Uchwała Nr XXXVIII/249/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków[1]) (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 328 i poz. 1566) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,  w następującej wysokości: 

1) dla gospodarstw domowych i podmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

a) opłata za wodę - 2,20 zł/m3 + VAT,

b) opłata za odprowadzanie ścieków - 4,00zł/m3 + VAT. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nałożyła na przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem wody i oczyszczania ścieków, obowiązek opracowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z tą ustawą taryfa podlega zatwierdzeniu w formie uchwały rady gminy.

Na terenie Miasta i Gminy Skępe funkcję przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego pełni Miasto i Gmina Skępe, nie tworząc do tych celów odrębnej jednostki organizacyjnej.

Zaproponowane taryfy zostały opracowane w oparciu o przepisy przedmiotowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i pozostają na poziomie 2017 r.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991), 2) dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998), 3) dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.