Skępe, dnia 23.10.2017r.

UMIG.6733.9.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

o znaczeniu gminnym

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 1073)

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

że na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, w imieniu i z pełnomocnictwa którego występuje ProEs Michał Szalkowski wydano decyzję z dnia 23.10.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

- budowie linii kablowej elektroenergetycznej n.N - 0,4kV przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 100/10, 100/7, 302/5, 302/2, 302/3, 172 położonych w miejscowości Szczekarzewo, gmina Skępe

 

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Otrzymują:

  1. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Skępe(www.bip.skepe.pl)
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe,
  3. Tablica ogłoszeń - Szczekarzewo
  4. a/a

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 23.10.2017r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia………………………..