każdej złotówki bardzo szczegółowo się zastanawia i nie wydatkujemy w sposób nieprzemyślany, niecelowy, wydatkujemy tylko na takie sprawy, które są szkole niezbędne. Dodatkowo powiem, że szkoła uzyskuje dochód, który oczywiście wpływa na konto Urzędu Miasta i Gminy Skępe, bo jest taka procedura. Rada Rodziców organizuje różne kiermasze, loterie fantowe pozyskujemy dodatkowe fundusze na cele szkoły. Tak jak powiedziała Pani Kierownik wydatkowanie jeżeli chodzi o wynagrodzenia wynika z przepisów prawa my nie możemy „przeskoczyć” czegoś takiego jak pensja nauczyciela dyplomowanego to jest zagwarantowane ustawą i to musi być wypłacone i pensja jest wyższa. Proszę mi wierzyć szkoła pracuje naprawdę na wysokich obrotach w tej chwili realizując prośbę rodziców, żeby rodzice mogli mieć na bieżąco wiedzę nt. swojego dziecka weszliśmy e-Dziennik (elektroniczny dziennik). Wymaga to bardzo wiele zachodu jeżeli chodzi o przygotowanie i żeby się nauczyciele tego nauczyli, ale myślę, że w przyszłości dla rodziców będzie ułatwienie jeżeli chodzi o kontakty szkoła – rodzice. Wszystkie wiadomości dot. działalności szkoły są na naszej stronie i możecie Państwo wejść

i przeczytać na bieżąco co się dzieje. Zarówno szkoła główna jak i filialna pracuje bardzo dobrze, dzieci osiągają sukcesy. Mamy sukcesy międzynarodowe, mamy sukcesy ogólnopolskie, wojewódzkie mamy laureatów, finalistów i wszystkie te informacje są na stronie

(Pani Dyrektor wymieniła laureatów, finalistów i konkursy).

Naprawdę jestem dumna z kadry i jestem dumna, że jestem Dyrektorem tej szkoły i myślę, że może być tylko lepiej tylko jak nikt nam nie będzie przeszkadzał. Wiele rzeczy w tej szkole robimy własnym sumptem, oczywiście nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej. Chciałam podziękować Panu Burmistrzowi, całej Radzie, pracownikom, bo zawsze mogę liczyć na Państwa i zapraszam – szkoła zawsze stoi dla Państwa otworem. Dziękuję wszystkim.

Z sali obrad gromkie oklaski.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Przewodniczący ja mam jeszcze takie pytanie – czy Klub „Błękitni” Skępe zostanie wreszcie rozliczony, czy nie, czy będzie likwidator, czy nie, czy pozostawicie to tak bez echa, bo to są Państwa koledzy i tak zostawicie bez zapamiętania, żeby to poszło w niepamięć, czy tak planujecie to zrobić?

Odp. Sekretarz

Ja tylko dodam w kwestii to co powiedziała Pani Starosta (Anna Smużewska) my Panie Małkiewicz od dawna nie mamy z tym klubem nic wspólnego i nie finansujemy już tego klubu, dlatego ta sprawa tak wygląda. My nie mamy interesu, nie finansujemy tego Stowarzyszenia więc z takim wnioskiem nie możemy wystąpić – prawda Pani Starosto?

Odp. Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Tak.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Pan bajek nie opowiada, Pan może dzieciom na dobranoc bajki opowiadać, bo ja powiem Panu tylko jedno to Pan powie gdzie jest ten sprzęt który był – kosiarki, nie kosiarki, to wszystko było, które kupowaliśmy za pieniądze podatników – gdzie to wszystko jest, to na złom Pan to powywoził? Klubu nie trzeba rozliczyć? Dlaczego mnie rozliczyliście, a tu nie potraficie, bo to są wasi koledzy, no Panowie teraz to kpiny sobie robicie z tego.

Burmistrz

Panie Zdzisławie (Małkiewicz) chciałbym, żeby Pan się wypowiadał w sposób bardziej stonowany. Pan nie wspomina o swojej kadencji, bo to jest przeszłość do której nikt nie chce wracać. Druga rzecz to jest taka jak powiedział Pan Sekretarz my Klubu „Błękitni” nie finansujemy za mojej kadencji nawet złotówka nie poszła z Budżetu Miasta i Gminy Skępe do klubu. Ja nie jestem kolegą żadnych członków klubu to jest podstawowa kwestia, oczywiście wspieramy i dajemy dotacje na funkcjonowanie klubu po to żeby dzieci i młodzież osiągała jakieś wyniki, ale nie dla Klubu „Błękitni” Skępe.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Burmistrzu Klub „Błękitni” Skępe był dotowany przez Urząd Miasta i Gminy Skępe…

Gwar na sali obrad.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Przewodniczący czy ten klub, który się jeszcze nie rozliczył był dotowany przez Urząd Miasta i Gminy Skępe, czy nie był dotowany?

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Nie był.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Nie był – i po co Pan oszukuje?

Gwar na sali obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Przed chwilą powiedział Pan Burmistrz, że ani złotówki nie dołożył na Klub „Błękitni”.

Jest na sali były burmistrz ja mam takie pytanie – Panie Andrzeju (Gatyński) czy Klub „Błękitni” był dotowany, czy nie był?

Pan Andrzej Gatyński

To można sprawdzić od którego roku gmina przestała refundować jakiekolwiek pieniądze. Wiem tylko, że do czasu kiedy ja byłem burmistrzem to każdego roku Klub „Błękitni Skępe” był dotowany w jakiejś tam kwocie i za każdym razem był rozliczony. Były problemy z nowym zarządem z rozliczeniem już nawet nie pamiętam czy ukarałem, bo coś tam było, ale na naszym etapie rada posprawdzała i na posiedzeniu komisji rewizyjnej było to rozliczone. Moim zdaniem ostatni zarząd źle działał, nie rozliczył się z tego co było i wiele sprzętu zostało zmarnowane to co ja pamiętam, ale nie dotyczyło pieniędzy związanych z gminą, a z innymi środkami. Było bardzo wiele sprzętu i to rzeczywiście nie wiadomo co się z tym stało, bo ktoś tam oczywiście zamiata pod dywan.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Tylko kto?

Pan Andrzej Gatyński

Na pewno nikt z Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Ryszardzie (Szewczyk) dostawałem dotację z Urzędu Miasta i Gminy i za te pieniądze kupowałem sprzęt i ja z tego sprzętu się rozliczyłem. Mogę to Panu przedstawić, że się rozliczyłem i ile sprzętu przekazałem wtedy jak odchodziłem. Teraz Pan mi pokaże ten klub, który teraz odchodził dostawał dotacje z czego się rozliczył, gdzie to przekazał i gdzie to jest? o to mi chodzi Panie Przewodniczący.

Mecenas Pan Piotr Rzepka

Proszę Państwa zarzut może być jedynie tylko taki, że dotacja nie została rozliczona zadaniowo tak zostało powiedziane i tak prawdopodobnie było, ale interesowanie się radnych majątkiem stowarzyszenia to nie ma sensu. Dotacje zostały rozliczone, zakupy z tych dotacji poczynione przez stowarzyszenie to jest problem członków stowarzyszenia z tym jak siebie wzajemnie rozliczą. Teraz oczywiście w tym zakresie jeżeli nic się nie dzieje to jest taki podmiot w KRS-ie, że jeżeli nie ma takiego obowiązku w zakresie sprawozdawczości merytorycznej, czy finansowej w przypadku stowarzyszeń to one tam sobie czekają na półkach KRS-u, aż może kiedyś się ktoś nimi zajmie i zrobi jakieś postępowanie przymuszające. W tym zakresie nadzór nad stowarzyszeniami ma sąd, powiat, urząd kontroli skarbowej i prokuratura i jeżeli Pan ma tego rodzaju wątpliwości to jest wiele instytucji i może Pan napisać w tej sprawie. Gmina nie ma co rozliczać stowarzyszenia jeżeli dotacja przedmiotowa została rozliczona.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Radco przykładowo buduje Pan mieszkanie i Pan wydaje swoje pieniądze na to i Panu zrobili jakiś bubel i się nie rozliczyli musi Pan ich rozliczyć czy nie? Jeżeli daje Urząd Miasta i Gminy pieniądze to Urząd Miasta i Gminy powinien rozliczyć – tak, czy nie?

 

Mecenas Pan Piotr Rzepka

Każdy wydatek musi być merytorycznie opisany, a sprawozdanie z wykorzystania środków publicznych powinno być złożone do gminy, która finansowała tego rodzaju zadanie. Sprawozdanie wraz z dokumentacją rzeczową, merytoryczną, finansową zostało prawidłowo złożone i rozliczone w tym zakresie i jeżeli w tym zakresie byłyby wątpliwości to gmina powinna działać. Każdy statut zawiera tego rodzaju zapisy dot. likwidacji kto będzie likwidatorem i to statut może przewidywać jeżeli w tym zakresie jest niewydolne stowarzyszenie ponieważ organy stowarzyszenia już nie działają to ze strony sądu może być zarządzenie, które powoła zarządcę, który by zlikwidował ten majątek przekazując na organizacje pozarządowe o podobnych celach – nie zwraca gminie.

Radny Pan Grzegorz Sekulski

Ja mam pytanie do Pani Wicestarosty czy byłaby możliwość wylania asfaltu na odcinku Likiec – Blinno ok. 1 km.

Pani Wicestarosta Anna Smużewska

Zdaje się, że ja już na ten temat informowałam i na chwilę obecną nie jest możliwe mamy osiem gmin. Ja pamiętam o tej drodze, bo kolega radny mi przypomina i w następnym roku jak będziemy planować budżet około października, listopada to postaram się żeby do budżetu ująć.

Radny Pan Grzegorz Sekulski

Jeszcze miałbym prośbę o uzupełnienie ubytków, dziur na tym odcinku.

Pani Wicestarosta Anna Smużewska

Wiem, że wcześniej ubytki były robione, ale wiem że znowu się powybijały wykonam telefon do dyrektora poproszę żeby ujął w swoim grafiku i myślę, że zostaną dziury uzupełnione.

Były Burmistrz Pan Andrzej Gatyński

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Pani Starosto, Szanowni Państwo – ja szczerze mówiąc jestem lekko zszokowany, że nie ma dyskusji nt. hali. Dziś Pan Burmistrz unieważnił przetarg na halę. Była jedna oferta na 3.500.011,- w budżecie jest 1.900.000,-. Hala od ponad roku zamknięta 500 czy 600 dzieci nie ma gdzie ćwiczyć. Pani Dyrektor powiedziała, że nie ma hali – hala jest ja na ostatniej sesji leciutko Państwu zaznaczyłem ten temat, bo nie chciałem „wywoływać wilka z lasu”, bo wiedziałem że coś takiego może się stać. Zaproponowałem skoro jest jedna ocena, że jest wszystko w porządku i halę można użytkować, druga, że jest to ruina i do rozbiórki to coś do cholery nie gra. Drodzy Państwo przepraszam, że przekląłem, a wy w ogóle siedzicie cicho i kłócicie się o drobne sprawy, a to jest budżetowa sprawa strategiczna dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. Ja wszedłem w internet i zobaczyłem jakie są warunki i wiem doskonale, że brakuje inwestycji na terenie miasta, na terenie powiatu, województwa i ja byłem pewny i podejrzewam, że wy też, że zgłosi się ze 20 firm, które będą chciały tę inwestycję robić zawsze tak było. Praktycznie nikt się nie zgłosił, bo jak zwykle firma WIKSBUD zawsze przystępuje do przetargu na terenie powiatu lipnowskiego i jakakolwiek będzie inwestycja to WIKSBUD zawsze zgłasza się przynajmniej ja mam takie doświadczenie z wielu lat. Wy na ten temat nie dyskutujecie – ponawiam apel Panie Burmistrzu niech Pan się nie boi.

Burmistrz

Ale czego mam się bać?

Były Burmistrz Pan Andrzej Gatyński

Niech Pan zadecyduje w końcu weźmie jeszcze raz ogłosi konkurs na kolejną ekspertyzę co z ta halą skoro się nikt nie zgłosił, zgłasza się jedna firma za 3,5 mln. przecież ta hala mniej kosztowała niż teraz ta naprawa to coś tu nie gra. Halę moim zdaniem można użytkować, ale ja się na tym nie znam i mogę tak sobie mówić jak każdy z Was. Powtarzam jeszcze raz jeżeli jest tak radykalna różnica między jedną ekspertyzą, a drugą to coś tu musi nie grać. Nie stać nas na te 3,5 mln. bo to jest horrendalna kwota moim zdaniem inne inwestycje będą leżały. Pamiętacie Państwo jak musieliśmy zrezygnować z dotacji 1.300.000,- na stację uzdatniania wody w Skępem ponieważ były inne inwestycje do dokończenia i coś trzeba z tym zrobić. Skoro się nikt nie zgłosi ja tak uważam to znaczy, że coś tutaj nie gra – apeluje o rozsądek. Ja bym proponował ogłosić przetarg na kolejną ekspertyzę, która by wykazała czy można naprawić tą ruinę w inny sposób. Ruinę ja się z tym nie zgadzam.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem Pani Ewa Jastrzębska

Pan powiedział ruinę, a przed chwilą Pan powiedział, że stoi i powinna być użytkowana.

Były Burmistrz Pan Andrzej Gatyński

Tak bo skoro halę naprawia się za 3.5 mln. to nazywam ruiną, bo skoro nowa kosztowała 3.200 mln – czy 3.400 mln.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem Pani Ewa Jastrzębska

3.700.000,-

Były Burmistrz Pan Andrzej Gatyński

No dobrze 3.7 mln to, a teraz naprawa 3.5 mln.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem Pani Ewa Jastrzębska

3.7 mln. i to było 14 lat temu to były inne ceny.

Były Burmistrz Pan Andrzej Gatyński

Na pewno były inne ceny, ale ja nie mówię tego złośliwie tylko jako były burmistrz proszę o rozsądne, spokojne rozważenie tej możliwości, bo co teraz kolejny rok hala będzie nieczynna? Teraz owszem są wakacje, ale później co kolejny rok hala będzie nieczynna i dzieciaki w szachy będą grały na korytarzu. Jest tych dzieciaków z 600 i to jest nasze wspólne dobro, bo dzieciaki są dla nas najważniejsze, a więc błagam i proszę podejmijcie jakąś decyzję, żeby coś z tą halą zrobić, żeby mogła być użytkowana. Nie wierzę, że nie było firm, które by nie przyjechały i nie oglądały tej hali bo jest brak inwestycji. Firmy są chłonne pracy i się nikt nie zgłosił to coś w tym jest nie tak z racji swojego 33 letniego doświadczenia w samorządzie w tym 16 lat jako Burmistrz nie wierzę, że firmy się nie zgłosiły – to jest coś nie tak.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

A może niech się ktoś w piersi puknie i powie, że to jest sprawa polityczna tak jak było z tym basenem w Lipnie?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Panie Zdzisławie (Małkiewicz) to bym raczej potraktował w formie dowcipu. Odpowiadając tutaj koledze Burmistrzowi. Powiem tak jedna rzecz mnie bardzo zainteresowała, że kolega Burmistrz tym tematem się interesuje, bo jak kolega wcześniej tym tematem by się zainteresował bardziej na etapie budowy, czy inspektora nadzoru, czy wielu innych rzeczy to może byśmy dzisiaj na ten temat w ogóle nie rozmawiali, bo tak powiem po koleżeńsku już bez daleko idącej złośliwości i tez bardzo ważne jest to stwierdzenie, że ja nie jestem fachowcem w tej kwestii. Dlatego ja też nie jestem fachowcem, a po to są wykształceni ludzie specjalizujący się w określonych dziedzinach, którym trzeba po prostu zaufać. To jest jedna kwestia, kolejna nikt nie będzie zawirowywał rzeczywistości bo sami dobrze wiemy jak tutaj jesteśmy, że ta hala cudem wielkim nie była pod względem eksploatacji – nie była, ani odwodnienia, ani najróżniejszych rzeczy. Ja nie chcę o tych sprawach mówić i nie chcę jeszcze raz przerabiać. Problem jest rzeczywiście taki, że trzeba halę naprawić, a to, że się firma nie zgłosiła, czy jedna firma się zgłosiła to wiele czynników może się składać i to nie można uogólniać, czy wystawiać jednoznacznej tezy, że tak, czy inaczej bo to jest nieprawda. Kolejna sprawa rzeczywiście przetarg został unieważniony i przetarg ogłaszamy od nowa.

Wracając do ekspertyzy kiedyś kolega (były Burmistrz Gatyński) powiedział, że ekspertyzę to można załatwić, czy zrobić …

Wypowiedź przerywa były Burmistrz Gatyński – to może się przejęzyczyłem, przepraszam że wchodzę w słowo.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Halę nie zamknął Burmistrz, nie zamknęła Pani Dyrektor tylko zamknęły osoby kompetentne i to oni się podpisali pod tym dokumentem pod tą decyzją. Mówienie, że jedna analiza nie wykazała nic zagrażającego bezpieczeństwu osobom przebywającym w hali, każda z tych ekspertyz była robiona pod zupełnie innym kątem i każda czegoś zupełnie innego dotyczyła. Proszę o jedno jeżeli wypowiadamy i dajemy w przestrzeń publiczną do społeczeństwa to albo mówmy w sposób merytoryczny i rzeczowy, albo nie mówmy w ogóle. Jest jeszcze inna kwestia, po prostu chodzi o to żeby zrobić w społeczeństwie zamieszanie i mówić społeczeństwu nieprawdę, bo kilka razy mówiona nieprawda wreszcie się staje prawdą. Jeżeli mamy robić dodatkową analizę to było to w formie zapytania ofertowego i musimy tym tokiem znowu iść i znów wydajemy pieniądze i zgłasza się na przykład ta sama firma projektowa, czy ta firma projektowa nagle zmieni zdanie – przecież nie ma takich sytuacji. Proszę o jedno halę trzeba oddać do użytku i nie używać takich określeń Panie Zdzisławie, bo ja jestem jak najdalej od tego. Mnie interesuje merytoryczne rozwiązanie problemu dla dobra dzieci i młodzieży uczącej się i robimy wszelkie starania i wszystkim osobom które pomagają nie przeszkadzają, bo też muszę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że jest grupa osób systematycznie przeszkadzających dzwoniąca, jeżdżąca i przeszkadzająca, bo przychodzą osoby i informują. Praca w samorządzie tak czasami wygląda, ale będziemy się starać żeby halę jak najszybciej zrobić.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Jeżeli mogę coś na ten temat powiedzieć – Szanowni Państwo, zawsze remont kosztuje więcej jak by od nowa budował, bo dochodzi do tego rozbiórka. Jak możemy twierdzić, że to wszystko było dobrze zrobione, że halę można użytkować, kiedy o tej porze dnia byśmy poszli na tą halę i sprawdzili na termometr jaka jest temperatura na tej hali. Od początku hala była źle wykonana, bo izolacji tam chyba nie ma, bo jeżeli dochodzi temperatura do 40oC to wiadomo, że izolacji nie ma. Natomiast jeżeli fundamenty są do wzmocnienia – trzeba to zrobić, jeżeli posadzka jest do wyrzucenia to trzeba zrobić, a więc jaki olbrzymi zakres prac remontowych jest do zrealizowania, a więc – rozbiórka i wykonanie, że jedna firma się zgłosiła to trzeba rozważyć co było przyczyną, czy faktycznie mają tyle prac już zaawansowanych i boją się wejść żeby uzyskać ten termin realizacji. Kwota, która została przedstawiona przez firmę WIKSBUD przewyższała nasze możliwości. Przetarg został unieważniony i mam nadzieję, że w następnym tygodniu będzie przetarg znów ogłoszony. Szanowni Państwo jesteśmy wszyscy tak jak Pan Panie Andrzeju, jak Pani Starosta i my wszyscy Radni za tym żeby tą halę jak najszybciej zrealizować, żeby te dzieci miały gdzie ćwiczy. Wiadomo, że okres jest bardzo krótki. Rozważamy czy wydłużyć termin realizacji, bo może wykonawców zraziło zbyt krótki termin realizacji, a zakres do zrealizowania jest olbrzymi i nie traćmy nadziei, że coś się nie zrealizuje. Może cierpliwie poczekajmy do drugiego przetargu i będziemy wiedzieć więcej.

Mam wielką prośbę do Pani Starosty – podczas pierwszej rozmowy, kiedy ja byłem była mowa, że dzieci ze Szkoły Podstawowej mogą korzystać z hali sportowej żeby mogły zaliczyć te swoje zadania, egzaminy. Pani powiedziała, że maturzyści wcześniej kończą rok szkolny i będzie możliwość korzystania z hali. Nie wiem czy taka możliwość była i doszło do takiego porozumienia pomiędzy dyrektorami, bo defa kto wiem, że w czasie roku szkolnego nie było możliwości korzystania z tej hali, bo hala była wykorzystywana przez młodzież Zespołu Szkół.

Odp. Pani Wicestarosta Anna Smużewska

Wiem, że Pani Dyrektor zwróciła się do Dyrektora o użyczenie bieżni i wiem, że taka rozmowa i zgoda była. Jak dobrze pamiętam to miał być bieg na 400 m. nie wiem czy tylko, ale przychylność była i to było zrealizowane.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Ja do Pani Starosty mam taką prośbę, bo rozmawiałyśmy niejednokrotnie o wykonaniu tego pobocza, które by łączyło mieszkańców ulicy Świerkowej z Józefkowa z przejściem dla pieszych dla niewidomych w miejscowości Wioska. W pierwszym roku był uruchamiany Transport Powiatowy, w tym roku była walka o szpital, żeby było jak najwięcej pieniędzy, bo były potrzebne. Jeżeli w tym roku przed tworzeniem budżetu dostarczymy petycję mieszkańców, bo nie ukrywam, że jest to ważne nie tylko dla mieszkańców miejscowości Józefkowo, ale dla wszystkich, którzy zjeżdżają z drogi krajowej nr 10 do miejscowości Skępe. Tam nie ma oświetlenia, ani chodnika więc podniosło by to bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców tak jak mówiłam nie tylko Józefkowa, ale również tych którzy zjeżdżają z drogi krajowej nr 10.

Odp. Pani Wicestarosta Anna Smużewska

Ponieważ wiemy, że dopiero jesienią jest ustalany budżet, ale proszę nas zrozumieć, że my mamy osiem gmin i niemożliwe jest żeby to zrobić w jednym roku Więc proszę złożyć, bo każdy z Państwa może złożyć prośbę, petycję i w miarę naszych możliwości na pewno będziemy się starać ja nie mogę zapewnić że np. będzie zrobione 200 czy 500 m. chodnika, czy drogi, czy w ogóle. Jest to zdecydowanie za wcześnie, ale nie można nikomu zabronić.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Czyli po wakacjach się zgłosimy.

Pani Wicestarosta Anna Smużewska

Pani Skarbnik wie doskonale, że miesiąc październik jest tym miesiącem gdzie się przygotowujemy i analizujemy wszystkie potrzeby z naszego powiatu do opracowania projektu budżetu na kolejny rok.

Burmistrz

Jeszcze jedna informacja w dniu 10 czerwca br. jest organizowany I Miejsko – Gminny Dzień Dziecka.

Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska

Odczytała treść plakatu I Miejsko – Gminny Dzień Dziecka.

Następnie nadmieniła, że już dziś bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, rodziców i dziadków do wzięcia udziału.

(plakat w załączeniu do protokołu)

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa ma pytania ? Jeżeli nie ma to ja mam prośbę do radnych po zamknięciu sesji proszę o pozostanie.

Pkt 12

Z a k o ń c z e n i e

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Pan Ryszard Szewczyk słowami

ZAMYKAM XXXIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk