Uchwała Nr XXXVII/239/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 i § 11, w związku z art. 13a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i poz. 1089), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XX/186/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie obwodów głosowania (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r., poz. 1033), zmienionej:

1) uchwałą Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie obwodów głosowania (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 637);

2) uchwałą nr XXII/117/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie obwodów głosowania (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 2293),

- zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej Nr 1 z „Miejski Zespół Szkół w Skępem” na „Szkoła Podstawowa w Skępem im. Gustawa Zielińskiego, ul. Al. 1 Maja 89, 87-630 Skępe”, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko–Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/239/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 września 2017 r.

Numer
obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Skępe ulice : Akacjowa,  Al.1 Maja, Dworcowa, Jarzębinowa, Jeziorna, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Komunalna, Lipowa, Ogrodnicza, Ogrodowa, Okopowa, Plażowa, Prosta, Przemysłowa, Spółdzielcza, Stolarska, Topolowa, Wiśniowa, Zabłotna, Zielona.

Szkoła Podstawowa im.Gustawa Zielińskiego w Skępem
ul.Al.1-go Maja 89
87-630 Skępe

2

Skępe ulice : Brzozowa, Cicha, Grzybowa, Jasna, Jodłowa, Klasztorna, Krokusowa, Krucza, Leśna,  Modrzewiowa, Polna, Pszczela, Rolna, Rypińska, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Świerkowa, Wąska, Wrzosowa, Wymyślińska, Zachodnia.

Zespół  Szkół w Skępem
ul.Wymyślińska 2
87-630 Skępe

3

Sołectwa:  Franciszkowo, Jarczewo,  Lubówiec, Łąkie, Sarnowo.

Remiza OSP w Łąkiem
87-630 Skępe

4

Sołectwa: Likiec, Rumunki Skępskie, Szczekarzewo,  Wólka.

Remiza OSP w Wólce
Wólka 126a, 87-630 Skępe

5

Sołectwa:  Czermno, Moczadła.

Szkoła Podstawowa w Czermnie
Czermno 19 A, 87-630 Skępe

6

Sołectwa: Boguchwała,  Huta,  Ławiczek.

Remiza OSP w Hucie
87-630 Skępe

7

Sołectwa: Wioska,  Żagno, Żuchowo.

Remiza OSP w Wiosce
87-630 Skępe

8

Skępe ulice: 21 Stycznia, Aleja Spacerowa, Azaliowa, Bagienna, Cegielna, Czeremchowa, Dobrzyńska, Jaśminowa, Kalinowa, Kościelna, Krótka,  Kujawska, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, Morelowa, Piaskowa, Płocka, Pomorska, Poprzeczna, Poziomkowa, Rybacka, Rynek, Sierpecka, Sportowa, Storczykowa, Strumykowa, Tulipanowa, Warszawska, Widok, Wiejska.

Remiza OSP w Skępem
ul.Dobrzyńska 1
87-630 Skępe


 

uzasadnienie

Na podstawie art. 12 § 2 Kodeksu wyborczego podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta (odpowiednio burmistrza, prezydenta miasta).

Wprowadzone z dniem 1 września 2017 r. zmiany w systemie oświaty wymuszają zmianę siedziby OKW nr 1 w Skępem (art. 13a § 1 Kodeksu wyborczego).

Dlatego tez, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.