Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Dostawa paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku.

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.15.2017.

 

W dniu 05.12.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 626277-N-2017.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.15.2017 na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku zostały złożone następujące oferty:

 

I.                    Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock:

1.       Cena oferty: 233.552,50 zł brutto, w tym:

a.       Olej napędowy ON – 191.026,00 zł brutto (cena jednostkowa 4,57 zł za 1 l brutto),

b.      Etylina bezołowiowa 95 – 32.870,40 zł brutto (cena jednostkowa 5,12 zł za 1 l brutto);

c.       Etylina bezołowiowa 98 – 6.566,10 zł brutto (cena jednostkowa 5,09 zł za 1 l brutto);

d.      LPG – 3.090,00 zł brutto (cena jednostkowa 2,06 zł za 1 l brutto);

2.       Stały upust cenowy do każdego rodzaju paliwa: 0,07 zł

3.       Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.;

4.       Okres gwarancji: -----------------------------;

5.       Warunki płatności: 21 dni.

 

II.                  Zakład produkcyjno – Handlowo – Usługowy „KAMA Kowalski” Antoni Piotr Kowalski

Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe:

1.       Cena oferty: 231.691,90 zł brutto, w tym:

1.2. Olej napędowy ON – 191.026,00 zł brutto (cena jednostkowa 4,57 zł za 1 l brutto),

1.3. Etylina bezołowiowa 95 – 30.751,80 zł brutto (cena jednostkowa 4,79 zł za 1 l brutto);

1.4. Etylina bezołowiowa 98 – 6.824,10 zł brutto (cena jednostkowa 5,29 zł za 1 l brutto);

1.5. LPG – 3.090,00 zł brutto (cena jednostkowa 2,06 zł za 1 l brutto);

2.       Stały upust cenowy do każdego rodzaju paliwa: 0,10 zł

3.       Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.;

4.       Okres gwarancji: -----------------------------;

5.       Warunki płatności: 21 dni.

 

III.                Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250.000,00 zł brutto.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

 

Zbigniew Małkiewicz

 

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.15.2017 na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Zakład produkcyjno – Handlowo – Usługowy „KAMA Kowalski” Antoni Piotr Kowalski
Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Oferta odrzucona

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zakład produkcyjno – Handlowo – Usługowy „KAMA Kowalski” Antoni Piotr Kowalski

Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe

 

Cena jednostkowa brutto

50 pkt.

 

Cena jednostkowa brutto 1 litra PB 95 (CPB95)

10 pkt.

 

Cena jednostkowa brutto 1 litra PB 98 (CPB98)

5 pkt.

 

Cena jednostkowa brutto 1 litra LPG (CLPG)

5 pkt.

 

Oferowany stały upust od cen jednostkowych każdego paliwa brutto obowiązujący przez cały okres trwania umowy, który będzie stosowany przez Wykonawcę do cen paliwa obowiązujących na stacji paliwowej w dniu tankowania  - wyrażony   w złotych (U)

20 pkt.

 

Termin płatności (T)

10 pkt.

 

Razem

100 pkt.

 

Skępe, 18.12.2017 r.

Z up. Burmistrza

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

                                                                                 

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.15.2017 na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w 2018 roku zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Zakład produkcyjno – Handlowo – Usługowy „KAMA Kowalski” Antoni Piotr Kowalski
Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe


Data udzielenia zamówienia: 02.01.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2018 r. pod nr 500027154-N-2018.

 

Skępe, 06.02.2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe