Skępe, dn. 13.10.2017r.

UMiG.6733.10.2017

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 91§ 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.778 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 13.10.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

- budowie sieci kanalizacyjnej w ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej, oraz w miejscowości Józefkowo, gmina Skępe przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.:

- Skępe, obręb nr 1 - 25/2, 303/3, 40/8, 46/4;

- Skępe, obręb nr 3 - 104/3, 91/3, 96, 97;

- Skępe, obręb nr 5 - 957/3, 985, 986/14, 928, 953, 1794/3, 785/3, 785/4, 785/5, 703/3, 1366, 1365;

-  Skępe, obręb nr 7 - 492/15, 728/1, 728/2, 508;

- Skępe, obręb nr 8 - 898, 896/1, 823, 811, 1603/4, 845/1, 861, 859, 1692, 1696;

- Wioska, gmina Skępe - 16, 15/1, 15/6, 15/5, 30/14, 31, 30/28, 33/25, 33/24, 33/8, 79, 67/1, 67/2, 70, 71, 72, 74, 77/1, 77/2, 23/2, 30/7, 30/6, 30/5, 30/4;

- Żagno, gmina Skępe- 259, 55/2, 54

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski