Uchwała Nr XXXV/224/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 14 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.)[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)[2]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017, poz. 384)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 stycznia 2017 r,

- Uchwałą Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIII/217/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 maja 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIV/219/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2017 r.                                          wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 32.914.894,49 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 32.445.366,49 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 469.528,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.808.084,89 zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 38.079.810,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 31.327.810,49 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.752.000,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.808.084,49 zgodnie z Załącznikiem Nr 3".

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5.164.916,00 , który zostanie pokryty przychodami:

- z zaciąganych pożyczek w kwocie 885.000,00 

- z zaciąganych kredytów w kwocie 4.115.000,00 

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164.916,00 zł".

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.041.018,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 876.102,00  zgodnie z załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 ".

7) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 , 

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.000.000,00 ,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

Zadania inwestycyjne


Uzasadnienie

 

Dochody zwiększa się o kwotę 94.379,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Urealnienie planu dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna” § 0750 /+/ 1.600,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku  od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”  § 2680 /+/ 1.739,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”  § 0360 /+/ 2.179,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” § 0830 /+/ 2.000,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”  § 0400 /+/ 361,00 zł.

2) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 86.500,00 zł w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Miastem i Gminą Skępe na dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170330 C Łąkie – Sarnowo”.

Wydatki zwiększa się o kwotę 2.009.295,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach   i rozdziałach:

?        dział 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego” /+/ 107.795,00 zł,

?        dział 801 rozdział  80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 550.000,00 zł.

2)  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4  pn. „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” w następujący sposób:

a) zwiększenie planu finansowego na  zadanie pn.:

?        „Zakup używanego samochodu dostawczego z przeznaczeniem dla służb wodno-kanalizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Skępe” /+/ 15.000,00 zł,

?        „Przebudowa drogi gminnej nr 170330 C Łąkie – Sarnowo” /+/ 86.500,00 zł (dotacja z FOGR),

?        „Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem” /+/ 1.200.000,00 zł.

b) zmniejszenie planu finansowego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0 + 000 do km 0 + 220” /-/ 50.000,00 zł,

c) wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa ulicy Jodłowej w Skępem” /+/ 100.000,00 zł.

3)  Urealnia się załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”.

Ustala się:

?        przychody w kwocie 6.041.018,00 zł.,

?        rozchody w kwocie 876.102,00 zł.

Deficyt w kwocie 5.164.916,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą:

?        przychody pochodzące z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 885.000,00 zł,

?        przychody pochodzące z kredytów długoterminowych na pokrycie deficytu w kwocie 4.115.000,00 zł,

?        wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164.916,00 zł.

Rozchody w kwocie 876.102,00 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

 

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło12 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów,

- przeciw uchwale oddano 1 głos,

- wstrzymujących się głosów oddano 0.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.