Skępe, dnia 26.09.2017r.

UMIG.6733.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

o znaczeniu gminnym

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 1073)

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

że na wniosek  Pana Jerzego Karnowskiego - Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM wydano decyzję  z  dnia 26.09.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

- budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami  przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. :

·       508- Skępe, obręb nr 7,

·       40/8 - Skępe, obręb nr 1,

·       855, 852/2, 861, 898, 859, 845/1, 811, 881/2 - Skępe, obręb nr 8,

·       926, 928, 953, 985 - Skępe, obręb nr 5,

·       15/3, 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/5, 16, 15/1, 15/10, 23/2, 30/28 - Wioska, gmina Skępe

·       48/1, 42/3, 54, 259, 58 - Żagno, gmina Skępe

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski