Uchwała Nr XXXVIII/244/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Skępe oraz ustalenie stawek opłat za korzystanie z przystanków

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 oraz art. 16. ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1867, ze zm.[1])) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Miasta i Gminy Skępe, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Skępe, udostępnione dla operatorów i przewoźników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób.

2. Wykaz lokalizacji przystanków, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne.

2. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 1, za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym wynosi:

1) 0,03 zł za środek transportu do przewozu nie więcej niż 20 osób;

2) 0,05 zł za środek transportu do przewozu więcej niż 20 osób.

§ 3.  Traci moc:

1) uchwała Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością Miasta i Gminy Skępe oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r., poz. 2826);

2) uchwała Nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych będących własnością Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r., poz. 2827).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/244/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 6 listopada 2017 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/244/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 6 listopada 2017 r.

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie operatorzy i przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu drogowego.

§ 2. Przewoźnicy i operatorzy zobowiązani są do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

§ 3. Przewoźnicy i operatorzy zobowiązani są do umożliwienia pasażerom dogodnego i bezpiecznego wsiadania oraz wysiadania.

§ 5. Przewoźnicy i operatorzy nie mogą korzystać z postoju na przystankach w innym czasie, niż niezbędny do obsługi pasażera.


 

uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym do zadań gminy jako organizatora publicznego transportu należy określenie przystanków komunikacyjnych, którym właścicielem lub zarządzającym jest dana jednostka samorządu, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, a także określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, następuje w drodze uchwały.

Art. 16 ustawy jw. reguluje także kwestie związane z pobieraniem opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina, zachowując przy tym niedyskryminującą zasadę dla wszystkich operatorów i przewoźników.

Ustalone stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych są zgodne z zapisami ustawowymi wynikającymi z art. 16 ust. 5 pkt 1 przedmiotowej ustawy.

Dlatego też, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1920, poz. 1954; Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i poz. 730).