Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opis:

Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa.

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.8.2017.

 

Ogłoszenie przesłane do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 28.07.2017 r. pod nr referencyjnym 2017-103819.

 

 

Informacja o zamieszczeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniu 01.08.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr  2017/S 145-299511 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) od dnia publikacji ogłoszenia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

W nawiązaniu do prośby o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.08.2017 r. w dniu dzisiejszym udostępniamy opinię jednego z banków potwierdzającą, że Zamawiający nie posiada zaległości finansowych.

 

 

 

Skępe, 16.08.2017 r.

 

W nawiązaniu do prośby o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.08.2017 r. w dniu dzisiejszym udostępniamy opinię kolejnego z banków potwierdzającą, że Zamawiający nie posiada zaległości finansowych.

 

 

 

Skępe, 24.08.2017 r.

 

W nawiązaniu do prośby o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.08.2017 r. w dniu dzisiejszym udostępniamy opinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu potwierdzającą, że Zamawiający nie posiada zaległości finansowych.

 

 

 

Skępe, 28.08.2017 r.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.8.2017 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa zostały złożone 4 oferty:

 

I.                    Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

II Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy

ul. Gdańska 23, 85-005 Bydgoszcz:

1.       Cena oferty: 1.156.697,28 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.12.2030 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

II.                  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock:

1.       Cena oferty: 732.233,22 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.12.2030 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

III.                Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe:

1.       Cena oferty: 74.879,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.12.2030 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

IV.                Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Toruniu

ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń:

1.       Cena oferty: 81.635,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.12.2030 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

V.                  Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.051.045,00 zł brutto.

 

 

Skępe, 05.09.2017 r.

 

 

 

 

 

      Piotr Wojciechowski

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.8.2017 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

II Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy

ul. Gdańska 23, 85-005 Bydgoszcz

Wykonawca wykluczony z postępowania

Oferta odrzucona

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60 pkt.

Liczba punktów Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

30 pkt.

Razem

90 pkt.

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

Oferta odrzucona

4

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Toruniu

ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń

Oferta odrzucona

Skępe, 20.09.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.8.2017 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock

 

Data udzielenia zamówienia: 06.10.2017 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 28.07.2017 r. pod nr referencyjnym 2017-139727.

 

Skępe, 09.10.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe