Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowa drogi gminnej na odcinku 0,93 km w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Józefkowo – Huta na odcinku 1,05 km

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.10.2017.

 

W dniu 28.09.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 594401-N-2017.

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Przebudowę drogi gminnej na odcinku

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.10.2017 na Przebudowę drogi gminnej na odcinku 0,93 km w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Józefkowo – Huta na odcinku 1,05 km została złożona 1 oferta:

 

I.        Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno:

1.       Cena oferty: 386.275,97 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 30.11.2017 r.;

3.       Okres gwarancji: 36;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

II.       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 345.000,00 zł brutto.

Skępe, 30.10.2017 r.

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę drogi gminnej na odcinku 0,93 km w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Józefkowo – Huta na odcinku 1,05 km

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.10.2017 na Przebudowę drogi gminnej na odcinku 0,93 km w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Józefkowo – Huta na odcinku 1,05 km została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60 pkt.

Okres gwarancji (G)

40 pkt.

Razem

100 pkt.

 

Skępe, 07.11.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej na odcinku 0,93 km w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Józefkowo – Huta na odcinku 1,05 km

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.11.2017 na Przebudowę drogi gminnej na odcinku 0,93 km w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Józefkowo – Huta na odcinku 1,05 km zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

Data udzielenia zamówienia: 14.11.2017 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2017 r. pod nr 500060275-N-2017.

 

Skępe, 17.11.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe