Uchwała Nr XXXVIII/245/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/245/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 6 listopada 2017 r.
Zalacznik1.pdf


 

uzasadnienie

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, który jest prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na racze lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy na podstawie programu rewitalizacji. Program Rewitalizacji to z kolei wieloletni program działań, którego celem jest wyprowadzenie wybranego obszaru ze stanu kryzysowego.

Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Skępem rozpocznie szereg działań rewitalizacyjnych, które mają doprowadzić do założonych w Programie Rewitalizacji pozytywnych rezultatów. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, dokument ten inicjuje różnorodne działania należące do różnych polityk branżowych (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej), które są ukierunkowane na rozwiązanie problemów społeczności obszaru zdegradowanego. Założenia programu wpisują się w cele ogólnorozwojowe gminy oraz cele dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i krajowym.

Program został zaplanowany do realizacji na siedem lat. Złożoność procesu rewitalizacji wymaga śrdnio i długookresowego planowania oraz zarządzania, stąd przyjęty horyzont czasowy pozwalający na zintegrowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

Podstawą do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022 są wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego zawarte w ""Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokument ten został poddany konsultacjom społecznym w terminie od od 22 sierpnia do 21 września 2017 r.

Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.