Uchwała Nr XXXVIII/243/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 6 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)[1])oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz., 1875)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 – 2030 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXIII/218/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIV/220/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXV/225/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXVI/229/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r.

- Zarządzeniem Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 września 2017 r.                                                        wprowadza się następujące zmiany:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/243/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 6 listopada 2017 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/243/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 6 listopada 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsiewzięcia


Uzasadnienie

 

W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2017 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 36.466.981,37 zł,   kwotę wydatków budżetu w wysokości 40.331.897,37 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości  6.500.900,00 zł. Ustala się deficyt środków na poziomie 3.864.916,00 zł,który zostanie pokryty:

a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 885.000,00 zł,

b) z zaciąganych kredytów w kwocie  2.815.000,00 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164.916,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2030" poprzez:

a) zwiększenie planu finansowego na zadanie pn.

?        „Przebudowa drogi gminnej Józefkowo – Huta na odcinku 1,05 km” /+/ 50.000,00 zł.

Konieczność wprowadzenia zmiany wynika z faktu przeprowadzonej procedury przetargowej, w wyniku której została złożona 1 oferta na kwotę 386.275,97 zł brutto. Biorąc pod uwagę poniesione już wydatki na finansowanie zadania w chwili obecnej można przeznaczyć kwotę 345.000,00 zł. Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych związanych z przejęciem nieruchomości sąsiadujących celem poszerzenia pasa drogowego, wśród których można wymienić m.in. koszty odszkodowania oraz koszty aktu notarialnego. Koniecznym jest również zabezpieczenie środków finansowych na usługę nadzoru inwestorskiego.

Jednocześnie nie było możliwym wcześniejsze ogłoszenie przetargu, gdyż do momentu podpisania porozumienia z Nadleśnictwem Skrwilno w sprawie finansowania inwestycji Miasto i Gmina Skępe nie dysponowała środkami umożliwiającymi realizację przedsięwzięcia. Jednocześnie biorąc pod uwagę sytuację na rynku robót drogowych oraz porę roku wątpliwe jest uzyskanie niższej ceny.

b) zmniejszenie planu finansowego na zadanie pn.:

?        „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie” /-/ 600.000,00 zł.

Pierwotnie realizację inwestycji planowano na rok 2017, co wiązało się z deklarowanym przez Lokalną Grupę Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe na styczeń 2017 roku terminem ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie, w ramach którego przedmiotowa inwestycja miała zostać zgłoszona. Z kolei złożenie wniosku warunkuje możliwość ogłoszenia przetargu i realizacji inwestycji. Z przyczyn proceduralnych ostateczny nabór wniosków został rozpisany na miesiąc wrzesień bieżącego roku i dopiero wówczas została złożona stosowna aplikacja projektowa. Biorąc pod uwagę zakres prac oraz okres zimowy nie jest zatem możliwa realizacja inwestycji w tym roku kalendarzowym, jednakże dokonanie przesunięć umożliwi ogłoszenie przetargu oraz wyłonienie Wykonawcy oraz realizacja przedsięwzięcia w terminie do końca czerwca 2018 r.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

 

 

 

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 14 głosów,

- przeciw uchwale oddano 1 głos,

- wstrzymujących się głosów oddano 0.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r.poz. 60,  poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.