Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.12.2017.

 

W dniu 24.11.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 621652-N-2017.

 

 

W związku z licznymi wnioskami w dniu dzisiejszym zamieszczamy edytowalną wersję specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Skępe, dn. 27.11.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

1.       Pkt 19.1. otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy składać do dnia 11.12.2017 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy)”.

 

2.       Pkt 19.5. otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w Sali nr 12 Urzędu Miasta i Gminy Skępe w dniu 11.12.2017 r., o godz.

 

II. Ogłoszenie o zamówieniu.

 

1.       Sekcja IV: Procedura, pkt IV.6.2) otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-11, godzina 12:00”.

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zmiana terminu wprowadzona jest w związku z prośbami potencjalnych Wykonawców zwracającymi uwagę na brak odpowiedniej ilości czasu na przygotowanie oferty. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą.

Skępe, dn. 01.12.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2017 na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego zostały złożone następujące oferty:

 

Część I:

 

I.        Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie

Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 146b, 87-100 Toruń:

1.       Cena oferty: 119.373,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.;

3.       Okres gwarancji: -----------------------------;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

II.       UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przedstawicielstwo Generalne w Szczecinie

ul. al. Wojska Polskiego 47, 70-473 Szczecin:

5.       Cena oferty: 122.859,00 zł brutto;

6.       Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.;

7.       Okres gwarancji: -----------------------------;

8.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

III.     Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Toruniu Oddział we Włocławku

ul. Warszawska 17, 87-800 Włocławek:

9.       Cena oferty: 96.522,00 zł brutto;

10.   Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.;

11.   Okres gwarancji: -----------------------------;

12.   Warunki płatności:  -----------------------------.

 

IV.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 110.781,00 zł brutto.

 

Część II:

 

W części II nie złożono żadnej oferty

 

I.        Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 120.000,00 zł brutto.

Skępe, 11.12.2017 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr UMiG.271.2.11.2017 na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w części II zamówienia, ze względu na fakt, że nie wpłynęła żadna oferta nie podlegającą odrzuceniu.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Skępe, 12.12.2017 r.

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2017 na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w części I została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
Biuro Regionalne w Toruniu Oddział we Włocławku
ul. Warszawska 17, 87-800 Włocławek

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie

Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 146b, 87-100 Toruń

Liczba punktów w kryterium Cena łączna ubezpieczenia

48,52 pkt.

Liczba punktów w kryterium Zaakceptowanie klauzul dodatkowych)

6,6 pkt.

Liczba punktów w kryterium Zwiększenie limitów odpowiedzialności

3,6 pkt.

Razem

58,72 pkt.

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przedstawicielstwo Generalne w Szczecinie

ul. al. Wojska Polskiego 47, 70-473 Szczecin

Liczba punktów w kryterium Cena łączna ubezpieczenia

47,14 pkt.

Liczba punktów w kryterium Zaakceptowanie klauzul dodatkowych)

6,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium Zwiększenie limitów odpowiedzialności

5,6 pkt.

Razem

58,74 pkt.

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Toruniu Oddział we Włocławku

ul. Warszawska 17, 87-800 Włocławek

Liczba punktów w kryterium Cena łączna ubezpieczenia

60,00 pkt.

Liczba punktów w kryterium Zaakceptowanie klauzul dodatkowych)

6,60 pkt.

Liczba punktów w kryterium Zwiększenie limitów odpowiedzialności

0,00 pkt.

Razem

66,60 pkt.

 

 

 

Skępe, 15.12.2017 r.

 

 

                                                                                                                             Piotr Wojciechowski

                                                                                                                

                                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2017 na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
Biuro Regionalne w Toruniu Oddział we Włocławku
ul. Warszawska 17, 87-800 Włocławek


Data udzielenia zamówienia: 28.12.2017 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2018 r. pod nr 500026937-N-2018.

 

 

Skępe, 06.02.2018 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

 

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe