Uchwała Nr XXXV/225/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 14 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)[1])oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz., 446, z późn. zm)[2])uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 – 2030 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXIII/218/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIV/220/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2017 r.                                                        wprowadza się następujące zmiany:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

Przedsięwzięcia


Uzasadnienie

 

 

W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2017 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

 

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 32.914.894,49 zł,  kwotę wydatków budżetu w wysokości 38.079.810,49 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości  6.752.000,00 zł. Ustala się deficyt środków na poziomie 5.164.916,00 zł,który zostanie pokryty:

a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 885.000,00 zł,

b) z zaciąganych kredytów w kwocie 4.115.000,00 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164.916,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia realizacji części zadania pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej, Jodłowej” dotyczącego ul. Jodłowej z roku 2021 na rok 2017.

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jodłowej w Skępem” – kwota  100.000,00 zł,   które zakłada wykonanie podbudowy wraz nawierzchnią z kostki betonowej grubości 8 cm, okrawężnikowanie oraz wykonanie odwodnienia.Całkowita długości ulicy Jodłowej wynosiłaby około 115 m przy szerokości 5 m.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów,

- przeciw uchwale oddano1 głos,

- wstrzymujących się głosów oddano 0.

 

 

 

 

 

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935.