Uchwała Nr XXXVIII/242/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 6 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)[1])Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 384)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 stycznia 2017 r,

- Uchwałą Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIII/217/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 maja 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIV/219/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXV/224/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 17 lipca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 sierpnia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXVI/228/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 września 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 października 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 75/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 października 2017 r.                                          wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 36.466.981,37 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 34.909.965,89 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.557.015,48 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.379.411,29 zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 40.331.897,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33.830.997,37 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.500.900,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.379.411,29 zgodnie z Załącznikiem Nr 3"do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.864.916,00 , który zostanie pokryty przychodami:

- z zaciąganych pożyczek w kwocie 885.000,00 

- z zaciąganych kredytów w kwocie 2.815.000,00 

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164.916,00 zł".

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.741.018,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 876.102,00  zgodnie z załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.700,000,00 ".

7) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6" do niniejszej uchwały.

8) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 , 

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.700.000,00 ,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000,00 .

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/242/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 6 listopada 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/242/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 6 listopada 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/242/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 6 listopada 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/242/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 6 listopada 2017 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/242/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 6 listopada 2017 r.
Zalacznik5.pdf

Przyschody i rozchody


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/242/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 6 listopada 2017 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych


Uzasadnienie

 

Dochody zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Ministrem Sportu i Turystyki z dnia 9 września 2017 r. nr 2017/0154/6542/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 6330 /+/ 900.000,00 zł na realizację przedsięwzięcie pn. „Remont i modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem”.

Wydatki zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach 
i rozdziałach:

?              dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 47.392,00 zł,

?        dział 750 rozdział  75023 „Urzędy gmin (miast  i miast na prawach powiatu)” /+/ 80.000,00 zł,

?        dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /+/10.000,00 zł,

?        dział 757 rozdział  75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” /-/ 49.159,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 30.000,00 zł.

2)      Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 3  pn. „Zadania inwestycyjne w 2017 r.”  poprzez:

a) zwiększenie planu finansowego na zadanie pn.

?        „Przebudowa drogi gminnej Józefkowo – Huta na odcinku 1,05 km” /+/ 50.000,00 zł.

Konieczność wprowadzenia zmiany wynika z faktu przeprowadzonej procedury przetargowej, w wyniku której została złożona 1 oferta na kwotę 386.275,97 zł brutto. Biorąc pod uwagę poniesione już wydatki na finansowanie zadania w chwili obecnej można przeznaczyć kwotę 345.000,00 zł. Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych związanych z przejęciem nieruchomości sąsiadujących celem poszerzenia pasa drogowego, wśród których można wymienić m.in. koszty odszkodowania oraz koszty aktu notarialnego. Koniecznym jest również zabezpieczenie środków finansowych na usługę nadzoru inwestorskiego.

Jednocześnie nie było możliwym wcześniejsze ogłoszenie przetargu, gdyż do momentu podpisania porozumienia z Nadleśnictwem Skrwilno w sprawie finansowania inwestycji Miasto i Gmina Skępe nie dysponowała środkami umożliwiającymi realizację przedsięwzięcia. Jednocześnie biorąc pod uwagę sytuację na rynku robót drogowych oraz porę roku wątpliwe jest uzyskanie niższej ceny.

?        „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym w miejscowości Boguchwała 24” /+/ 3.000,00 zł. Zmiana związana jest z konicznością zwiększenia ustalonego wcześniej wynagrodzenia dla wykonawcy wynikającego ze zmiany wielkości powierzchni dachu.

b) zmniejszenie planu finansowego na zadanie pn.:

?   „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie” /-/ 600.000,00 zł.

Pierwotnie realizację inwestycji planowano na rok 2017, co wiązało się z deklarowanym przez Lokalną Grupę Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe na styczeń 2017 roku terminem ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie, w ramach którego przedmiotowa inwestycja miała zostać zgłoszona. Z kolei złożenie wniosku warunkuje możliwość ogłoszenia przetargu i realizacji inwestycji. Z przyczyn proceduralnych ostateczny nabór wniosków został rozpisany na miesiąc wrzesień bieżącego roku i dopiero wówczas została złożona stosowna aplikacja projektowa. Biorąc pod uwagę zakres prac oraz okres zimowy nie jest zatem możliwa realizacja inwestycji w tym roku kalendarzowym, jednakże dokonanie przesunięć umożliwi ogłoszenie przetargu oraz wyłonienie Wykonawcy oraz realizacja przedsięwzięcia w terminie do końca czerwca 2018 r.

c)  wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dachu na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie” /+/ 26.000,00 zł. Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na stan techniczny dachu, który grozi zniszczeniem wyremontowanej wcześniej części obiektu remizy.

3)      Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wiosce w dziale 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 2.767,00 zł.

Urealnienie planu po stronie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników.

4)      Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Skępem w następujący sposób:

?        dział 852 rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”  /+/ 31.513,00 zł,

?        dział 855 rozdział „85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” /-/ 31.513,00 zł.

5)      W związku ze złożonymi przez sołectwa wnioskami zmianie ulegają nazwy przedsięwzięć, ich zakres i związana z tym klasyfikacja budżetowa w poniższych sołectwach:

a)  sołectwo Boguchwała:

?        dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 500 zł z „ Odśnieżanie dróg gminnych”,

?        dział  921 rozdział  92109 § 4210 /+/ 1.309,00 „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Boguchwale”.

?        dział  921 rozdział 92105 § 4190 /-/ 380,00 zł, § 4210 /-/ 239,00 zł oraz § 4220 /-/ 190,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

b)  sołectwo Żuchowo:

?        dział 754 rozdział 75412 § 4210 /+/ 777,00 zł „Zakup materiałów na ogrodzenie remizy OSP Żuchowo”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 740,00 „ Odśnieżanie dróg gminnych”,

?        dział  921 rozdział 92105 § 4210 /-/ 37,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

c)  sołectwo Franciszkowo:

?        dział 921 rozdział 92105 § 4190 /-/ 313,00 zł, § 4210 /-/ 500,00 zł, § 4220 /+/ 813,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

 d) sołectwo Lubówiec:

?        dział 921 rozdział  92105 § 4190 /-/ 842,00 zł,  § 4210 /-/ 735,00 zł, § 4220 /-/ 130,00 zł  „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 921 rozdział 92109  § 4210 /+/ 1.707,00 zł „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lubówcu”,

e) sołectwo Łąkie :

?        dział 921 rozdział  92105 § 4190 /-/ 434,00 zł,  § 4210 /-/ 690,00 zł, § 4220 /+/ 1.124,00 zł  „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

f) sołectwo Moczadła:

?        dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 700,00 zł „ Odśnieżanie dróg gminnych”,

?        dział 921 rozdział 92109  § 4210 /+/ 700,00 zł „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kukowie”.

g) sołectwo Jarczewo:

?        dział 921 rozdział  92105 § 4190 /-/ 700,00 zł,  § 4210 /-/ 327,00 zł, § 4220 /-/ 30,00 zł  „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

?        dział 926 rozdział 92695  § 4210 /+/ 1.057,00 zł „Zakup strojów sportowych dla członków sołeckiej drużyny piłkarskiej”,

h)  sołectwo Sarnowo:

?        dział 600 rozdział 60016 § 4210 /+/ 1.816,00 zł z „ Zakup materiałów do remontu dróg”,

?        dział  921 rozdział 92105 § 4190 /-/ 700,00 zł, § 4210 /-/ 616,00 zł oraz § 4220 /-/ 500,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

i)  sołectwo Wólka:

?        dział 754 rozdział 75412 § 4210 /+/ 695,00 zł „Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP Wólka”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 695,00 „ Odśnieżanie dróg gminnych”,

h)  sołectwo Żagno:

?        dział 600 rozdział 60016 § 4210 /+/ 1.491,00 zł z „ Zakup materiałów do remontu dróg”,

?        dział 600 rozdział 60016 § 4300 /-/ 694,00 „ Odśnieżanie dróg gminnych”,

?        dział  921 rozdział 92105 § 4190 /-/ 300,00 zł, § 4210 /-/ 400,00 zł oraz § 4220 /-/ 97,00 zł „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo”,

6. Dokonuje się korekty planowanych wydatków w załączniku nr 3  „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" w związku z zaistniałym błędem pisarskim w następujący sposób:

a)      dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa” § 4010 /-/ 2.813,00 zł,  § 4110 /-/ 483,00 zł, § 4120 /-/ 69,00 zł,

b)      dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 4010 /+/ 2.813,00 zł,  § 4110 /+/ 483,00 zł, § 4120 /+/ 69,00 zł.

7)  Urealnia się załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.”.

Ustala się:

?        przychody w kwocie 4.741.018,00 zł.,

?        rozchody w kwocie 876.102,00 zł.

Deficyt w kwocie 3.864.916,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą:

?        przychody pochodzące z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 885.000,00 zł,

?        przychody pochodzące z kredytów długoterminowych na pokrycie deficytu w kwocie 2.815.000,00 zł,

?        wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164.916,00 zł.

Rozchody w kwocie 876.102,00 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 14 głosów,

- przeciw uchwale oddano 1 głos,

- wstrzymujących się głosów oddano 0 .


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r.poz. 60,  poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.