Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie.

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.19.2017.

 

W dniu 08.12.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 600556-N-2017.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.19.2017 na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie zostały złożone 4 oferty:

 

I.        Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen

ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie:

1.       Cena oferty: 549.349,80 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 48 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

II.       JK BUDBAU Sp. z o.o.

ul. Osiedlowa 7/5, 87-720 Ciechocinek:

1.       Cena oferty: 462.418,45 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

III.     Zakład Blacharsko – Dekarski DARDACH Dariusz Piersa

ul. Kilińskiego 8, 87-600 Lipno:

1.       Cena oferty: 375.541,44 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

IV.    Usługi Transportowe produkcja i handel Przemysław Skowroński

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe:

1.       Cena oferty: 521.934,21 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018  r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

V.     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 394.610,56 zł brutto.

Skępe, 03.01.2018 r.

 

Z up. Burmistrza

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.19.2017 na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Zakład Blacharsko – Dekarski DARDACH Dariusz Piersa
ul. Kilińskiego 8, 87-600 Lipno

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen

ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

41,02 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

32,00 pkt.

Razem

73,02 pkt.

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

JK BUDBAU Sp. z o.o.

ul. Osiedlowa 7/5, 87-720 Ciechocinek

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

48,73 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

88,73 pkt.

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zakład Blacharsko – Dekarski DARDACH Dariusz Piersa

ul. Kilińskiego 8, 87-600 Lipno

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt.

 

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

4

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Usługi Transportowe produkcja i handel Przemysław Skowroński

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

43,17 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

83,17 pkt.

 

Skępe, 08.02.2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.18.2017 na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

Zakład Blacharsko – Dekarski DARDACH Dariusz Piersa
ul. Kilińskiego 8, 87-600 Lipno

Data udzielenia zamówienia: 20.02.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2018 r. pod nr 500060165-N-2018.

 

Skępe, 20.03.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe