Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.14.2017.

 

W dniu 05.12.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 626278-N-2017.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.14.2017 na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce zostały złożone 3 oferty:

 

I.        HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin:

1.       Cena oferty: 2.660.490,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 72;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

II.       Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz

ul. Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc:

1.       Cena oferty: 2.389.622,93 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

III.     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.845.000,23 zł brutto.

Skępe, 19.12.2017 r.

Z up. Burmistrza

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr UMiG.271.2.14.2017 na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Skępe, 02.01.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem