Skępe, dnia 13.09.2017r.

UMIG.6733.4.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

o znaczeniu gminnym

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 1073)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

 

że na wniosek  Pana Jerzego Karnowskiego - Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM wydano decyzję  z  dnia 13.09.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

- budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami  przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. :

·        118/1, 150/1, 23/2, 114/2, 115/2, 2022, 78/12, 78/17, 78/9, 78/24, 78/23, 78/22, 78/21, 78/35, 78/42, 78/40, 78/38, 78/37, 78/36, 78/29, 78/30, 78/57, 78/56, 78/55, 78/52, 78/51, 78/46, 78/47, 78/60, 78/63, 79/23, 78/39, 78/33, 59/29, 59/36, 59/43, 59/50, 59/23, 59/16, 58/2, 78/26, 78/8, 78/34, 78/53, 79/4, 78/15, - w miejscowości Lubówiec, gmina Skępe

·        428/1, 42/1, 82, 423, 424, 207, 428/3, 515/2, 477/1, 715/9, 708/1, 708/2, 708/3, 734/4, 708/4, 708/1, 597/1, 597/11, 40/2, 333/3, 599/3, 598, 601, 2047, 597/8, 

794/2, 794/3, 794/7, 754/19, 754/25, 754/26, 754/29, 754/31, 794/11, 731, 730, 477/5, 794/5, 754/8 - w miejscowości Łąkie, gmina Skępe

·        67/1, 66, 67/2 - w miejscowości Sarnowo, gmina Skępe

·        324, 138, 137/1, 2136/3, 2150, 136/5 - w miejscowości Żuchowo

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski