Uchwała Nr XXXV/227/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Skępe
do projektu pn. "Kujawsko-Pomorscy Liderzy eAdministracji"

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust 1 i 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta i Gminy Skępe do projektu pn. "Kujawsko-Pomorscy Liderzy eAdministracji" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Liderem jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą i współdziałania w tym zakresie z Partnerami projektu.

§ 2. 1. Zasady współpracy w ramach projektu, o którym mowa w § 1, określone zostaną w umowie partnerstwa.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do zawarcia umowy partnerstwa, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoMiasto i Gmina Skępe  zostało zgłoszone jako partner wnioskodawcy. W chwili obecnej wniosek otrzymał pozytywna ocenę etapu formalnego. W sytuacji pozytywnej oceny merytorycznej partnerzy będą mogli przystąpić do podpisywania umów partnerskich, które będą niezbędnym załącznikiem składanym przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.


[1]) Zmiany tekstu jednoslitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1579, poz. 1948; Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935.