Skępe, dn. 28.07.2017r.

UMiG.6733.7.2017

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 91§ 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.778 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 28.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

- budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami  w miejscowości Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy (gm.Mochowo), Koziołek, Modrzewie przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. :

·        1361, 1441/3, 1441/4 -  obręb Rumunki Skępskie, gmina Skępe

·        360/1, 361, 362, 687, 344, 343/3, 2107/3, 494, 339/1, 2092/2, 341/1, 571/3, 571/5, 2111/1, 476, 475/2, 475/7, 475/3, 478/4, 478/3 - obręb Czermno, gmina Skępe

·        3/2 obręb Gozdy, Gmina Mochowo,

·        791/3 - Skępe, obręb nr 5

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski