Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.11.2017.

 

W dniu 05.09.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 600556-N-2017.

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

1.       §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2017 r. do godz. 10:00 i winno obejmować okres związania ofertą”.

 

2.       §12 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i winna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta – Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce”

 

Nie otwierać przed 16.11.2017 r., godz. 10:15”.

 

3.       §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy przesłać / składać do dnia 16.11.2017 r. do godz. 10:00 na adres siedziby Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 5 sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skępem”.

 

4.       §13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.11.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sala nr

 

III. Ogłoszenie o zamówieniu.

 

1.       Sekcja IV: Procedura, pkt IV.1.2) otrzymuje brzmienie:

„Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2017 r. do godz. 10:00 i winno obejmować okres związania ofertą”.

 

2.       Sekcja IV: Procedura, pkt IV.6.2) otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-16, godzina 10:00”.

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zmiana terminu wprowadzona jest w związku z faktem wpłynięcia wniosków o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do których ustosunkowanie się wymaga czasu, natomiast udzielone wyjaśnienia mogą być istotne dla prowadzonego postępowania. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą.

 

Skępe, dn. 06.11.2017 r.

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.11.2017 na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce zostały złożone 3 oferty:

 

I.        ROSMOSIS - WAWRZYNIAK

Perzyce 46, 63-760 Zduny:

1.       Cena oferty: 2.397.378,02 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

II.       HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin:

1.       Cena oferty: 2.742.900,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 62;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

III.     Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz

ul. Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc:

1.       Cena oferty: 2.489.354,73 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

IV.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.845.000,23 zł brutto.

Skępe, 16.11.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr UMiG.271.2.11.2017 na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Skępe, 27.11.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem