Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.9.2017.

 

W dniu 05.09.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 583250-N-2017.

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr UMiG.271.2.9.2017 na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne ze względu na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta.

Skępe, 19.09.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem